Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/24—za/25/05/24

Samsara street


informatie

  • > €5
  • Meer dan een expo
  • Hal • Kunst

Samsa­ra Street is een expo die wordt geor­ga­ni­seerd door de Jins van Scouts Bri­gan­ds Sint-Jor­is-Weert in samen­wer­king met een col­lec­tief geta­len­teer­de jon­ge kun­ste­naars uit het zes­de jaar van het Sint-Lucas Kunst­hu­ma­ni­o­ra in Brussel. 


Samsa­ra is een vie­ring van kunst, gemeen­schap en groei. Door mid­del van cre­a­tie­ve expres­sie en samen­wer­king biedt het een plat­form voor jon­ge­ren om hun talen­ten te tonen en waar­de­vol­le vaar­dig­he­den te ont­wik­ke­len voor de toe­komst. Met elk huis­je dat een aspect van het leven sym­bo­li­seert en een cen­tra­le boom die ver­bon­den­heid beli­chaamt, nodigt het bezoe­kers uit om na te den­ken over hun eigen levens­pad en stre­ven naar ver­lich­ting.

De opbreng­sten van dit eve­ne­ment onder­steu­nen niet alleen de jeugd­groe­pen, maar ook toe­kom­sti­ge pro­jec­ten, waar­door Samsa­ra Street een blij­ven­de impact heeft op de gemeenschap.

438834384 122096771588292152 403934411108023657 n