Deze website maakt gebruik van Cookies.

ma/08—vr/12/04/24

Skatekamp Vzweetje


informatie

  • > €99
  • Advanced - gevorderden
  • Vzweetje • Skate

Wat

Ska­te­kamp voor gevor­der­de ska­ters.
Erva­ren ska­te­le­ra­ren hel­pen je om je ska­te­ni­veau te ver­be­te­ren — Je kan zelf­stan­dig oefe­nen in een ska­te­park- Je kan vlot drop­pen, op en af toe­stel­len rij­den, sprin­gen en zelf­stan­dig rond­rij­den.
Ben je niet zeker van je niveau? Stuur ons een bericht­je of een filmpje!

Leef­tijd: 9 tot 18 jaar

We bezoe­ken met onze bus­jes ver­schil­len­de indoor en out­door ska­te­par­ken in Bel­gië.
Spe­ci­fie­ke wordt aan het begin van de week met inspraak van de deel­ne­mers opgesteld. 

Duur

Elke dag tus­sen 09:30 en 16:30

Locatie

We bezoe­ken met onze bus­jes ver­schil­len­de indoor en out­door ska­te­par­ken in Bel­gië.
Spe­ci­fie­ke wordt aan het begin van de week met inspraak van de deel­ne­mers opge­steld.
We star­ten en ein­di­gen elke dag aan het ska­te­park in de Stelplaats. 

Prijs

250 euro. Over te schrij­ven op de reke­ning van VZWEE­TJE: BE 09 3630 8274 2757 

Refe­ren­tie: Advan­ced Ska­te­kamp Paas­va­kan­tie + de vol­le­di­ge naam van de ska­ter. (bv: Advan­ced Ska­te­kamp paas­va­kan­tie Tony Hawk)

2e (3e of 4e) gezins­lid betaalt 50% van het inschrij­vings­geld.
UIT­PAS­hou­ders aan kan­sen­ta­rief beta­len 20% van het inschrijvingsgeld.

Praktisch

Wij voor­zien elke dag eten op de mid­dag, de ska­ters hoe­ven zelf niets mee te pakken.

Daar­naast voor­zien we dage­lijks fruit en gezon­de drankjes.

Ska­ters nemen zelf water mee. Wij voor­zien steeds vol­doen­de reserve. 

Ska­ters krij­gen een ska­te- goody­bag’ als aan­den­ken aan het kamp

Ska­ters kun­nen gra­tis gebruik maken van onze ska­te­boards en bescher­ming. Bij voor­keur breng je zelf eigen ska­te­board en bescher­ming mee.

Tij­dens de kam­pen is het dra­gen van een helm ver­plicht! Ande­re bescher­ming (knie, elle­boog en pols) is niet ver­plicht maar wordt wel sterk aangeraden. 

Tij­dens de kam­pen zijn onze deel­ne­mers ten allen tij­de ver­ze­kerd.

Heb je nog vra­gen? Mail naar info@​vzweetje.​be of bel +32 456 37 64 34

Vzweetje contest 14 02 24 jw web res 12
Skatelessenmeisjes jentevanbraba