Deze website maakt gebruik van Cookies.

do/05/08/21

Stelplaya / pizza è musica met Creativ dubs x Jah Mystikal & Vater Pacini Soundsystem


informatie

  • > GRATIS
  • Leuvense en Belgische muziekcollectieven hosten all day long hun favoriete artiesten én pizza toppings.
  • Stelplaats • Muziek

Stel­playa is de zomer­bar van Stel­plaats. Da’s op zon­ni­ge dagen blij­ven plak­ken en (wie weet) op de bus­par­king dan­sen. Com­bi­neer negen weken lang com­fort food, expo’s, petan­que… met muzi­ka­le get togethers. Van­af 30 juni elke woens­dag, don­der­dag en vrij­dag van 14:00 tot 22:00.

»> Elke don­der­dag: piz­za è musi­ca’.
Leu­ven­se en Bel­gi­sche muziek­col­lec­tie­ven hos­ten all day long hun favo­rie­te arties­ten én piz­za top­pings. Lees: vol­le pla­ten­zak­ken om ein­de­lijk terug van onder het stof te halen en ver­se pizza’s ver­krijg­baar uit onze zelf­ge­maak­te leem­oven. Frut­ti di mare, Napo­lit­a­na, qua­tro for­mag­gi, when the moon hits your eye like a big piz­za pie, tha­t’s amore!

»> Cre­a­tiv dubs
Een Leu­vens col­lec­tief van vijf jon­ge vrien­den met een hart voor muziek en een flin­ke vinyl col­lec­tie van roots — reg­gae — dub muziek.
Ze zul­len hun meest uplif­ting zomer­se plaat­jes én eigen pro­duc­ties draai­en.
The music comes from the loving heart & the mes­sa­ge from the con­scious mind”.

& Vater Paci­ni Soundsy­s­tem
Drie Lim­burg­se vrien­den met een pas­sie voor roots, cul­tu­re en dub. Ze vin­den het belang­rijk dat muziek niet alleen hoor­baar is, maar ook voel­baar. Vater Paci­ni is de naam van de zenuw­li­chaam­pjes gele­gen in de onder­huid, waar­mee je de gro­te druk­ver­schil­len en tril­lin­gen van de ste­vi­ge bass waar­neemt.
Vater Paci­ni Soundsy­s­tem zal Jah music ver­sprei­den via een selec­tie roots en dub.

& Jah Mys­ti­kal
Leu­ven­se orga­ni­sa­tor, selec­ta, beat­ma­ker & soon to be’ sound­ope­ra­tor met een hart voor de Leu­ven­se sce­ne.
Ver­wacht je aan een reis door lage bas­sen en hig­her vibes inna mys­ti­kal style.

»> Prak­tisch:
Gra­tis event
Stel­plaats hecht belang aan het juist nale­ven van de gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Geniet van op ons ter­ras. Dit is dus geen dansevent.

783 A5471 1