Deze website maakt gebruik van Cookies.

28/02/24

Interview: Girlsskate sessies met Maily

Skatelessenmeisjes jentevanbraba

Elke laat­ste zon­dag van de maand orga­ni­seert Maïly (she/​them) ska­te ses­sies in Stel­plaats voor meis­jes en vrou­wen. Een groot suc­ces! Maar waar­om is er juist nood aan deze meer exclu­sie­ve ska­te ses­sies en wat hou­den ze juist in? Mai­ly legt het ons uit!

Dag Maïly! Wie ben je en wat is jouw rol binnen Vzweetje?

Hel­lo! Ik ben in het dage­lijks leven free­lan­ce kun­ste­naar en werk daar­naast ook met jon­ge­ren in de socio-cul­tu­re­le sec­tor. In mijn vrije tijd orga­ni­seer ik bin­nen Vzwee­tje elke laat­ste zon­dag van de maand ska­te ses­sies spe­ci­fiek voor meis­jes en vrou­wen. In de prak­tijk is het wel genu­an­ceer­der dan dat: we ver­wel­ko­men graag Queer en LGBTQ+ men­sen en wil­len er kun­nen zijn voor jon­ge­ren die zich niet iden­ti­fi­ce­ren als een tra­di­ti­o­ne­le ska­ter’ door hun soci­aal, eco­no­misch of cul­tu­re­le ach­ter­grond als de omstan­dig­he­den het toe­la­ten. Een jon­ge­tje kwam zo eens langs dat geen Neder­lands sprak en graag wil­de leren ska­ten. Er was toen niet veel volk meer, de meis­jes von­den het zeker OK dat hij mee zou leren ska­ten. Het gaat voor­al om res­pect en plaats laten aan wie het nodig heeft, een gezel­li­ge vibe cre­ë­ren met een vleug­je punk… en lol hebben!

Wanneer zijn jullie begonnen met de girlsskate sessies?

Eigen­lijk van­af het begin dat Vzwee­tje het park begon uit te baten in Stel­plaats, dus zo’n 4 jaar gele­den. Spe­ci­al shout to Chez­zi die erbij was van het begin, to the Vzwee­tje crew, en ieder­een die mee heeft geholpen!

Hoe verloopt een skate sessie bij jullie?

We (ik samen met tel­kens een uit­ge­no­dig­de guest ska­ter) doen de deu­ren van het park open om 14u00 en geven dan tips & tricks aan begin­ners en focus­sen voor­al op de ‑12 jari­gen. Rond 16u00 komen de oude­re en gevor­der­de ska­ters toe en is het gewoon een vrije ska­te ses­sie. We blij­ven wel tot het ein­de aan­we­zig om tips te geven waar nodig en voor wie wil. Het is wel alle­maal niet zo strikt dus je komt en doet gewoon wan­neer en wat je wilt…

Denken jullie dat er een sterke nood aan deze sessies is? Waarom?

Abso­luut! Lan­ge tijd vroeg ik mij af of het niet sek­sis­tisch is om meis­jes en jon­gens apart te laten spor­ten. Ik vroeg me af of het te betut­te­lend zou zijn bij­voor­beeld. Maar veel meis­jes en vrou­wen heb­ben ons al bedankt voor deze ses­sies omdat ze er deugd bij heb­ben. En zo ook ouders die het fijn vin­den om met iemand te kun­nen pra­ten. En dat is uit­ein­de­lijk dat­ge­ne dat telt! Men­sen heb­ben het beeld gehad dat zul­ke ses­sies meer ver­de­len dan ver­e­ni­gen, maar zo heb ik dat zelf nog nooit ervaren.

Inte­gen­deel! Het is voor veel meis­jes en vrou­wen een opstap­plek om te star­ten met ska­ten. Maar ook een moment waar­op ze nieu­we vrien­den maken die ook inte­res­se heb­ben in ska­ten. Iets min­der dan 2 op de 10 ska­ters is geen cis-man. Het is dus ook een plek waar meis­jes geva­ri­eer­de rol­mo­del­len en ska­te­bud­dies kun­nen vin­den. En het gaat er niet per se om dat meis­jes lie­ver met meis­jes ska­ten. Veel girls die hier zijn begon­nen gaan daar­bui­ten gewoon stree­ten met hun vrien­den. Maar we horen toch vaak dat druk en schaam­te aan­we­zi­ge fac­to­ren zijn in publie­ke ska­te­par­ken of in de stra­ten. Een omge­ving cre­ë­ren zon­der die druk is soms ook gewoon aangenaam!

His­to­risch gezien is het ook nog maar een recen­te ver­an­de­ring dat vrou­wen mee­doen aan extre­me spor­ten zoals ska­ten. Er is expo­nen­ti­eel al veel ver­an­derd op kor­te tijd, er is veel meer accep­ta­tie tegen­woor­dig hoe ska­ten’ inge­vuld wordt, wat super cool is! Maar we mogen niet ver­ge­ten dat het veel werk heeft gevraagd van orga­ni­sa­ties, acti­vis­ten, en dap­pe­re pro­fie­len om voor die ver­an­de­ring te strij­den. Soms horen daar dan eve­ne­men­ten bij die exclu­sie­ver zijn en uit­druk­ke­lijk hun plaats inne­men voor bepaal­de doelgroepen.


Stel, ik ben een redelijk onervaren vrouwelijke skater. Kan ik dan ook bij jullie terecht?

Natuur­lijk! We zijn altijd met twee bege­lei­ders. Voor de ech­te begin­ners geven we eerst wat eti­quet­te mee van het ska­te­park — bij­voor­beeld altijd rond je kij­ken als je ska­te, iets roe­pen als je plank weg rolt, niet voor­ste­ken,.. enzo­ver­der. Toch pro­be­ren we het zeker niet te schools te maken. We hypen elkaar als er een truc­je wordt geland, en bij een goeie slam. Zoals in een­der welk ska­te­park ook nor­maal gebeurt! Ook laat ik de kids lie­ver elkaar hel­pen, zodat ze niet te afhan­ke­lijk wor­den van mijn hulp en ze elkaar ook kun­nen hel­pen als ze op ande­re momen­ten samen ska­ten. Als bege­lei­der wil ik zo min moge­lijk inter­fe­re­ren, maar wel het gevoel geven dat ik er ben wan­neer het nodig is.

Organiseren jullie naast de skate sessies op zondag ook nog andere lessen of kampen?

Ja, er zijn kam­pen in de zomer voor meis­jes, en 2 keer per week les­sen. Je kan alles terug­vin­den op onze web­si­te (www​.vzwee​tje​.be).

De eerste sessie van het jaar zit erop. Wat mag de rest van het jaar nog brengen?

We blij­ven maan­de­lijk­se ses­sies orga­ni­se­ren op elke laat­ste zon­dag! Een­tje daar­van zal het the­ma ROCK­STAR” heb­ben; dan brengt er een vrien­din haar drum­stel mee, ik mijn gitaar, en ieder­een die wil kan mee komen shred­den. We zou­den ook graag wat cre­a­tie­ve work­shops wil­len kop­pe­len aan de ses­sies in de toe­komst zodat het niet enkel om ska­ten gaat. Ook wil­len we de ses­sie open­trek­ken naar een bre­der publiek: ses­sies waar meis­jes cen­traal staan maar waar­bij het event niet exclu­sief is. We laten ons hier­voor inspi­re­ren door wat er bij­voor­beeld in Brus­sel al gebeurt en ini­ti­a­ties die we zelf vol­gen, zoals Bx’elles en Raion!

Foto’s door Jen­te Vanbrabant

Skatelessenmeisjes jentevanbraba
Skatelessenmeisjes jentevanbraba 1
Whats App Image 2024 02 28 at 14 16 36
Whats App Image 2024 02 28 at 14 16 36 2
Whats App Image 2024 02 28 at 14 16 36 1
Whats App Image 2024 02 28 at 14 16 36 5
Whats App Image 2024 02 28 at 14 16 36 3
Whats App Image 2024 02 28 at 14 17 45