Deze website maakt gebruik van Cookies.

21/08/20

Stelplage on air x Crowd Console x Interview with Lil Rhizome

Crowd Con­so­le is ont­staan uit de as van de qua­ran­tai­ne, de zelf-iso­la­tie en de vele highs en lows die volg­den. De oor­spron­ke­lij­ke insteek was om game-nights te hos­ten, waar een muzi­kant zou wor­den uit­ge­no­digd om game­play live te bege­lei­den met muziek. Onder­tus­sen zijn al een paar avon­den in Stel­plaats en de eer­ste edi­ties van een maan­de­lijk­se radio­show op The Word ach­ter de rug. De rode draad blijft ech­ter het samen­bren­gen van zowel arties­ten als publiek. Op 6 augus­tus zaten we samen met de arties­ten die op de twee­de edi­tie van Crowd Con­so­le in Stel­plaats speel­den, en leg­den hen dezelf­de vier vra­gen voor.

INTERVIEW MET LIL RHIZOME

Hoe belangrijk zijn fysieke events nog in een tijd van eraves en online concerten/gatherings?

Ik vind niet echt dat er nog een onder­scheid bestaat tus­sen irl (onli­ne) en url (offli­ne), ze begin­nen een beet­je in elkaar over te gaan. Voor mij als artiest is er eigen­lijk ook geen nood meer aan irl vind ik, omdat ik denk dat kunst onli­ne meer zijn plaats vindt en daar ook toe­gan­ke­lij­ker is. Daar­om zie ik irl een beet­je op de ach­ter­grond ver­dwij­nen, het is een beet­je een ach­ter­haald con­cept gewor­den. Door coro­na wordt dat nu ver­sneld en ik vind dat alle­maal wel ok. In die zin is coro­na wel een beet­je een bles­sing in disguise.

Hoe zou jij de scene in België willen zien groeien?

Ik zou per­soon­lijk heel graag die avant-gar­de plat­forms, zoals Crowd Con­so­le, ver­der wil­len zien groei­en. Wat ik heel leuk vind is die mix tus­sen irl en url, Bel­gië kan zich­zelf zo echt wel op de kaart zet­ten. Irl events wor­den nu wel al soms geli­vestreamd, maar dat kan nog veel meer wor­den uit­ge­werkt. Het zou leuk zijn om de irl en url sce­ne echt te zien samenvloeien.

Heeft internet muziek veranderd?

Ik vind dat een moei­lij­ke vraag omdat ik mij de wereld niet echt meer kan inbeel­den zon­der het inter­net. Ik heb de wereld wel nog gekend voor de opkomst van het inter­net, maar het lijkt voor mij echt als­of het altijd al heeft bestaan. Ik denk wel dat inter­net alles heeft ver­sneld, en alles expo­nen­ti­eel is aan het ver­snel­len. Dat gaat waar­schijn­lijk, hope­lijk, niet met­een stop­pen. Ik denk wel dat er inte­res­san­te din­gen gaan gebeuren.

Kan je iets delen wat je hebt geleerd tijdens de lockdown?

Ik denk dat de lock­down voor veel men­sen een tijd van intro­spec­tie is geweest, maar voor mij was dat niks nieuws omdat ik daar zelf al heel lang mee bezig ben. Ik ben denk ik al zeven jaar NEET, iemand die zijn school niet heeft afge­maakt en thuis eigen­lijk hiki­ko­mo­ri zit te wezen. Voor mij was de lock­down wel een tijd van eer­lijk zijn met mezelf, ik heb ein­de­lijk mijn droom van muziek te maken en echt iemand te zijn in de muzieksce­ne leren omar­men. Ik heb op een bepaal­de manier mezelf wel leren aan­vaar­den, dat het ok is dat dat is wat ik wil doen.

Inter­view door Wan­nes Dewit.