Deze website maakt gebruik van Cookies.

VANDAAG

Stelplaats Cares #1


informatie

  • > GRATIS
  • Workshop rond veiligheid en comfort in Stelplaats
  • Stelplaats • Workshop

This is our common (play)ground

Samen met de Stel­plaats-com­mu­ni­ty gaan we op zoek naar gedeel­de waar­den en nor­men rond vei­lig­heid en com­fort onder ons dak. Want: Stel­plaats cares.

Een plek met 24-op‑7 bewe­ging. Van clubnach­ten tot ska­te­kam­pen, kick­box­trai­nin­gen tot con­cert­avon­den, get-together diners tot jongerenwerkingen. 

Samen stre­ven we naar een set­ting waar­in alle deel­ne­mers zich wel­kom, geres­pec­teerd en vei­lig voe­len om deel te nemen aan Stel­plaats events en activiteiten.

We betrek­ken jon­ge­ren en experts bij het zoe­ken naar ant­woor­den en het imple­men­te­ren van con­cre­te acties op locatie.

Dit voor­jaar leg­gen we de focus op de NACHT. In het najaar zet­ten we in op de DAG.

25/04 Stelplaats Cares sessie #1 met o.a. Leda Collective, Burenhinder, nacht, Affair…

Tij­dens de eer­ste ses­sie bren­gen we jon­ge­ren en experts samen en gaan we terug naar de reden waar­om com­fort en vei­lig­heid de afge­lo­pen jaren zoveel aan­dacht kreeg in nightli­fe. We luis­te­ren naar erva­rin­gen van col­lec­tie­ven als Buren­hin­der, Leda Col­lec­ti­ve, nacht en Affair. Waar­bij we ver­schil­len­de per­spec­tie­ven delen met elkaar en geza­men­lij­ke oplos­sin­gen ver­ken­nen.
Ver­vol­gens gaan we die­per in op onder­wer­pen als: res­pect & psy­cho­lo­gi­sche vei­lig­heid, laag­drem­pe­lig­heid & inclu­si­vi­teit, fysie­ke veiligheid…

Hoe ver­ta­len we deze gedeel­de waar­den en nor­men naar Stel­plaats? Kun­nen we tot een gedra­gen poli­cy komen voor de hele com­mu­ni­ty? Kun­nen enke­le ruim­te­lij­ke aan­pas­sin­gen Stel­plaats echt vei­li­ger maken?

Deelname

Ben je al eens naar een con­cert of clubnacht geweest in Stel­plaats? Heb je met je col­lec­tief een event geor­ga­ni­seerd in de club­ruim­te?
Jouw input is waardevol!

Door aan deze ses­sie deel te nemen draag je bij aan het cre­ë­ren van een vei­li­ge en toe­gan­ke­lij­ke plek voor iedereen.

Deel­na­me is vol­le­dig gra­tis, inclu­sief com­mu­ni­ty diner door een jon­ge chef.

Vragen?

Mail naar Lau­ra.

DSCF7615 min
Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 213
Chora jente vanbrabant 62