Deze website maakt gebruik van Cookies.

09/11/23

Interview: Clubnacht met CHORA

Stelplaats Chora Jente Vanbrabant 17

Mor­gen in de club, van­daag op de blog. Col­lec­tief Cho­ra zat samen met Tim Bor­lez voor een gesprek over hun clubnacht in Stel­plaats. Lees het vol­le­di­ge inter­view hier!

📷 door Jen­te Vanbrabant

Dag team CHORA! Wie zijn jullie en wat doen jullie binnen de organisatie?

Luna: Ik ben Luna. Cho­ra bestond eigen­lijk al voor mij, maar in een ander jas­je gego­ten. Bin­nen de groep leg ik de focus op safe.r spa­ces, bege­leid ik het care team en spring ik in bij de com­mu­ni­ca­tie. Eigen­lijk zorg ik er voor­al voor dat de nieu­we Cho­ra meer bezig is met het care gedeelte.

Michiel: Ik ben Michiel, ik heb met Kasper & Nathan in 2017 RAUW opge­richt, toen nog een hip hop-con­cept. Ons pro­ject start­te met een samen­komst in het ska­te­park, waar ieder­een die mee wil­de doen 50 euro in de pot leg­de voor ons eer­ste eve­ne­ment.

Ieder feest had­den we wat nieu­we stro­min­gen, nieu­we gen­res. RAUW was een con­cept waar­mee we veel expe­ri­men­teer­den en nieu­we samen­wer­kin­gen aan­gin­gen. Tij­dens Covid is dan Cho­ra ont­staan. Op dat moment zijn Luna, Mar­te & Jor­en erbij geko­men om de nieu­we Cho­ra in dit jas­je te steken.

Nathan: Ik ben Nathan, bin­nen de groep ben ik voor­na­me­lijk bezig met de sce­no­gra­fie. Dat is ook iets wat Cho­ra met­een onder­scheidt van onze voor­gan­ger. Cho­ra bete­kent de plaats die een mens inneemt in de ruim­te. De ruim­te is bij ons opge­ko­men omdat bij onze vori­ge fees­ten de ruim­te­lij­ke link altijd wat mis­te, en dat vin­den we wel echt belangrijk.

Jor­en: Ik ben Jor­en, dank­zij Michiel ben ik in het team gerold. Momen­teel spring ik eigen­lijk over­al wat bij waar nodig. Ik ken­de ze al van het con­cept RAUW, ik ging ook elke keer naar hun feest­jes, dus eigen­lijk als trou­we fan.

Michiel: Hij was zelfs onze eer­ste vrij­wil­li­ger ooit. Dus van trou­we vrij­wil­li­ger naar kern gespron­gen (lacht)

Kasper: Ik ben Kasper. Bin­nen het team ben ik voor­al bezig met de scenografie.

Mar­te & Tho­mas zijn er helaas niet door Eras­mus. Mar­te is onze gra­fisch ont­wer­per. Zij zorgt ervoor dat de sig­na­li­sa­tie en de posts gemaakt wor­den. Tho­mas doet mee de communicatie.

Wat willen jullie betekenen voor de stad? Is er een bepaalde boodschap die jullie als Chora willen voordragen?

Michiel: Cho­ra is een con­cept uit een boek van Pla­to. Ik ben toe­val­lig op die term geko­men tij­dens mijn les­sen filo­so­fie. Cho­ra bete­kent de plaats die een lichaam inneemt in de ruim­te tegen­over een ander object. Dus het ruim­te­lij­ke aspect waar we nu op focus­sen zit daar­in vervat.

Nathan: Vaak erva­ren we clubs als een zwar­te doos zon­der invul­ling. Wan­neer je dan ach­ter­af vraagt waar je bent gaan fees­ten, heb je niet echt een idee. Met Cho­ra wil­len wij daar actief ver­an­de­ring in bren­gen. Dat je ach­ter­af weet dat je in een club bent geweest waar ze heb­ben geëx­pe­ri­men­teerd om het her­ken­baar­der en aan­ge­na­mer te maken. 

Een ander belang­rijk aspect van ruim­te­lijk­heid focust meer op safe.r spa­ce. Cho­ra is ook geïn­te­res­seerd in het woord spa­ce” bin­nen safe.r spa­ce. Ruim­te­lijk­heid kan ook een gro­te invloed heb­ben op het gevoel en erva­ring van club­gan­gers. Ruim­te­lijk­heid van mate­ri­a­len, kleu­ren en het onder­schei­den van soft spa­ces met safe.r spa­ces en de club­spa­ce. Vorig jaar heb­ben we hier ook samen met Luna een work­shop met STUK en KUL Cul­tu­re­le Stu­dies over gegeven.

Luna: We heb­ben toen een Poli­cy pro­ject uit­ge­werkt met STUK. De stu­den­ten van het vori­ge aca­de­mie­jaar had­den een soort van A‑Z gids had­den gemaakt van het con­cept safe.r spa­ce, omdat het ook zo een hol­le term is wil­den ze die defi­ni­ë­ren. Wij zijn begin­nen naden­ken hoe we dat dan meer in prak­tijk kun­nen brengen. 

Aan­ge­zien al heel veel poli­cies wor­den uit­ge­schre­ven, focus­ten wij op het ruim­te­lij­ke aspect van safe.r spa­ce. Kun­nen bepaal­de mate­ri­a­len hel­pen? Zou­den bepaal­de kleu­ren hier­aan bij­dra­gen? Dan heb­ben we een work­shop gege­ven, waar­bij Michiel en Nathan inge­scha­keld wer­den om meer op het archi­tec­tu­ra­le en sce­no­gra­fi­sche te focus­sen en zo heb­ben we het ont­werp van STEK mee uit­ge­werkt. We heb­ben nage­dacht hoe we de ruim­te op een ande­re manier kon­den ont­wer­pen zodat per­so­nen zich er vei­li­ger kun­nen voelen.

Nathan: We heb­ben het niet vol­le­dig ont­wor­pen maar wel sug­ges­ties gege­ven. Uit die work­shop zijn heel inte­res­san­te din­gen naar boven geko­men. Dat is trou­wens ook hoe we Luna beter heb­ben leren ken­nen. Dank­zij die work­shop is Luna mee in Cho­ra gesprongen.

Is er hier volgens jullie genoeg infrastructuur of kansen om jullie evenementen te organiseren?

Michiel: Ik merk wel een bepaal­de ver­be­te­ring, maar mis­schien nog net niet genoeg. Met de uit­brei­ding van STEK in STUK zul­len jon­ge col­lec­tie­ven er meer ruim­te krij­gen. Ook in Stel­plaats heeft het even geduurd voor­al­eer er echt jon­ge col­lec­tie­ven aan bod kwa­men. Wij kre­gen wel eens de kans om een Stel­playa of Zomer in Stel­plaats te pro­gram­me­ren. Met deze oproep naar clubnach­ten door jon­ge col­lec­tie­ven wor­den wij ook betrokken.

Tot nu toe zijn we altijd op zoek geweest naar plaat­sen die een ande­re con­no­ta­tie heb­ben. We heb­ben zo een feest gege­ven in de Maren­go, een eer­der bruin café met een ouder publiek. Ik denk wel dat de mees­te aan­we­zi­gen posi­tief ver­rast waren.

En wat voor feest was dit? Al Chora, of meer in de trend van RAUW?

Nathan: Dit was CHO­RA, onze eer­ste klein­scha­li­ge try-out. Onze code of con­duct, regels rond safe.r spa­ce zijn we toen begin­nen opstel­len.

Om terug te komen op je vraag over nacht-infra­struc­tuur, vind ik dat het in Leu­ven goed mee­valt. Het feit dat wij als begin­nend col­lec­tief aan een voor­de­li­ge prijs de club en vrij­wil­li­gers kun­nen ver­wer­ven is wel inno­va­tief. Ik denk dat het in ande­re Vlaam­se ste­den wel moei­lij­ker ligt. Stel­plaats is op dit moment wel onge­veer de eni­ge die dit soort for­mu­les aan­biedt. We kun­nen nu ook een clubnacht orga­ni­se­ren in Stel­plaats, iets waar we alle­maal van gedroomd hebben.

Luna: Inder­daad. We kun­nen ook altijd vra­gen stel­len aan Timo­thé (ver­ant­woor­de­lij­ke club­ver­huur Stel­plaats). Dat is ook echt een leer­pro­ces voor ons. Wij doen dit vrij­wil­lig en heb­ben niet per se alle ken­nis. Het feit dat iemand ons hier­in wil bege­lei­den is erg behulpzaam.

Chora focust op high intensity genres als hardcore & hyperpop. Wat maken deze stijlen zo aantrekkelijk voor een clubnacht volgens jullie?

Kasper: We wil­len er eigen­lijk voor zor­gen dat het publiek niet kan blij­ven stil­staan. Op zoek naar sfeer waar­bij nie­mand stil kan blij­ven staan.

Nathan: Met onze line-up wil­len we echt inzet­ten op ple­zier op de dans­vloer. We wil­len muzi­kaal niet te hard uit de hoog­te doen. Avon­den met meer don­ke­re muziek kan tof zijn, maar je moet er ook voor in de mood zijn. Cho­ra staat eigen­lijk voor het omge­keer­de. Wij wil­len maxi­maal ple­zier voor­zien op de dans­vloer. Als daar eens een fou­te remix’ tus­sen zit, niet erg.

Luna: Ik denk dat dit ook wel terug­komt in ons logo. Laat je inner child los. We staan echt voor die speels­heid. Ook bij de sce­no­gra­fie wil­len we deze bood­schap bren­gen. Je kan zo hard dan­sen als je wilt. Wij kle­den de ruim­te in zodat dit moge­lijk is.

Nathan: Daar­om wer­ken we met zach­te mate­ri­a­len. We wil­len zo de sce­no­gra­fie ver­vlech­ten met de muziekstijlen.

Wat brengt de toekomst voor Chora? Zijn er wilde dromen of zelfs al plannen?

Nathan: Stap 1: vrij­dag over­le­ven (lacht).

Michiel: Ja, laten we eerst zien hoe het de avond ver­loopt. Stel­plaats is voor ons een droom geweest om te orga­ni­se­ren. Nadien gaan we mis­schien terug de café’s ont­dek­ken, waar­om niet? Er zijn genoeg oppor­tu­ni­tei­ten.

Ik denk dat we zeker nog even in Leu­ven gaan blij­ven. Veel col­lec­tie­ven ver­hui­zen snel, maar onze ambi­tie is wel nog even te blij­ven plakken.

Nathan: Het zou leuk zijn om eens samen te wer­ken met ande­re col­lec­tie­ven. Cho­ra is momen­teel naar mijn gevoel heel gefo­cust op Leu­ven. Daar­om zou het leuk zijn om een paar keer samen te wer­ken, om te laten zien dat het in Leu­ven ook wel echt kan.

Safe.r space is momenteel niet weg te denken in de scene, hoe gaan jullie hiermee om?

Luna: Het is niet meer weg te den­ken. Het feit dat het een nieuw en toch hol begrip is, zorgt ervoor dat er ver­schil­len­de bete­ke­nis­sen aan gege­ven worden.

Nathan: We zijn naar een panel gegaan met onder ande­re de sche­pen van Jeugd. Daar­uit bleek ook dat de Stad Leu­ven hier echt meer bezig is. Daar­om zijn we met Cho­ra ook geën­ga­geerd in het debat hier­rond. Ook heb­ben we veel te dan­ken aan Affair, die op dat vlak echt een pio­niers­rol heeft in Leu­ven. nacht heeft dit ook sterk uit­ge­werkt. Cho­ra wil op dit moment veel leren, maar later ook graag een eigen inbreng in geven.

Luna: Ook is het echt belang­rijk dat we kun­nen aan­ge­ven aan iede­re betrok­ke­ne dat safe.r spa­ce-beleid een hulp­mid­del is en geen belem­me­ring. Ik denk dat veel men­sen nog steeds den­ken dat die regels hun wor­den opge­legd. Wij wil­len dus de bood­schap over­bren­gen dat dit geen belem­me­ring is, maar net een hulpmiddel.

Jullie hebben een heel speelse visual art, wat is de betekenis hierachter?

Clubs wor­den vaak geas­so­ci­eerd met don­ke­re ruim­tes en under­ground sites, maar dat bete­kent daar­om niet dat de sfeer ook zo moet aan­voe­len. Met onze designs wil­len we graag een war­me en bij­na kin­der­lij­ke vibe geven. Dat de club daar­door gezien wordt als een speel­tuin waar ieder­een zich in kan uitleven.

Stelplaats Chora Jente Vanbrabant 17
Stelplaats Chora Jente Vanbrabant 29
Stelplaats Chora Jente Vanbrabant 5
Stelplaats Chora Jente Vanbrabant 8