Deze website maakt gebruik van Cookies.


Team

PRO­JECT­COOR­DI­NA­TO­REN
Laura@​stelplaats.​be
Sander@​stelplaats.​be
Sabine@​mijnleuven.​be

Veiligheid

Stel­plaats heeft/​is/​kent geen plaats voor dis­cri­mi­na­tie, grens­over­schrij­dend gedrag of drugs-/al­co­hol­mis­bruik.

Bij vra­gen, ver­moe­dens of klach­ten over een inte­gri­teits­schen­ding, kan je terecht bij ons Aan­spreek­punt Per­soon­lij­ke Inte­gri­teit (API).

  • Eer­ste con­tact: de API is het eer­ste con­tact bij mel­din­gen. De API luis­tert naar jouw ver­haal en pro­beert zo de situ­a­tie in te schatten.
  • Coör­di­na­tie + door­ver­wij­zing: de API bekijkt samen met de mel­der hoe de situ­a­tie aan­ge­pakt kan wor­den en ver­wijst even­tu­eel door naar ande­re orga­ni­sa­ties. De API pro­beert de situ­a­tie beter te begrij­pen en con­tac­teert even­tu­eel ande­re betrok­ke­nen of instan­ties. Dat gebeurt altijd in over­leg met de melder.
  • Opvol­ging: de API volgt de situ­a­tie met de mel­der op tot alles afge­han­deld is. Samen bekij­ken ze hoe de nazorg het bes­te aan­ge­pakt kan worden.

Con­tact API: Lau­ra Gielis

Adres

Stel­plaats beschikt over 2 toegangswegen:

  • Diest­se­poort 15, 3000 Leu­ven
    Deze ingang bevindt zich op 300m van het trein- en bus­sta­ti­on van Leuven.
  • Vuur­krui­sen­laan (naast Novo­tel), 3000 Leuven

Stel­plaats heeft geen par­king voor wagens. Enkel om te laden en los­sen. Je komt dus best te voet, met de fiets of par­keert de wagen ergens in de buurt.


Vormgeving

WEB­SI­TE: Mathieu Ser­ruys
ONT­WERP:
Lise Leën

Stel­plaats is een pro­ject van Vzw Ste­de­lijk Jeugd­werk Leu­ven en Stad Leuven.

Stelplaats November 2020 Fotograaf Birgit Sterckx 3756 jpg
90641369 825943887882174 154769610367827968 o
28616666 1977438905917106 3323415037861346157 o jpg