Deze website maakt gebruik van Cookies.

vr/02—zo/11/04/21

Stel Tentoon #3 / Matthijs van der Burgt


informatie

  • > GRATIS
  • Ruimte voor (jonge) kunstenaars
  • Stel Tentoon • Kunst

De gara­ge­poor­ten van Stel­plaats wor­den een blan­co can­vas voor klei­ne en gro­te kun­ste­naars. Hier­mee blik­ken we nos­tal­gisch terug naar de bele­ving die er voor de pan­de­mie raas­de door­heen Stel­plaats. De gara­ge­poor­ten zijn op die manier een reflec­tie van de jon­ge­ren hun leef­we­reld vandaag.

Matthijs van der Brugt (Cas-co)

Het werk van Mat­thijs van der Burgt komt voort uit zowel inte­res­ses in, als frus­tra­ties met het medi­um foto­gra­fie. In een speel­veld afge­ba­kend door die inte­res­ses en frus­tra­ties zijn, zoals een asso­ci­a­tie­oe­fe­ning, wer­ken onder­ling ver­bon­den en is een eigen­schap van het ene werk de aan­zet voor een ander werk.
Belang­rij­ke pij­lers in deze oefe­ning zijn het eigen­lij­ke beeld­vlak, de wer­king van licht op mate­rie, de ver­vlak­king en ver­vor­ming van per­spec­tief, en de indexi­ca­le rela­tie tus­sen het beeld en het afge­beel­de.

Er is geen stre­ven naar een nar­ra­tief, van belang is het spel en de asso­ci­a­tie met mate­rie en medi­um, de ont­ken­ning en beves­ti­ging daar­van, en het duwen en aftas­ten tot waar de beweeg­re­den foto­gra­fie nog gel­dig is.

Mat­thijs van der Burgt woont en werkt in Leu­ven. Hij behaal­de een mas­ter in de beel­den­de kun­sten aan LUCA School Of Arts en is resi­dent in Cas-Co.

» Gelie­ve de coro­na maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en te res­pec­te­ren. Het dra­gen van een mond­mas­ker is verplicht.

nog op het programma:

16/04 — 25/04/2021
Club Efe­meer
> Resi­dent Cas-co

Discodisco
6
Cyanotype On Canvas140x180
Renegotiating Space 1
Index