Deze website maakt gebruik van Cookies.

05/07/24

Interview met gemak collectief over Club Vismarkt

20240627 Stelplaats 31 min

Op vrij­dag 19 juli orga­ni­seert jon­ge­ren­col­lec­tief Gemak! een unie­ke open air op de Vis­markt in Leu­ven. Hade­wych sprak met de jon­ge­ren over hun iden­ti­teit, toe­komst­plan­nen en ze lich­ten een tip­je van de slui­er over Club Vis­markt. Meer weten? Lees snel verder!

Dag Gemak! Kunnen jullie het collectief omschrijven in vijf woorden?

We heb­ben er sowie­so al drie, onze kern­waar­den, diVERS, dit woord heeft een gro­te bete­ke­nis voor ons. Het staat voor nieuw en vers talent, maar ook lokaal talent. Daar­naast ver­wijst het naar de diver­si­teit in onze line-up. We wil­len ieder­een wel­kom heten en een gro­te doel­groep berei­ken. Immersie, onze muziek en sce­no­gra­fie zor­gen ervoor dat bezoe­kers en arties­ten zich vol­le­dig kun­nen onder­dom­pe­len in de sfeer. Ook ple­zier in de groep en tij­dens de eve­ne­men­ten is erg belang­rijk voor ons.

Jullie vinden diversiteit belangrijk, hoe bewaken jullie die diversiteit tijdens een clubnacht?

In de line-up hou­den we reke­ning met gen­der en etni­ci­teit. Alles en ieder­een wil­len we graag betrek­ken. Stijl is voor ons ook belang­rijk. We wil­len niet enkel één gen­re naar voren schui­ven. We kij­ken steeds meer naar wat er aan­slaat bij ons­zelf en dit ver­wer­ken we dan in de line-up. We bewa­ken een gezon­de mix tus­sen beken­de en min­der beken­de arties­ten. Zo krijgt ieder­een bij ons een kans. 

Mocht je zelf inte­res­se heb­ben om samen te wer­ken met Gemak!, dan kan je via hun web­si­te een sub­mis­si­on invul­len en een sam­ple van je muziek instu­ren. Wie weet gaat ze wel met jou aan de slag voor hun vol­gen­de event.

Gemak! staat bekend om zijn scenografie. Vermoeilijkt de buitenlocatie van Club Vismarkt deze scenografie?

Het is een uit­da­ging. Bij Stel­plaats orga­ni­seer­den we al twee clubnach­ten met sce­no­gra­fie. Daar heb je natuur­lijk de gro­te hal waar je enorm veel mee kan doen. Nu het event bui­ten plaats­vindt en de capa­ci­teit van bezoe­kers veel hoger ligt, moe­ten we natuur­lijk ook met veel meer reke­ning hou­den. Denk bij­voor­beeld aan toe­gan­ke­lijk­heid, brand­vei­lig­heid… Som­mi­ge idee­ën moe­ten we los­la­ten omdat het niet moge­lijk is of niet mag. We heb­ben voor Club Vis­markt samen­ge­werkt met Imy­thi­as Van Lan­gendon­ck voor een fris­se blik en het uit­wer­ken van een uniek concept.

Kunnen jullie al een tipje van de sluier lichten over de scenografie?

Het wordt so-wie-so heel mooi! We heb­ben ons voor­al gefo­cust op de voor­ma­li­ge Vis­hal, de hui­di­ge Vis­markt en de vis die er vorig jaar cen­traal hing. Bezoe­kers gaan zich kun­nen onder­dom­pe­len in de sfeer van de zee. We wer­ken samen met licht­spe­ci­a­lis­ten om echt ieder­een omver te blazen.

Voor Club Vismarkt hebben jullie gekozen voor een volledige internationale line-up, vanwaar die keuze?

We moesten snel scha­ke­len. We had­den slechts drie weken de tijd om onze line-up samen te stel­len. Onze datum valt samen met één van de gro­te­re fes­ti­vals — Dour — en dat was zeker geen cadeau. Het boe­ken van arties­ten ver­liep in het begin erg moei­zaam. Stel­plaats heeft ons met behulp van exter­ne coa­ches tot de juis­te con­tac­ten gebracht. Het was een hob­be­lig par­cours met veel afwij­zin­gen, maar het luk­te ons! Het was geen bewus­te keu­ze om een inter­na­ti­o­na­le line-up op te stel­len, maar we wil­len deze gro­te kans grij­pen om eens ver­der te kij­ken dan Leu­ven, Brus­sel en omstre­ken. Het lokaal talent uit onze kern­waar­de diVERS heb­ben we dan ver­ze­kerd door onze samen­wer­king met jon­ge Leu­ven­se sce­no­gra­fen én een open oproep voor foto- en videografen.

Jullie zijn een groep jongeren met een passie voor muziek, hebben jullie zelf nog tips voor jongeren die de muziekwereld in willen?

Durf! Durf men­sen aan te spre­ken en e‑mails te ver­stu­ren. Het werkt, een nee” heb je, een ja” kan je krij­gen. Durf te pro­be­ren en er komt iets uit. Zo zijn wij ook gegroeid. We zijn inge­gaan op de open call van Stel­plaats en daar zijn we nog steeds heel blij mee. Je kan het jezelf nooit kwa­lijk nemen dat je niet hebt dur­ven pro­be­ren. Dat is een sterk­te. Durf hulp vra­gen aan ken­nis­sen. De muziek­we­reld is een com­mu­ni­ty die elkaar graag helpt groeien. 

Weet ook wel­ke gen­res muziek je leuk vindt. Doe erva­rin­gen op door naar ver­schil­len­de fes­ti­vals, con­cer­ten en clubnach­ten te gaan. Blijf open-min­ded en ont­dek nieu­we gen­res. Laat je niet met­een beïn­vloe­den door je gezel­schap. Ga alleen expe­ri­men­te­ren met muziek. Je ont­moet onge­twij­feld veel nieu­we men­sen, net zoals wij. Gemak kwam als col­lec­tief naar voren door onze pas­sie voor muziek.

Je kan ook een laag­drem­pe­li­ge manier ken­nis­ma­ken met veel ver­schil­len­de muziek­gen­res, bv. afspeel­lijs­ten maken op Spo­ti­fy. Een goe­de kop­te­le­foon helpt hier ook bij. (Tip: de Bose Quite­com­fort 35 is hier per­fect voor 😉).

Nog een tip, doe een goe­de brain­storm. Zo zijn we gestart met de vraag: Wat mis­sen we in het nacht­le­ven? Hoe kun­nen we echt inno­va­tief zijn?”.

Als sce­no­graaf is mijn tip: ook met wei­nig mid­de­len kan je veel berei­ken. We heb­ben niet altijd veel bud­get, maar zet­ten toch tel­kens een prach­ti­ge sce­no­gra­fie in elkaar.

Waarom moeten jongeren afzakken naar jullie open air op vrijdag 19 juli?

Het is de per­fec­te manier om ken­nis te maken met een ande­re manier van uit­gaan. Club Vis­markt is vol­le­dig gra­tis. We spe­len geen com­mer­ci­ë­le muziek zoals op de oude markt, we heb­ben een line-up met gro­te namen. 

Tij­dens de Beleu­ve­nis­sen vind je drie gro­te podia in de stad. Ga ze zeker alle­maal af, maar ein­dig bij ons. 😉 Maak ken­nis met ons col­lec­tief en onze sce­no­gra­fie. Ont­moet nieu­we men­sen en zie oude beken­den weer.

EN! Er is exclu­sie­ve mer­chan­di­se te win­nen op het eve­ne­ment. Kom af!

Hebben jullie nog toekomstplannen?

Op 7 augus­tus cure­ren we van 16u tot 22u een Stel’été dag in Stel­plaats. Je moet ons na Club Vis­markt niet heel lang mis­sen. Daar­naast wer­ken we aan een Open Air en mer­chan­di­se. Houd zeker onze soci­als in de gaten en blijf op de hoogte!

Beel­den door Melis­sa Luna
Redac­tie door Hade­wych Vandekerckhove

Ook op het programma van Club Vismarkt: Utopia (12/07) en What-U-On-About?! (26/07)

20240627 Stelplaats 31 min
20240627 Stelplaats 30
20240627 Stelplaats 14
20240627 Stelplaats 37
20240627 Stelplaats 26