Deze website maakt gebruik van Cookies.


Stel­plaats is de invul­ling van de oude stel­plaat­sen van De Lijn. Je vindt hier een bar, keu­ken, nacht­club, jon­ge­ren­wer­king, zeef­druka­te­lier, kin­der- en jon­ge­ren­psy­cho­loog, ska­te­park, repe­ti­tie­ruim­tes, fiet­sen­ma­ker en sport­club. Daar­naast vin­den in Stel­plaats heel wat los­se eve­ne­men­ten plaats.

Stel­plaats wil met haar ruwe ruim­te jon­ge­ren de kans geven hun pro­jec­ten op poten te zet­ten en hun dro­men te rea­li­se­ren. Want met vol­doen­de ruim­te kun­nen klei­ne rim­pels op het water­op­per­vlak uit­groei­en tot gro­te golven.

Stel­plaats maakt golven.

Stel­plaats is een ini­ti­a­tief van Vzw Ste­de­lijk Jeugd­werk Leu­ven en Stad Leuven.

Ben je jong, heb je een idee, maar nog geen loca­tie? Laat ons weten waar­om Stel­plaats jou dé geschik­te ruim­te lijkt om met jouw idee te expe­ri­men­te­ren. Wie weet wordt Stel­plaats dan ook jouw nieu­we thuis. Stuur een mail­tje naar info@​stelplaats.​be.

We zoe­ken regel­ma­tig hel­pen­de han­den: bar­per­so­neel, foto­gra­fen, schrij­vers… Inte­res­se? Stuur een mail­tje naar info@​stelplaats.​be.