Deze website maakt gebruik van Cookies.

zo/31/03/24

Take Away Iftar


informatie

  • > €3
  • T.v.v oorlogslachtoffers in Gaza
  • Hal • Eten

Hon­derd­dui­zen­den Pales­tij­nen, waar­on­der vele kin­de­ren, in Gaza ver­ke­ren in extreem hoge nood voor voed­sel, water en medi­cij­nen. De berich­ten en beel­den die ons dage­lijks berei­ken getui­gen van deze schrij­nen­de, onmen­se­lij­ke toe­stand. Tij­dens deze geze­gen­de maand Rama­dan wil­len we onze soli­da­ri­teit tonen door bij te dra­gen aan pro­jec­ten die recht­streeks de slacht­of­fers berei­ken. Door een heer­lij­ke vers­ge­maak­te afhaal­maal­tijd te bestel­len, steun je direct de gezin­nen die op dit ogen­blik onze hulp het hardst nodig hebben.

Wat?

Afhaal­maal­tijd met lief­de bereid, alle opbreng­sten gaan naar direc­te con­tact­per­so­nen in Noord-Gaza, die er ter plaatste voor zor­gen dat de hulp bij de meest behoef­ti­gen terecht komt.

Hoe?

Bestel via onder­staand for­mu­lier. Bestel­len kan tot woens­dag 27 maart 2024.
!! Opge­let, de bestel­ling is pas defi­ni­tief nadat het vol­le­di­ge bedrag gestort wordt op reke­ning­num­mer: BE53 7340 7489 8153 (op naam van SABIL vzw) met als mede­de­ling uw vol­le­di­ge naam + take away”

Iftar