Deze website maakt gebruik van Cookies.

zo/31/12/23

7Hills NYE Take-away


informatie

  • > €45
  • Fine dining take-away fundraiser t.v.v. 7Hills Skatepark
  • Vzweetje • Eten

Een team pro­fes­si­o­ne­le koks van­uit Wijg­maal en omstre­ken berei­den een culi­nair take-away menu (vegan of vlees optie) en zame­len hier­mee geld in voor Seven Hills Ska­te­park in Jor­da­nië. Bestel­lin­gen lopen tot 25/12 via de tic­ket­link.

Al ande­re plan­nen? Je kan ook steu­nen met tom­bo­la lot­jes! Er zijn mooie prij­zen van Bou­cif Cus­tom Bikes en Ska­teroom x Kei­th Haring te winnen.

Seven Hills

Seven Hills is een ska­te ngo dat in Jor­da­nië vei­li­ge, open­ba­re (skate)parken uit­bouwt en gra­tis ska­te en artis­tie­ke acti­vi­tei­ten aan­biedt voor en door loka­le en gevluch­te jon­ge­ren.

Waar­om Jor­da­nië?

Jor­da­nië is één van de wei­ni­ge sta­bie­le lan­den in het Mid­den-Oos­ten en vangt enorm veel vluch­te­lin­gen op. Daar­en­bo­ven is 70% van de bevol­king jon­ger dan 30 jaar en zijn er wei­nig of geen publie­ke par­ken of plek­ken voor sport/​recreatie of cre­a­ti­vi­teit.

Wat doet Seven Hills?

Seven Hills bouw­de afge­lo­pen jaren twee gro­te ska­te­par­ken, mobie­le ska­te­par­ken voor out­reach pro­grams, een bas­ket­bal­ter­rein, een urban gym en een ate­lier voor zeefdruk/​houtbewerking/​media & film. De orga­ni­sa­tie is voor­al actief in de hoofd­stad Amman. Het stads­be­stuur van Amman heeft jam­mer genoeg niet de mid­de­len en inte­res­se om zich in te zet­ten voor jeugd, toe­gan­ke­lij­ke sport en vrije tijds­be­ste­ding, het onder­steu­nen van kwets­ba­re groe­pen of het aan­leg­gen van publie­ke par­ken.

Seven Hills zet ver­der enorm in op het orga­ni­se­ren van gra­tis acti­vi­tei­ten: ska­te­les­sen (voor kwets­ba­re jon­ge­ren), een uit­leen­sys­teem voor ska­te­boards, trans­port van vluch­te­lin­gen­kam­pen en kans­ar­me wij­ken naar het ska­te­park, cul­tu­re­le events, cre­a­tie­ve workshops(fotografie, film, ani­ma­tie, gra­fi­ti, kle­ding ont­werp, etc), coa­ching van jon­ge­ren en het creee­ren van werk­ge­le­gen­he­den voor jon­ge­ren

Wel­ke doel­groep?

Maan­de­lijks host de orga­ni­sa­tie gra­tis acti­vi­tei­ten voor bij­na 600 jon­ge­ren, waar­van de meer­der­heid uit kans­ar­me gezin­nen komt. In hun acti­vi­tei­ten zijn er jon­ge­ren met meer dan 10 ver­schil­len­de nati­o­na­li­tei­ten, waar­van bij­na de helft meis­jes zijn.

Alle jon­ge­ren heb­ben nood aan een uit­laat­klep, een ska­te­park, ska­te­boards, een plek om te han­gen, een soci­aal net­werk, sport, pas­sie, en cre­a­tie­ve uitspattingen.

Tombola

Al eet­plan­nen? Bestel dan tot 31/12 je tom­bo­la­lot­je via de tic­ket­link en maak kans op ver­schil­len­de prij­zen — van boards van The Ska­teroom x Kei­th Haring tot een fiets van BCB Bikes! 

RECENTNYEVECATERINGPOSTER
Ae2a54e0 74bd 4048 8751 3e9c46c895de
Tombola post