Deze website maakt gebruik van Cookies.

22/12/23

Interview: Coach Najja Hafid van Fight Club

Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant 30

In ons laat­ste inter­view van 2023 zet­ten we de spot­light op een onmis­baar per­soon bin­nen Stel­plaats. Naj­ja Hafid is hoofd­coach en oprich­ter van Fight Club, de kick- en thai­boks­club die al 5 jaar jon­ge­ren van alle ach­ter­gron­den en leef­tij­den samen­brengt in de sport­hal van Stelplaats. 

Met meer dan 150 leden, girls-only ses­sies en heel wat inter­na­ti­o­na­le titels, mag Hafid zich de trot­se bezie­ler noe­men van een van de belang­rijk­ste jon­ge­ren­wer­kin­gen in Stel­plaats. Want Fight Club gaat over veel meer dan sporten. 

We trok­ken tij­dens een trai­ning naar de voor­ma­li­ge car­wash van Stel­plaats voor een gesprek met Hafid over de filo­so­fie van de club, de taken van de coach, toe­komst­plan­nen en nog veel meer.

Dag Hafid. Wie ben je en wat is jouw rol binnen Fight Club?

Ik ben Naj­ja Hafid, voor­zit­ter en hoofd­coach van Fight Club Leu­ven. Ik geef les aan de jon­ge­ren bin­nen de leef­tijds­groe­pen ‑12, tus­sen 12 en 15 en +15 jaar.

Heb je zelf de club mee opgericht?

Ik heb zelf de club 5 jaar gele­den opge­richt. Eerst train­den we in Kes­sel-Lo, maar daar was uit­ein­de­lijk geen plek meer beschik­baar. Dan zijn we naar Stel­plaats ver­huisd. Zij heb­ben ons met alles enorm gehol­pen: de sport­zaal, ver­lich­ting, mate­ri­aal, etc. We zijn Stel­plaats heel dank­baar, want zon­der hen was het nooit gelukt.

Jullie delen de ruimte ook met een andere organisatie?

Klopt, Buurt­sport Leu­ven zit hier ook. Zij heb­ben dit vol­le­dig gesub­si­di­eerd. Het is mede dank­zij Buurt­sport dat we hier met zove­len deze sport kun­nen beoe­fe­nen. De loca­tie is ook per­fect voor ons, dicht­bij het cen­trum van Leuven.

Welke sport beoefenen jullie hier?

Kick­boks en Muay Thai. 

En wat is het verschil tussen de twee?

Bij Muay Thai mag je de elle­bo­gen gebrui­ken. Ook het clinch­werk ver­schilt. Maar de beoe­fe­ning is bij­na hetzelfde.

Focussen jullie vooral op trainingen of komen er ook wedstrijden bij kijken?

We orga­ni­se­ren ook wed­strijd­trai­nin­gen voor een aan­tal jon­gens, waar­van som­mi­gen al op pro­fes­si­o­neel niveau mee­doen. Een paar van onze leden heb­ben al op heel hoog niveau gespeeld, maar zijn nu gestopt. We heb­ben met Fight Club toch al rede­lijk wat naam gemaakt, ook in de inter­na­ti­o­na­le com­pe­ti­tie: drie Euro­pe­se kam­pi­oe­nen en één wereldtitel.

Hoe verloopt zo’n wedstrijddag?

Zo’n wed­strij­den vin­den voor­al in het week­end plaats. Ik ga als coach met hen mee. Ook met de profs naar het bui­ten­land. Op zo’n wed­strijd­dag vin­den er onge­veer 20 wed­strij­den plaats. Ieder­een wacht zijn beurt af in de kleed­ka­mers. De duur van de wed­strijd zelf hangt af van het niveau van de wed­strijd en de vechter.

Vandaag zijn jullie aan het trainen. Hoe verloopt zo’n training?

Van­daag doen we een geza­men­lij­ke trai­ning met vech­ters van ver­schil­len­de niveaus. Zoals je kan zien is het een heel gemeng­de groep van ver­schil­len­de nati­o­na­li­tei­ten. Ieder­een res­pec­teert elkaar.

Wie komt er allemaal naar Fight Club? Wat is jullie doelgroep?

Zowel jon­gens als meis­jes van alle ach­ter­gron­den. We orga­ni­se­ren naast gemeng­de trai­nin­gen, ook girls-only trai­nin­gen op woens­dag en zon­dag. Die les­sen wor­den gege­ven door Mays­sa, een van mijn leer­lin­gen. Die trai­nin­gen begin­nen ook heel goed te draai­en. Van­daag zijn we hier met een klei­ne­re groep door de exa­mens, maar soms trai­nen we hier met 45 – 50 man. 

In het begin bestond de groep voor­al uit men­sen met een migra­tie­ach­ter­grond. Nu maken ze onge­veer de helft van de groep uit. Dat was wat ik voor­al wou berei­ken: men­sen van ver­schil­len­de gemeen­schap­pen samenbrengen.

Fight Club lijkt meer dan enkel sport. Beschouw je dit ook als een sociaal project?

Dat is voor mij heel belang­rijk. Ik hecht enorm veel belang aan hoe mijn leer­lin­gen zich bui­ten de club gedra­gen en heb veel con­tact met hun ouders. Het is ook belang­rijk om reke­ning te hou­den met het feit dat velen uit kans­ar­me gezin­nen komen, waar­door bv. beta­lin­gen niet evi­dent zijn. 

Ik beschouw me niet zomaar als hun coach. Soms krijg ik s nachts tele­foon van bezorg­de ouders of jon­ge­ren die pro­ble­men heb­ben thuis. Dat is een opdracht die ik graag op mij neem.

In tegenstelling tot de andere gebruikers in Stelplaats, zitten jullie in de voormalige carwash aan de andere kant van het plein. Hebben jullie contact met de andere organisaties?

Toch wel. Als er een clubnacht plaats­vindt, dan zijn het leden van Fight Club die als ste­wards wer­ken. Meer alge­meen hel­pen we ande­re orga­ni­sa­ties bin­nen Stel­plaats met veel ple­zier. Maar het is wel zo dat wij meest­al trai­nen bui­ten de ope­nings­uren van ande­re organisaties.

We naderen het einde van het jaar. Wat mag 2024 voor Fight Club brengen?

Meer van het­zelf­de. Ik hoop dat we hier zo lang moge­lijk kun­nen blij­ven en dat Stel­plaats zo lang moge­lijk blijft bestaan. Voor ons mag het blij­ven zoals het is. Hoe we nu bezig zijn, is echt fan­tas­tisch. We heb­ben in totaal 150 à 200 leden, een niet te onder­schat­ten bereik bij jon­ge­ren in vaak kwets­ba­re situ­a­ties. Velen zou­den anders op straat han­gen. Dat we zo kun­nen voort blij­ven gaan in het nieu­we jaar.

Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant 30
Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant 25
38230026
Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant 9
38230002
Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant 19
Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant 29
Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant
38230021
38230007
Boxschool Stelplaats Jente Vanbrabant 37