Deze website maakt gebruik van Cookies.


Stel­plaats is de invul­ling van de oude stel­plaat­sen van De Lijn. Je vindt hier een bar, een res­tau­rant, een nacht­club, een zeef­druka­te­lier, een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor beel­dend kun­ste­naars, een ska­te­park, repe­ti­tie­ruim­tes voor muzi­kan­ten, een hout- en metaal­be­wer­king­s­a­te­lier, een fiet­sen­ma­ker en een sport­club. Daar­naast vin­den in Stel­plaats heel wat los­se eve­ne­men­ten plaats.

Stel­plaats wil met haar ruwe ruim­te jon­ge­ren de kans geven hun pro­jec­ten op poten te zet­ten en hun dro­men te rea­li­se­ren. Want met vol­doen­de ruim­te kun­nen klei­ne rim­pels op het water­op­per­vlak uit­groei­en tot gro­te golven.

Stel­plaats maakt gol­ven*. * een golf is een ruim­te­lij­ke ver­sto­ring in een medium.

Stel­plaats is een ini­ti­a­tief van Grond­plan vzw in samen­wer­king met tal van ande­re part­ners en met de onder­steu­ning van de Stad Leuven.

Ben je jong, heb je een idee, maar nog geen loca­tie? Laat ons weten waar­om Stel­plaats jou dé geschik­te ruim­te lijkt om met jouw idee te expe­ri­men­te­ren. Wie weet wordt Stel­plaats dan ook (tij­de­lijk) jouw nieu­we thuis. Stuur een mail­tje naar info@​stelplaats.​be.

We zoe­ken regel­ma­tig hel­pen­de han­den: bar­per­so­neel, foto­gra­fen, schrij­vers… Inte­res­se? Stuur een mail­tje naar info@​stelplaats.​be.