Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/16/07/20

Stelplage on air / Jamrock x Kingstep & Damballa Soundsystem


informatie

  • > GRATIS
  • Een wekelijkse live radioslot
  • Stelplaats • Muziek

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Dus om jouw zomer in eigen land te garan­de­ren, bouw­den we ons bin­nen­plein hele­maal om. Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, top­pen­bil­jart, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Voe­ten omhoog: aaaaaah­h­hh… Van­af 3 juli elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

De zomer­bar wordt tel­kens aan­ge­vuld met extra eve­ne­men­ten:

»> Elke don­der­dag: Stel­pla­ge on air’ — een weke­lijks live radios­lot waar­bij een Leu­vens muziek­con­cept zijn of haar favo­rie­te artiest(en) host. Samen selec­te­ren ze een namid­dag lang hun favo­rie­te pla­ten en pra­ten ze over hun dro­men, ambi­ties en wat hen bezig houdt deze dagen. Heel laid back. Om met vol­le aan­dacht naar te luis­te­ren of als gezel­li­ge ach­ter­grond­mu­ziek van het Stel­pla­ge zomerterras.

»> Voor de twee­de on air’ nodi­gen we Jam­rock Leu­ven uit — een samen­wer­king van enke­le Leu­ven­se selectors/​producers met als doel deze muziek­cul­tuur laag­drem­pe­lig tot bij de Leu­ven­se jeugd en stu­den­ten te bren­gen. Vaak zijn het klei­ne­re soundsys­tems of delen van gro­te­re sounds die ze opstel­len tij­dens hun fees­ten met loka­le arties­ten. Jam­rock hoopt zo dat men­sen de smaak te pak­ken krij­gen en de gro­te­re ses­sies opzoe­ken die rond Leu­ven plaats­vin­den. De muziek die ze draai­en brengt een bood­schap. De feest­jes ver­lo­pen vaak anders, het gaat bre­der dan de klas­sie­ke waar­den van pea­ce & love die vaak met reg­gae gepaard gaan. Hier gaan ze tij­dens Stel­pla­ge On Air graag die­per op in.

Jam­rock Leu­ven nodigt vol­gen­de arties­ten uit: Kingstep Soundsy­s­tem: al jaren­lang aan­we­zig in de Leu­ven­se reg­gae & dub sce­ne. Deze heren run­nen een soundsy­s­tem, label en record­shop. We bespre­ken oa de evo­lu­tie van de Leu­ven­se dub sce­ne en het nieu­we label.- Dam­bal­la Soundsy­s­tem: een eer­der recent soundsy­s­tem, maar in het Leu­ven­se zag je hun onge­twij­feld wel al aan het werk. Hoe kwa­men ze in con­tact met de sce­ne en wel­ke bood­schap pro­be­ren ze te bren­gen, wordt bespro­ken in kor­te interviews.

Let op: dit is GEEN dan­sevent. Dit is een raio­show die je, omwil­le van de coron­a­maat­re­ge­len, gezel­lig vanop ons ter­ras kan bele­ven. Of via de livestream via onze web­si­te van bij je thuis.

Inschrijven

Inschrij­ven
Voor deze acti­vi­teit moet je je niet inschrij­ven. Door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol.

Tijdstafel

  • 14:00: de radio­show start & de zomer­bar opent 
  • 21:30: laat­ste rondje 
  • 22:00: de radio­show stopt & de zomer­bar sluit

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se te vol­gen en respecteren.