Deze website maakt gebruik van Cookies.

08/01/21

Interview: YOSOGREEN selecteert

YOSOGREEN 2

Jose­fien Smet, ook gekend als YOSOGREEN, heeft niet stil­ge­ze­ten dit jaar. In plaats van stil te blij­ven staan, ging ze vol­op aan het werk en heeft ze onder­tus­sen haar eigen adap­to­ge­nen, voe­dings­sup­ple­men­ten en super­foods in de win­kels lig­gen. Hoe heeft deze power­vrouw ervoor gezorgd dat 2020 toch nog een suc­ces­jaar is kun­nen wor­den? Wij vroe­gen het haar.

Wat is jouw band met Stelplaats?

Ik woon al heel mijn leven in het cen­trum van Leu­ven en ken de men­sen die in Stel­plaats wer­ken ook vrij goed, Leu­ven is uit­ein­de­lijk best een klei­ne stad. Vorig jaar heb ik mee­ge­daan met BAAS van MIJN­LEU­VEN en zo heb ik ook mijn net­werk kun­nen ver­gro­ten en ben ik te weten geko­men dat de keu­ken van Stel­plaats al even leeg­stond. Ik zocht in die tijd een keu­ken om work­shops te kun­nen geven en zo is de cowork kit­chen’ ont­staan, die ik kan delen met ande­re ondernemers.

Wat wil je er gaan doen de komende tijd?

Ik had heel veel eve­ne­men­ten op de plan­ning staan, maar die zijn alle­maal gean­nu­leerd. Hope­lijk kun­nen ze na de lock­down alle­maal door­gaan. Zo heb ik een maan­de­lijk­se tat­too brunch’ waar­bij een vrien­din van mij tat­toos zet en ik de brunch voor­zie, ook ben ik van plan om work­shops te gaan geven in Stel­plaats over medi­ci­na­le krui­den en deze dan te lin­ken aan mijn eigen merk, er stond ook een lek­ke­re kaas & wijn-avond in samen­wer­king met res­tau­rant Bar Blom op de plan­ning en ten­slot­te nog een Stel­plaats pop-up. Veel om naar uit te kijken.

Je bent een nieuw product aan het creëren, kan je hier al wat meer over vertellen?

Jaze­ker! Mijn eigen merk heeft de naam Gol­den Hour’. Deze naam heb ik geko­zen omdat ik men­sen wil over­tui­gen om tijd voor hun­zelf te nemen, al is het maar één uur per dag. Het is belang­rijk om elke dag toch even te chil­len. De pro­duc­ten zelf zijn adap­to­ge­nen, super­foods en voe­dings­sup­ple­men­ten. Ik ben hier­mee in aan­ra­king geko­men in Los Ange­les tij­dens een oplei­ding over raw food en voe­dings­leer, waar ik meer heb geleerd over medi­ci­na­le kruiden.

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren?

Ik ben heel blij met waar ik nu sta, ondanks de moei­lij­ke omstan­dig­he­den momen­teel, blijf ik altijd werk heb­ben. Als het niet offli­ne kan, dan kan ik altijd aan onli­ne con­tent wer­ken. Ik heb echt geluk met deze job, dat het alle­maal is gelukt. Ik heb van mijn pas­sie mijn job kun­nen maken.

Wat zijn jouw toekomstplannen?

Momen­teel ben ik resel­lers aan het zoe­ken en bin­nen dit en een maand zul­len mijn pro­duc­ten te koop staan in Brus­sel, Leu­ven en Meche­len. In de len­te zou ik graag een pop-up ope­nen om daar men­sen te ont­moe­ten en uit­leg te kun­nen geven over mijn pro­duc­ten. Ver­der staat er ook een ver­huis op de plan­ning, in mijn nieu­we huis komt een ruim­te voor mijn fysie­ke shop.

We merken dat je veel inspiratie haalt uit Berlijn, hoe komt dit?

Ik heb sta­ge gedaan in Ber­lijn tij­dens mijn stu­dies, dus heb er een klein jaar gewoond. Ik vind het een hele inspi­re­ren­de plek, het bruist er van de vrij­heid en cre­a­ti­vi­teit. De stad is ook heel goed met vegan en plant­ba­sed eten. Ik kon op elke hoek wel inspi­ra­tie vinden.

Het was ook de peri­o­de dat ik veel met eten bezig was, maar niet zoveel geld had. Dit zet­te me aan om menu­kaar­ten te gaan down­lo­a­den en de gerech­ten zelf uit te pluizen.

Wat is je favoriete nummer in jouw Spotify-playlist?

Dan kies ik voor El Raton”. Ik zet altijd Lati­no muziek op als ik stress ervaar. Dan heb ik zoiets van Olé!’ en kan ik er weer tegenaan.

Wat heb je geleerd in 2020?

Ik heb geleerd om dag per dag te leven. Hier­voor was ik al wat bezig met mind­ful­ness en dank­baar zijn voor elke dag, maar deze coro­nashit heeft het nog ster­ker gemaakt.

"Ik heb geleerd om dag per dag te leven"

> JOSEFIEN SMET

Wat neem je mee naar 2021?

In 2021 ga ik kor­ter bij mezelf blij­ven. Ik merk­te dat alles steeds was vol­ge­pland, maar door de lock­down waren we alle­maal ver­plicht om tijd te maken voor ons­zelf. Hope­lijk kun­nen we dit blij­ven doorzetten.

Inter­view door Anne­lies Rom.
Beel­den door Vijfvoortwaalf.

YOSOGREEN 2
YOSOGREEN 11
YOSOGREEN 16
YOSOGREEN 14
YOSOGREEN 18
YOSOGREEN 4
YOSOGREEN 22
YOSOGREEN 20