Deze website maakt gebruik van Cookies.


Praktisch

Stel­plaats stelt haar hal van 800m² en basis­ma­te­ri­aal ter beschik­king, waar­on­der tafels, stoe­len, ban­ken en een uit­ge­rus­te bar. Elek­tri­ci­teit, sani­tair, wifi en ver­war­ming inbe­gre­pen. Daar­naast beschikt Stel­plaats over een uit­ge­breid aan­bod aan extra mate­ri­a­len zoals licht, geluid en inrich­tings­za­ken dat je kan gebrui­ken. We staan je ook graag bij om jouw pro­ject pro­duc­ti­o­neel te realiseren.

We geven onze ruim­te in de eer­ste plaats in gebruik aan expe­ri­men­te­ren­de jon­ge­ren — en als de agen­da het toe­laat ook aan orga­ni­sa­ties met een soci­aal-cul­tu­re­le insteek. 

Inte­res­se? Neem con­tact met ons op via onder­staan­de but­ton om de ver­schil­len­de gebruik moge­lijk­he­den en prij­zen te bespreken. 

Terug
338861244 181801414705446 7933545401894142140 n
Stelplaats November 2020 Fotograaf Birgit Sterckx 3730
Opening Sporthal STELPLAATS social media res wallisannika com 239