Deze website maakt gebruik van Cookies.

ma/29/04—do/02/05/24

Sceno Lab 2 Concert & Performance


informatie

  • > GRATIS
  • Workshop rond scenografie
  • Stelplaats • Workshop • Atelier

Sce­no Lab’ is een reeks van work­shops waar Stel­plaats met een klei­ne groep jon­ge­ren en onder bege­lei­ding van een archi­tect op enke­le dagen tijd een sce­no­gra­fisch object ont­werpt en bouwt dat vier func­ties onder het dak van Stel­plaats uit­daagt: (1) kick­boks, (2) con­cert & per­for­man­ce, (3) club en (4) skate.

In iede­re work­shop gaan we in dia­loog met één van de boven­ge­noem­de orga­ni­sa­ties. We bou­wen aan een nieuw ont­werp waar we reke­ning hou­den met de abso­lu­te noden, maar gaan ook door mid­del van sce­no­gra­fie op zoek naar extra dynamieken.

Sceno Lab 2 - Concert & Performance

In Sce­no Lab 2 ont­wer­pen en bou­wen we onder bege­lei­ding van archi­tect Bo Dae­nens een sce­no­gra­fi­sche con­struc­tie die de func­tie con­cert & per­for­man­ce zal uitdagen.

Wat gebeurt er wan­neer niet een klas­siek, vier­kant podi­um, maar de hal van stel­plaats met bus sleu­ven het uit­gangs­punt wordt van een (live)concert & per­for­man­ce? Hoe zien we een nieuw sta­ge­de­sign en hoe beïn­vloe­den we daar­bij de klas­sie­ke opstel­ling artiest — toe­schou­wer’ tot een meer dyna­mi­sche erva­ring? Hoe ver­taalt zich dat in een con­struc­tie of opstel­ling en wel­ke invloed heb­ben bepaal­de mate­ri­a­len, lich­ten, …op een gewens­te beleving? 

Samen met INUIT­Leu­ven mixen we de abso­lu­te noden van een (live)concert & per­for­man­ce met bewust geko­zen sce­no­gra­fi­sche ingre­pen die zor­gen voor extra dimen­sies en ruim­te­lij­ke bele­vin­gen.

Dit ver­ta­len we in een con­struc­tie dat we op loca­tie bou­wen en dat als expe­ri­ment zal die­nen voor het publiek­seve­ne­ment — een live con­cert en per­for­man­ce — op de slot­dag van de workshop.

Deelname

Stel­plaats richt zich op jon­ge archi­tec­ten, kun­ste­naars, bou­wers, .. of een­der wel­ke ande­re enthou­si­as­te­ling, los van oplei­ding, erva­ring, ken­nis, ach­ter­grond, gen­der of sek­su­a­li­teit. In elke work­shop is plaats voor maxi­maal 7 deelnemers.

Stel­plaats wil met deze work­shops jon­ge­ren vrij­uit laten expe­ri­men­te­ren met mate­ri­a­len. Een manier om iets te bou­wen en rea­li­se­ren wat in de rea­li­teit vaak niet moge­lijk is en op een inten­sie­ve manier samen te wer­ken met een boei­en­de groep jon­ge­ren en experts.

Praktisch

De work­shop is vol­le­dig gra­tis voor jon­ge­ren. De vier dagen omvat­ten zowel inspiratie‑, brain­storm- en ont­werp­ses­sies als fysie­ke bouw­da­gen en een publiek slot­mo­ment. Een meer gede­tail­leer­de plan­ning per dag wordt 10 dagen voor de start van de work­shop door­ge­stuurd naar alle deel­ne­mers.

Lunch, snacks en 2x diner inclusief.

Vragen?

Mail gerust naar sander@​stelplaats.​be

2024 03 13 11 36 38 DSF7758 jpg Fotos
Clubdiner zoelisa web res 26
DSF8048
2024 03 13 11 38 55 DSF8163 jpg Fotos