Deze website maakt gebruik van Cookies.

za/22/08/20

Stelplage supports / 7Hills skatepark


informatie

  • > GRATIS
  • Stelplaats steunt het project 7Hills in Jordanië.
  • Stelplaats • Eten

Stel­pla­ge is de zomer­bar van Stel­plaats. Want vakan­tie is een mind­set, geen bestem­ming! Een nieuw ter­ras met strand­stoe­len, para­sols, palm­bo­men, ping­pong, jeu de bou­les… en natuur­lijk een bar met ver­nieuw­de dran­ken­kaart. Nog tot eind augus­tus elke don­der­dag, vrij­dag en zater­dag van 14:00 tot 22:00.

De zomerbar wordt aangevuld met extra evenementen

»> Eén­ma­lig: Stel­pla­ge sup­ports’. Een eve­ne­ment waar­bij de inkom­sten naar een pro­ject gaan dat nauw aan STEL­PLAATS’ hart ligt.

7Hills Ska­te­park is een soci­aal ska­te ini­ti­a­tief in het Amman, Jor­da­nië. 7Hills tracht jon­ge­ren van alle soci­a­le hoe­ken samen te bren­gen en hen te empo­we­ren door mid­del van de vol­gen­de krach­ti­ge tool: skateboarden.

Jor­da­nië heeft sinds hun ont­staan enorm te kam­pen met vluch­te­lin­gen pro­ble­ma­tie­ken. 7Hills orga­ni­seert weke­lijks ska­te­les­sen voor zo een 200 tal jon­ge­ren. De non pro­fit finan­ciert bus­sen om jon­ge­ren van vluch­te­lin­gen­kam­pen en ach­ter­ge­stel­de wij­ken naar het ska­te­park en terug te bren­gen. Daar­naast runt 7Hills ook yout­hlea­der­ship pro­gram­mas en artis­tie­ke workshops.

Wil je graag meer weten over 7Hills Ska­te­park, check dan zeker hun soci­a­le media (@7Hillspark) en hun web­si­te www​.7hills​park​.com.

7Hills wordt onder ande­re gerund door een trou­we Leu­ve­naar met een pas­sie voor ska­te­boar­den en jeugd­werk. Van 14:00 tot 20:00 zal 7Hills lek­ker ara­bisch eten, een cock­tail én vet­te merch (mady by scheef­druk) ver­ko­pen om geld in te zame­len voor hun organisatie!

Food

  • Ara­bi­sche mezze
  • Tabou­leh
  • Kof­ta arayes
  • Top­ped up flatbreads

Kom af en steun 7Hills Ska­te­park!

Inschrijven

Voor dit eve­ne­ment moet je je niet inschrij­ven. Door de coro­na maat­re­ge­len heb­ben we wel een maxi­mum capa­ci­teit. Dus vol = vol.

(!) Gelie­ve de coron­a­maat­re­ge­len en richt­lij­nen ter plaat­se aub te vol­gen en res­pec­te­ren. Mond­mas­ker niet ver­ge­ten hé!

119033655 2699116850415971 165165525930770765 o