Deze website maakt gebruik van Cookies.

Pri­va­cy poli­cy voor vzw ste­de­lijk jeugd­werk, eige­naar van www​.stel​plaats​.be

 • Waar­bor­gen Pri­va­cy
  Het waar­bor­gen van de pri­va­cy van bezoe­kers van www​.stel​plaats​.be is een belang­rij­ke taak voor ons. Daar­om beschrij­ven we in onze pri­va­cy poli­cy wel­ke infor­ma­tie we ver­za­me­len en hoe we deze infor­ma­tie gebruiken.
 • Toe­stem­ming
  Door de infor­ma­tie en de dien­sten op www​.stel​plaats​.be te gebrui­ken, gaat u akkoord met onze pri­va­cy poli­cy en de voor­waar­den die wij hier­in heb­ben opgenomen.
 • Vra­gen
  Als u meer infor­ma­tie wilt ont­van­gen, of vra­gen hebt over de pri­va­cy poli­cy van vzw ste­de­lijk jeugd­werk en spe­ci­fiek stel​plaats​.be, kun u ons bena­de­ren via e‑mail. Ons e‑mailadres is info@​stelplaats.​be.
 • Moni­to­ren gedrag bezoe­ker
  stel​plaats​.be maakt geen gebruik van ver­schil­len­de tech­nie­ken om bij te hou­den wie de web­si­te bezoekt, hoe deze bezoe­ker zich op de web­si­te gedraagt en wel­ke pagina’s wor­den bezocht. Dat is een gebrui­ke­lij­ke manier van wer­ken voor web­si­tes omdat het infor­ma­tie ople­vert op die bij­draagt aan de kwa­li­teit van de gebrui­ker­s­er­va­ring. De infor­ma­tie die we, via coo­kies, regi­stre­ren, bestaat uit onder meer IP-adres­sen, het type brow­ser en de bezoch­te pagina’s. Tevens moni­to­ren we waar bezoe­kers de web­si­te voor het eerst bezoe­ken en van­af wel­ke pagi­na ze ver­trek­ken. Deze infor­ma­tie hou­den we ano­niem bij en is niet gekop­peld aan ande­re per­soon­lij­ke informatie.
 • Gebruik van coo­kies
  stel​plaats​.be plaatst coo­kies bij bezoe­kers. Dat doen we om infor­ma­tie te ver­za­me­len over de pagina’s die gebrui­kers op onze web­si­te bezoe­ken, om bij te hou­den hoe vaak bezoe­kers terug komen en om te zien wel­ke pagina’s het goed doen op de web­si­te. Ook hou­den we bij wel­ke infor­ma­tie de brow­ser deelt.
 • Coo­kies uit­scha­ke­len
  U kunt er voor kie­zen om coo­kies uit te scha­ke­len. Dat doet u door gebruik te maken de moge­lijk­he­den van uw brow­ser. U vindt meer infor­ma­tie over deze moge­lijk­he­den op de web­si­te van de aan­bie­der van uw browser.