Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/18—zo/21/04/24

Sceno Lab 1 Kickboks


informatie

  • > GRATIS
  • Workshop rond scenografie
  • Stelplaats • Workshop • Atelier

Sce­no Lab’ is een reeks van work­shops waar Stel­plaats met een klei­ne groep jon­ge­ren en onder bege­lei­ding van een archi­tect op enke­le dagen tijd een sce­no­gra­fisch object ont­werpt en bouwt dat vier func­ties onder het dak van Stel­plaats uit­daagt: (1) kick­boks, (2) con­cert & per­for­man­ce, (3) club en (4) skate.

In iede­re work­shop gaan we in dia­loog met één van de boven­ge­noem­de orga­ni­sa­ties. We bou­wen aan een nieuw ont­werp waar we reke­ning hou­den met de abso­lu­te noden, maar gaan ook door mid­del van sce­no­gra­fie op zoek naar extra dynamieken.

Sceno Lab 1 - Kickboks

In Sce­no-Lab 1 ont­wer­pen en bou­wen we onder bege­lei­ding van archi­tect Ymthi­as Van Lan­gendon­ck een sce­no­gra­fi­sche con­struc­tie die de func­tie kick­boks zal uitdagen.

Wat gebeurt er wan­neer geen klas­sie­ke kick­boks­ring, maar de ruwe hal met bus­sleu­ven van Stel­plaats het decor wordt van een kick­boks­wed­strijd? Hoe kun­nen we de geken­de opstel­ling van een boks­ring met publiek her­den­ken en wel­ke dyna­mie­ken wil­len we uit­da­gen? Wat kun­nen de effec­ten van licht zijn tus­sen de vech­ters onder­ling of wel­ke instal­la­ties zoals doe­ken, wan­den, kooi­en,… kun­nen een ander effect heb­ben op de geken­de rela­tie tus­sen vech­ter en toeschouwer?

De idee­ën ver­ta­len we in een con­struc­tie die we op loca­tie bou­wen en die als expe­ri­ment zal die­nen voor een publiek­seve­ne­ment op de slot­dag van de workshop.

Deelname

Stel­plaats richt zich op jon­ge archi­tec­ten, kun­ste­naars, bou­wers, .. of een­der wel­ke ande­re enthou­si­as­te­ling, los van oplei­ding, erva­ring, ken­nis, ach­ter­grond, gen­der of sek­su­a­li­teit. In elke work­shop is plaats voor maxi­maal 7 deelnemers.

Stel­plaats wil met deze work­shops jon­ge­ren vrij­uit laten expe­ri­men­te­ren met mate­ri­a­len. Een manier om iets te bou­wen en rea­li­se­ren wat in de rea­li­teit vaak niet moge­lijk is en op een inten­sie­ve manier samen te wer­ken met een boei­en­de groep jon­ge­ren en experts.

Praktisch

De work­shop is vol­le­dig gra­tis voor jon­ge­ren. De vier dagen omvat­ten zowel inspiratie‑, brain­storm- en ont­werp­ses­sies als fysie­ke bouw­da­gen en een publiek slot­mo­ment. Een meer gede­tail­leer­de plan­ning per dag wordt 10 dagen voor de start van de work­shop door­ge­stuurd naar alle deel­ne­mers.

Lunch, snacks en 2x diner inclusief.

Vragen?

Mail gerust naar Sander@​stelplaats.​be

Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 183
Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 317
2024 03 13 11 28 21 DSF7737 jpg Fotos
Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 330
2024 02 16 11 11 48 Stelplaats 231121 Definitief ontwerp 4 pdf