Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/02/05/24

Concert met Leo Bellagio & Luigi Colzato


informatie

  • > GRATIS
  • i.s.m INUIT Leuven
  • Hal • Concert

Stel­plaats en INUIT pre­sen­te­ren een con­cert­avond met Leo Bel­la­gio en Lui­gi Col­za­to met de oude bus sleu­ven van Stel­plaats als decor. Samen met een klei­ne groep jon­ge­ren en onder bege­lei­ding van een archi­tect wordt er een nieu­we con­struc­tie in de hal gebouwd die de beken­de vier­kan­te opstel­ling van een podi­um voor con­cer­ten en per­for­man­ces her­denkt. Een nieu­we sta­ge waar licht en mate­ri­a­len inspe­len op de bele­ving van de artiest en de rela­tie ervan met het publiek. Op 2 mei wordt deze con­struc­tie een expe­ri­ment voor een con­cert van Leo Bel­la­gio en Lui­gi Col­za­to. Een een­ma­lig schouw­spel waar jij deel van kan uit­ma­ken.

𝗧𝗜𝗠𝗜𝗡𝗚
19u00 — deu­ren
20u00 — Leo Bel­la­gio
21u00 — Lui­gi Col­za­to

* LEO BEL­LA­GIO
Als tie­ner groei­de Leo op met de adre­na­li­ne­dam­pen van de under­ground punksce­ne in Brus­sel, om later als roa­die zijn favo­rie­te band Har­ry and the Tenta­cles’ door heel Euro­pa te bege­lei­den.
Als ech­te noma­de bracht hij begin twin­tig door in het brui­sen­de nacht­le­ven van Ber­lijn, waar de aan­trek­kings­kracht van elek­tro­ni­sche muziek onweer­staan­baar bleek.
Een onver­wach­te road­trip in een gesto­len Mus­tang bracht Leo terug naar Bel­gië, waar hij zijn muzi­ka­le pas­sies her­ont­dek­te. Hij ver­za­mel­de zijn gelijk­ge­stem­de vrien­den en orke­streer­de een live­s­how die de con­ven­ti­o­ne­le gren­zen over­stijgt en een zin­tuig­lijk spek­ta­kel cre­ëert door ele­men­ten uit zijn ver­le­den te com­bi­ne­ren met een post­mo­der­ne cre­a­ti­vi­teit.
Van­daag brengt Leo Bel­la­gio je leven­di­ge cha­os: een opwin­den­de hybri­de tus­sen een band­s­how en een vuri­ge club­avond

* LUI­GI COL­ZA­TOOnt­staan in de nood­zaak zijn emo­ties te kana­li­se­ren, cre­ëer­de Lowie Coo­lsaet het per­so­na­ge Lui­gi Col­za­to, z’n alter-ego waar­mee hij met een orgel, 808’s en wat syn­ths dans­be­nen geeft aan zijn her­sen­schim­men. Ook aan de uwe? Op 15 maart ver­scheen z’n debuut-EP Le Delu­ge’ — een ver­za­me­ling songs over ver­val, ver­drin­ken en die alles­ver­woes­ten­de zond­vloed die we allen op ons af zien komen.

𝗧𝗢𝗘𝗚𝗔𝗡𝗚
Deu­ren 19:00
GRA­TIS inkom.
________________________________________________
Dit eve­ne­ment is het slo­te­vent van de work­shop Sce­no-Lab 2’. Een work­shop i.s.m. archi­tect Bo Dae­nens waar in enke­le dagen tijd met een groep jon­ge­ren een nieu­we sce­no­gra­fi­sche con­struc­tie gebouwd wordt die een func­tie onder het dak van Stel­plaats uitdaagt.

Sceno lab insta posts events2