Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/16/05/24

Stelplaats Cares #2


informatie

  • > GRATIS
  • Workshop rond veiligheid en comfort in Stelplaats
  • Stelplaats • Workshop

This is our common (play)ground

Samen met de Stel­plaats-com­mu­ni­ty gaan we op zoek naar gedeel­de waar­den en nor­men rond vei­lig­heid en com­fort onder ons dak. Want: Stel­plaats cares.

Een plek met 24-op‑7 bewe­ging. Van clubnach­ten tot ska­te­kam­pen, kick­box­trai­nin­gen tot con­cert­avon­den, get-together diners tot jongerenwerkingen. 

Samen stre­ven we naar een set­ting waar­in alle deel­ne­mers zich wel­kom, geres­pec­teerd en vei­lig voe­len om deel te nemen aan Stel­plaats events en activiteiten.

We betrek­ken jon­ge­ren en experts bij het zoe­ken naar ant­woor­den en het imple­men­te­ren van con­cre­te acties op locatie.

Dit voor­jaar leg­gen we de focus op de NACHT. In het najaar zet­ten we in op de DAG.

16/05 Stelplaats Cares sessie #2 met o.a. Brussels by night federation, Safe ‘n Sound…

Waar vin­den de bes­te gesprek­ken plaats? Aan een gezel­li­ge tafel met iets lek­kers op je bord, toch?
Bij de twee­de ses­sie focus­sen we ons op dia­lo­gen en ron­de­ta­fel­ge­sprek­ken tus­sen experts en jon­ge­ren — aan­ge­lengd met een culi­nai­re erva­ring.

Dia­na van Ate­lier Arte­mis bereidt een vijf­gan­gen­di­ner waar­bij elke gang gedeeld wordt met een ande­re expert. Experts van Brus­sels by night fede­ra­ti­on, Safe n Sound en Zorg­cen­trum Leu­ven ver­voe­gen de tafel.

Kun­nen we leren van elkaar? Komen er inte­res­san­te gesprek­ken op gang? En hoe ver­ta­len we deze good prac­ti­ces naar Stelplaats?

Deelname

Ben je al eens naar een con­cert of clubnacht geweest in Stel­plaats? Heb je met je col­lec­tief een event geor­ga­ni­seerd in de club­ruim­te?
Jouw input is waardevol!

Door aan deze ses­sie deel te nemen draag je bij aan het cre­ë­ren van een vei­li­ge en toe­gan­ke­lij­ke plek voor iedereen.

Deel­na­me is vol­le­dig gra­tis, inclu­sief com­mu­ni­ty diner door een jon­ge chef.

Vragen?

Mail naar Lau­ra.

Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 556
0 DSCF4754 min 1
000030 1