Deze website maakt gebruik van Cookies.

zo/05/12/21

Simultaan: Broeiplaats x Groef


informatie

  • > GRATIS
  • FRINGE - Knal! festival
  • • Kunst

Frin­ge is een eigen­zin­nig pro­gram­ma, ver weg van de plat­ge­tre­den paden. Cen­traal staan jon­ge makers en het expe­ri­ment. Hoe gaan zij om met de big­bang­the­o­rie en wel­ke ver­won­de­ring roept het ont­staan van ruim­te en tijd bij hen op? Dat hoor en zie je in bestaand en nieuw werk van dit belof­te­vol­le artis­tie­ke talent.

Simul­taan grijpt terug naar de kern van de oer­knal: het gelijk­tij­dig ont­staan van ruim­te en tijd in het heel­al. Net zoals bij de big bang ont­staat er een indruk­wek­ken­de ket­ting­re­ac­tie: per­for­man­ce, dans, instal­la­tie en radio cre­ë­ren samen een artis­tie­ke big bang van for­maat. De hele dag door beleef je ster­ke per­for­man­ces op ver­schil­len­de plek­ken in Stelplaats.

RADIO BIG­BANG (10:00 — 22:00)
Tij­dens Radio Big­Bang zul­len zowel weten­schap­pers, kun­ste­naars als arties­ten te horen zijn. 12 uur lang hoor je er inte­res­san­te panel­ge­sprek­ken, DJ-sets en artist talks. Er zijn uit­een­lo­pen­de weten­schap­pe­lijk en filo­so­fi­sche topics.

PER­FOR­MAN­CE HALL
In de maak — Geor­gy / meis­je italia

AUDIO­VI­SU­E­LE PER­FOR­MAN­CE
Voor dit onder­deel vra­gen we een muzi­kant om samen te wer­ken met een visu­e­le kun­ste­naar. Samen maken zij een nieu­we cre­a­tie rond het the­ma Ruim­te en Tijd. Het resul­taat wordt gepre­sen­teerd op 5 december.

SCE­NO­GRAAF
In samen­wer­king met een jon­ge archi­tect / sce­no­graaf ont­staat een con­ti­nue bewe­ging van objec­ten door ruim­te en tijd. Deze objec­ten maken deel uit van de ruim­te waar­in de per­for­man­ces plaatsvinden.

Broeiplaats x groef knal
Unknown 3