Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/19—zo/28/03/21

Stel Tentoon #2 / Elfride & Elise


informatie

  • > GRATIS
  • Ruimte voor (jonge) kunstenaars
  • Stel Tentoon • Kunst

De gara­ge­poor­ten van Stel­plaats wor­den een blan­co can­vas voor klei­ne en gro­te kun­ste­naars. Hier­mee blik­ken we nos­tal­gisch terug naar de bele­ving die er voor de pan­de­mie raas­de door­heen Stel­plaats. De gara­ge­poor­ten zijn op die manier een reflec­tie van de jon­ge­ren hun leef­we­reld vandaag.

Elfri­de en Eli­se ken­nen elkaar van de lage­re school en van de Hage­land­se Aca­de­mie voor Beel­den­de Kunst. Ze werk­ten eer­der samen voor de Hage­land­se kuns­t­rou­te in 2016 waar­bij ze eta­la­ge­te­ke­nin­gen maak­ten in Tre­me­lo. In Stel Ten­toon’ komen ze samen naar bui­ten met hun werken.

Elfride Heylen

Elfri­de is 24 jaar en inge­ni­eur-archi­tect van oplei­ding. Beel­den­de kunst heeft haar altijd geboeid. Daar­om heeft ze naast haar stu­dies deel­tijds kunst­on­der­wijs gevolgd aan de Hage­land­se Aca­de­mie voor Beel­den­de Kunst. Ze start­te in het ate­lier teken­kunst en groei­de ver­der naar het ate­lier spe­ci­a­li­sa­tie tekenkunst. 

Elfri­de werkt rond ver­schil­len­de thema’s en haalt haar inspi­ra­tie uit afbeel­din­gen die haar intri­ge­ren. Dat kan een expres­sie, een kleu­ren­com­bi­na­tie, een con­trast of een com­po­si­tie zijn. Op die sterk­tes zet ze in. Momen­teel tekent Elfri­de voor­al men­sen en pro­beert ze hun emo­tie te vat­ten in haar­werk. Vaak zijn dit ook men­sen uit haar eigen leef­om­ge­ving. Daar­naast ver­diept ze zich in het cre­ë­ren van kleu­ren en kleur­nu­an­ces. Ooit start­te ze met pas­tel­k­rijt, nadien scha­kel­de ze over naar een com­bi­na­tie van ver­schil­len­de mate­ri­a­len en tex­tu­ren, en tot slot keer­de ze terug naar de basis: kleur­pot­lood. Ze vindt het fas­ci­ne­rend om nieu­we kleu­ren te ont­dek­ken en te ver­wer­ken in haar teke­nin­gen. Elfri­de pro­beert haar wer­ken op zo’n manier op te bou­wen dat ze van ver­af beke­ken uit mono­chro­me tin­ten bestaan. Van dicht­bij kan je zien dat diver­se kleu­ren het geheel vormen. 

Elise Den Hond

Eli­se is gebo­ren op een schrik­kel­dag in 96. In juni 2020 stu­deer­de ze af als kleu­ter­juf én ook als leer­kracht secun­dair plas­ti­sche opvoe­ding. Momen­teel com­bi­neert ze het wer­ken als juf met een bana­ba in de zorg­ver­bre­ding en reme­di­ë­rend leren.

Teke­nen boei­de haar al van kinds­been af en haar nabije omge­ving sti­mu­leer­de haar om de stap te zet­ten naar de Hage­land­se Aca­de­mie voor Beel­den­de Kunst in Rot­se­laar. Sinds­dien is haar inte­res­se enkel toe­ge­no­men. Zo volg­de ze onder­tus­sen vijf jaar teken­kunst, gevolgd door een jaar cross-over teken- en schil­der­kunst. Momen­teel doet Eli­se nog een extra oplei­ding schilderkunst.

Van­daag werkt Eli­se voor­al met pas­tel­k­rijt en olie­verf. Ze start van foto’s die haar inte­res­se­ren. Ze werkt graag met fel­le kleu­ren, maar even­zeer expe­ri­men­teert ze uit­slui­tend met houts­kool. En ja, ook olie­verf maakt deel uit van haar zoek­tocht naar haar eigen stijl.

Het cre­a­tie­ve van deze wereld vindt Eli­se ein­de­loos boeiend.

»> Gelie­ve de coro­na maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en te res­pec­te­ren. Het dra­gen van een mond­mas­ker is verplicht.

Nog op het programma:

02/04 — 11/04/2021
Mat­thijs van der Burgt
> Resi­dent Cas-co

16/04 — 25/04/2021
Club Efe­meer
> Resi­dent Cas-co

IMG 5464 1 ex3
IMG 5464 1 ex12
IMG 5464 1 ex2