Deze website maakt gebruik van Cookies.

22/04/24

Interview: Belgium one hundred met Enyim Madugba, Xander Peeters en Marina Sapralyeva

IMG 4366

Hallo! Wie zijn de gezichten achter B-100 (Belgium One Hundred) en wat doen jullie in het leven? :)

Ik ben Enyim Madug­ba, ik ben 19 jaar oud, momen­teel stu­deer ik han­dels­in­ge­ni­eur, in mijn vrije tijd ga ik aan de slag als mode­ont­wer­per. Ik maak ook muziek en orga­ni­seer mee eve­ne­men­ten, momen­teel ben ik artis­tiek lei­der van de B100. Ik heb al 7 fas­hi­ons­hows mee geor­ga­ni­seerd, zoals futu­re fusi­on dat onlangs plaats vond in Leu­ven. Ik heb daar­na beslo­ten dat ik mijn eigen vzw wou oprich­ten, de one hund­red. Daar ga ik rus­tig de vol­gen­de stap­pen mee nemen.

Ik ben Xan­der Pee­ters, ik stu­deer event- en pro­ject­ma­na­ge­ment. In het mid­del­baar volg­de ik de rich­ting kunst. In de B100 ben ik mana­ger van kunst en pro­duc­tie en orga­ni­seer ik mee de events.

Ik ben Mari­na Sap­ra­ly­e­va, stu­dent rech­ten, daar­naast ben ik ook mana­ger van de B‑100. Ik assis­teer voor­al de productiemedewerkers. 

Samen organiseren jullie B-100, kunnen jullie vertellen wat B-100 is en waar het voor staat?

Enyim: Wij orga­ni­se­ren met B‑100 eve­ne­men­ten waar­in muziek­ar­ties­ten de kans krij­gen om op te tre­den, fas­hi­on­de­sig­ners de kans krij­gen om hun wer­ken te tonen tij­den mode­shows en kun­ste­naars hun cre­a­ties kun­nen tonen in kunstexpo’s. Model­len, grap­hic desig­ners en mana­gers wer­ken hier ook alle­maal aan mee. 

Op 26 april zul­len we in Stel­plaats vie­ren dat we een vzw zijn, hier­voor nodi­gen we alle­maal men­sen die mee­wer­ken aan de B‑100 uit, ze zijn wel­kom om samen met ons iets te drin­ken. Er zul­len ook B‑100 Grammy’s uit­ge­reikt wor­den, dat zijn awards voor bij­voor­beeld bes­te vrou­we­lijk model, bes­te foto­graaf, onze manier om hen te bedan­ken voor hun inzet. 

We wil­len ook de nieu­we visie en mis­sie van de B‑100 voor vol­gend jaar naar voren bren­gen op dit moment.

Wie hopen jullie vooral aan te spreken met B100?

Enyim: Het is ons doel om nieu­we arties­ten te berei­ken en hen een plat­form en een plaats te geven waar­op ze zich ver­der kun­nen ont­wik­ke­len. We wil­len ons focus­sen op het geven van nieu­we kan­sen in plaats van te focus­sen op arties­ten die zich­zelf al heb­ben ont­wik­keld. De eer­ste stap is altijd moei­lijk om te zet­ten als artiest, dat heb ik zelf ook gemerkt, ik was heel blij toen ik mijn eer­ste kans kreeg voor mijn eer­ste fas­hi­ons­how, die eer­ste stap was belang­rijk om een com­mu­ni­ty uit te bou­wen, daar­na kon ik het zelf doen. 

Mari­na: Om hier even op aan te vul­len, wij vin­den het ook heel belang­rijk een com­mu­ni­ty’ te cre­ë­ren: om begin­nen­de arties­ten een plat­form te geven om zich te kun­nen uit­druk­ken en ont­wik­ke­len zodat ze kun­nen net­wer­ken en zich­zelf ver­der ontplooien. 

Jullie richten jullie vooral op modeontwerpers en muzikanten, waar kunnen zij zich aan verwachten?

Xan­der: ik denk dat ze zich voor­al kun­nen ver­wach­ten aan heel veel nieu­we oppor­tu­ni­tei­ten. Kan­sen om eigen cre­a­ties te tonen, nieu­we men­sen te leren ken­nen en zich ver­der als artiest te ontwikkelen. 

Enyim: We wil­len een groei­ba­sis zijn voor nieuw talent, we pro­be­ren zoveel moge­lijk men­sen hier­in te betrek­ken. Uit­ein­de­lijk is elke mens een cre­a­tief wezen en maakt graag din­gen. Een van onze doe­len is om begin­nen­de arties­ten erken­ning en appre­ci­a­tie te geven voor wat ze maken. Om een voor­beeld te geven; onlangs kwam een begin­nen­de mode­ont­wer­per naar mij, die nog geen erva­ring of exper­ti­se had, ze waren erg over­tuigd over het feit dat ze wou­den deel­ne­men een de B‑100, dus gaf ik hun de eer­ste kans om hun cre­a­ties te tonen. Vaak zijn het heel mooie resultaten. 

Wat staat er allemaal op de planning op 26 april?

Mari­na: In mijn ogen is het voor­al een par­ty om te vie­ren dat we een vzw zijn, we heb­ben samen al veel ver­we­zen­lijkt en mee­ge­maakt. De prijs­uit­rei­king de B100-grammy’s’, is voor mij het leuk­ste. Het is een manier om ons team, ieder­een die aan dit pro­ject heeft mee­ge­werkt in de bloe­me­tjes te zet­ten, een moment om ieder­een te bedanken.

Enyim: De agen­da zal er zo uit­zien: we zul­len alle arties­ten die dag eerst ont­van­gen. Daar­na star­ten we met de B100-grammy’s. Als volgt komt er een dj draai­en, we zien het eigen­lijk als een gezel­li­ge gathering met een gezel­li­ge vibe. Er is ook een kunst­ex­po van Amber Croo­ne, kun­ste­na­res uit Has­selt, ze is voor­al bezig met vrije gra­fiek, prints en zeef­druk. Zij zal de inkom­hal aankleden.

Xan­der: eigen­lijk is 26 april de per­so­ni­fi­ca­tie van alles wat we al gedaan heb­ben en in de toe­komst nog hopen te doen. Er zal muziek, mode en kunst zijn, eigen­lijk alles waar wij voor staan. Er komen veel men­sen waar­on­der muzi­kan­ten, dj’s, men­sen die zich bezig­hou­den met make-up, gra­fisch desig­ners, mode-ontwerpers.

Enyim: er zit­ten dus 100 arties­ten in de Bel­gi­um onder hund­red. Het zal fijn zijn hen alle­maal terug te zien, ik ben er zeker van dat het een gezel­li­ge kunst­zin­ni­ge avond wordt

Wat hopen jullie nog te bereiken met B-100?

Mari­na: Wat ik per­soon­lijk hoop te berei­ken met B‑100 en waar ik al veel mee bezig ben geweest is per­soon­lij­ke groei. B‑100 is voor mij kan­sen geven om pro­fes­si­o­neel bezig te zijn, ik merk ook dat ik dit heel graag doe eve­ne­men­ten orga­ni­se­ren en mee vorm geven. Ik hou van samen­wer­ken met men­sen. Daar­naast vind ik het mooi hoe B‑100 uit­groeit tot de droom dat we voor ogen had­den. Ik weet dat we goed op weg en ons dat gaat luk­ken, we delen alle­maal dezelf­de mis­sie en visie. 

Xan­der: Voor mij is het belang­rijk om jon­ge arties­ten de kans te geven, ik heb dat zelf gemist in mijn vori­ge oplei­ding. Men­sen de plaats geven om hun cre­a­ties te kun­nen tonen is voor mij heel belang­rijk. Daar­naast vind ik het een mooie kans om ver­der te groei­en in het orga­ni­se­ren van eve­ne­men­ten en een eigen net­werk uit te bouwen. 

Waarom is stelplaats de ideale plek voor B-100?

Enyim: Stel­plaats is een plaats waar ik altijd al graag ben geweest. Ik heb er ook mijn twee­de mode­show gedaan, ik heb me er altijd al heel thuis en wel­kom gevoeld. Voor mij is het belang­rijk dat arties­ten bui­ten Leu­ven zich daar ook wel­kom voe­len. We vin­den het belang­rijk hen samen te bren­gen in stel­plaats en met hen er een leu­ke avond te hebben.

Hebben jullie nog plannen voor de toekomst met jullie vzw?

Enyim: In de zomer orga­ni­se­ren we nog twee mode­shows. Een­tje zal door­gaan begin augus­tus de ande­re eind sep­tem­ber. Een loca­tie en datum heb­ben we nog niet, dat zijn we nog aan het bekij­ken met ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties en loca­ties. Een van deze mode­shows pro­be­ren we te com­bi­ne­ren met een kunstexpo’s. De ande­re pro­be­ren te com­bi­ne­ren met meer dan en the­a­ter, meer cine­ma­tisch eigen­lijk. Deze zomer focus­sen we dus eigen­lijk voor­al op de fas­hi­on, de muziek pro­be­ren we ook een plaats te geven, maar dat zal voor vol­gend jaar zijn. Dan wil­len we graag focus­sen op de bege­lei­ding van de muziek. Voor kunst en archi­tec­tuur bekij­ken we even­tu­eel nog wat we daar­mee kun­nen doen. Voor nu focus­sen we ons op het mode­as­pect van onze werking. 

Bin­nen­kort bren­gen we ook een album uit waar onze arties­ten als een jaar aan heb­ben gewerkt, we zoe­ken naar een manier om hen te laten optre­den binnenkort. 

Als na deze zomer onze sub­si­dies bin­nen zijn hopen we hard te kun­nen wer­ken om onze visie en mis­sie nog meer te kun­nen waarmaken!

Veel succes!

Inter­view door Marie Sona­te
Beel­den door Loui­se Battig

IMG 4366
IMG 4479
IMG 4434
IMG 4395
IMG 4463