Deze website maakt gebruik van Cookies.

Hal

Stelplaats zet in op eigen programma.


Stel­plaats zet x aan­tal keer per jaar in op een eigen pro­gram­ma in de hal, op het ter­ras of bin­nen­plein. We zoe­ken samen­wer­kin­gen op met Leu­ven­se jongeren(collectieven) om ons pro­gram­ma mee vorm te geven. Stel­plaats voor­ziet het kader. Jon­ge­ren zor­gen voor de invulling.

Sceno Lab: workshopreeks rond scenografie

Sce­no Lab’ is een reeks van work­shops waar Stel­plaats met een klei­ne groep jon­ge­ren en onder bege­lei­ding van een archi­tect op enke­le dagen tijd een sce­no­gra­fisch object ont­werpt en bouwt dat vier func­ties onder het dak van Stel­plaats uit­daagt: (1) kick­boks, (2) con­cert & per­for­man­ce, (3) club en (4) ska­te.

In iede­re work­shop gaan we in dia­loog met één van de boven­ge­noem­de func­ties. We kij­ken er met een aty­pi­sche blik naar en pro­be­ren ze ruim­te­lijk uit te dagen. We bou­wen aan een nieuw ont­werp waar we reke­ning hou­den met de abso­lu­te noden, maar gaan ook door mid­del van sce­no­gra­fie op zoek naar extra dyna­mie­ken.

Die idee­ën ver­ta­len we in een con­struc­tie die we op loca­tie bou­wen en die als expe­ri­ment zal die­nen voor een publiek­seve­ne­ment op de slot­dag van de workshop.

Stel­plaats wil met deze work­shops jon­ge­ren vrij­uit laten expe­ri­men­te­ren met mate­ri­a­len. Een manier om iets te bou­wen en rea­li­se­ren wat in de rea­li­teit vaak niet moge­lijk is en op een inten­sie­ve manier samen te wer­ken met een boei­en­de groep jon­ge­ren en experts.

DECEMBER 2023 > STELPLAATS SUPPORTS

Kou­de dagen, war­me harten 🫂

Op 9 decem­ber slo­ten we het jaar af met Stel­plaats Sup­ports, een fund­rai­sing-event waar­bij ver­schil­len­de jongeren(collectieven) in Stel­plaats geld inza­me­len voor ini­ti­a­tie­ven die hen nauw aan het hart liggen.

Van con­cer­ten in de club tot een markt in de hal, de hele namid­dag en avond orga­ni­seer­den jon­ge­ren ver­schil­len­de acties t.v.v. een zelf­ge­ko­zen goed doel.

ZOMER 2023 > ZOMERLIEFDE

♡ Zomer­lief­de ♡

Da’s een zomer vol piz­za’s, cock­tails en vlin­ders in de buik 💑

Negen weken lang ver­sprei­den jon­ge chefs, sce­no­gra­fen, DJ’s, col­lec­tie­ven en bands hun zomer­lief­de in Stel­plaats. Inclu­sief: zon­over­go­ten ter­ras en ver­schil­len­de activiteiten 🌻

ZOMER 2022 > STELPLAZA

Stel­pla­za, da’s de zomer van Stelplaats.

In de zomer van 2022 tover­den we de gara­ge en het bin­nen­plein van Stel­plaats hele­maal om tot een brui­sen­de plaza. 

ZOMER 2021 > STELPLAYA

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dansen. 

Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, petan­quen, expo’s… met muzi­ka­le get togethers: (inter)nationaal talent afge­wis­seld met Leu­ven­se young guns. Wat zon op uw smoel, that’s amore!

Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

Stelplaats De Serre takeover www wallisannika com 26 August2021 180
DSF2088
366088979 717990573689916 5727895907573578602 n
DSC 2547
240155445 2972760006384986 4876157221438158391 n
277813902 3136716836655968 8171436203635067530 n
302484970 3243160309344953 2665774898321835236 n
228143428 2953319188329068 720844396645308259 n