Deze website maakt gebruik van Cookies.

ma/30/10/23—za/04/11/23

Workshop - Building the Club, Together


informatie

Tij­dens Buil­ding the Club, Together’ beden­ken 20 jon­ge­ren onder bege­lei­ding van 2 men­tors een com­pleet nieuw ont­werp van een club en bou­wen ze dit design samen op locatie.Deze self-built club’ — waar­van de ruim­te en het pro­gram­ma vol­le­dig bepaald en gebouwd wordt door de deel­ne­mers — wordt voor één nacht publiek open­ge­steld en getest op vrij­dag 3 november.

Design & Build

Een manier om jouw dro­men en ide­a­len van nacht­clubs op een inten­sie­ve manier samen met een boei­en­de groep men­sen te realiseren.

Het eer­ste deel van de week wordt er samen­ge­werkt naar een (1) nieuw design van een nacht­club waar­in er nage­dacht wordt over de inhou­de­lij­ke basis­prin­ci­pes van een ide­a­le club en hoe de ver­schil­len­de ruim­te­lij­ke the­ma­tie­ken (diver­si­teit ruim­tes, sce­no­gra­fie, licht/​beeld/​geluid en pro­gram­ma­tie van dj & per­for­man­ces) zich tot een nieuw ont­werp vertalen.

Het twee­de deel van de week (2) bou­wen we in enke­le dagen tijd het design col­lec­tief op loca­tie en wordt het voor één nacht getest met een publie­ke clubnacht.

Mentors

Karel Burs­sens (o.a. s̶t̶u̶d̶i̶o̶ ̶b̶u̶r̶s̶s̶e̶n̶s̶ ̶d̶o̶s̶s̶c̶h̶e̶ ̶v̶a̶n̶d̶e̶r̶l̶i̶n̶d̶e̶n̶ & Horst Arts & Music sta­ge design)
&
Stan Vre­bos (o.a. Tem­po­ra­ry Pleasure)

Deelname

Nacht­plan doelt op zowel archi­tec­ten als ande­re geïn­te­res­seer­den en moe­digt deel­na­me aan van alle lief­heb­bers van de nacht, los van oplei­ding, ach­ter­grond, gen­der en sek­su­a­li­teit. De men­ta­le en col­lec­tie­ve inzet is belang­rij­ker dan spe­ci­fie­ke exper­ti­se. Draag dus bij waar je kan en laat spe­ci­fie­ke onder­de­len of een inten­se bouw je zeker niet afschrikken.

(ENG) Nacht­plan focu­ses main­ly on the local youth sce­ne. The­re­fo­re, the gene­ral spo­ken lan­gu­a­ge will be Dut­ch. Nacht­plan belie­ves it is impor­tant that eve­ry young per­son with inte­rests in nightli­fe can par­ti­ci­pa­te in this pro­ject, regard­less of their know­led­ge of Dut­ch. Par­ti­ci­pa­ti­on is the­re­fo­re also pos­si­ble in English.

Are you inte­rested in this pro­ject, and would you like more infor­ma­ti­on in English? Do not hesi­ta­te to con­tact us.

Data

30.10 — 04.11.23
Work­shop + clubnacht (vrij­dag 03/11)

Budget

Gra­tis deel­na­me.
Lunch, diner, snacks & drinks gra­tis inbe­gre­pen.
Ont­bijt & over­nach­ting niet inbegrepen.

Inschrijvingen

Aangepaste datums posts
Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 286