Deze website maakt gebruik van Cookies.

11/07/23

Interview: Zomerliefde met sardien

DSC04762

De bes¬≠te vis, die komt uit Hasselt ūüé£

Daar ver¬≠o¬≠vert sar¬≠dien al twee jaar de har¬≠ten van ieder¬≠een met een lief¬≠de voor muziek. Ont¬≠staan uit een gedeel¬≠de pas¬≠sie, school en vriend¬≠schap, ver¬≠vaagt dit col¬≠lec¬≠tief de gren¬≠zen tus¬≠sen clubnacht en optre¬≠dens in de Lim¬≠burg¬≠se hoofdstad. 

Een match made in hea¬≠ven met Zomer¬≠lief¬≠de, waar ze mor¬≠gen¬≠avond twee gra¬≠tis optre¬≠dens hos¬≠ten. Op de agen¬≠da: LIN¬≠DY‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČsolo¬≠pro¬≠ject van Lin¬≠dy Versy¬≠ck‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČen Dani¬≠√ęl Paul & nyko¬≠laes‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČfolk-inspi¬≠red duo uit onze hoofd¬≠stad. 22‚ÄČ‚Äď‚ÄČ00u in de club van Stelplaats ‚õĪ ‚õĪ 

Tim Bor¬≠lez schoof met Sar¬≠dien aan tafel voor een gesprek over de toe¬≠komst en visie van hun col¬≠lec¬≠tief, Has¬≠selt en meer. Lees het vol¬≠le¬≠di¬≠ge inter¬≠view hier! 

Dag team Sardien! Wie zijn jullie en wat doen jullie binnen de organisatie?

Ik ben Lize, 24 en kom uit Has¬≠selt. Ik stu¬≠deer aan PXL Music, waar ik al deze men¬≠sen heb leren ken¬≠nen. In ons twee¬≠de jaar aan PXL heb¬≠ben we Sar¬≠dien opge¬≠richt van¬≠uit de nood aan clubnach¬≠ten en live¬≠mu¬≠ziek in Hasselt.

Ik ben Ine. Sar­dien bestond al toen ik er bij kwam. Toen ik aan PXL Music begon te stu­de­ren, ben ik eens ach­ter de bar gespron­gen tij­dens een club­avond [van Sar­dien] en nu zit ik sinds kort dus mee in hun werking.

Ik ben Lana. Samen met Lize, Mo en nog twee ande­ren, zijn we Sar­dien gestart van­uit de wil om iets meer te doen te heb­ben in Has­selt. We kwa­men bei­den uit een ande­re stad en zagen dat er een tekort was. Daar­om zijn we dan zelf gestart met Sar­dien. Voor ons­zelf, onze vrien­den en om Has­selt op de kaart te zetten.

Ik ben Maud, 26 en heb net mijn diplo¬≠ma in de IT gehaald. Iets hele¬≠maal anders dus. Ik ben bij Lize, Lana en Mo terecht¬≠ge¬≠ko¬≠men via de Muziek¬≠o¬≠droom. We deden daar allen vrijwilligerswerk. 

Heeft Sardien een sterke link met Hasselt?

Enorm, Sar­dien is echt ont­staan in Has­selt. Het is ook begon­nen van­uit het idee dat er te wei­nig uit­da­gen­de en tof­fe din­gen te doen zijn in Has­selt. Daar wil­den we dus ver­an­de­ring in brengen.

Mo is dan uit¬≠ein¬≠de¬≠lijk met de naam ‚Äč‚ÄėSar¬≠dien‚Äô afge¬≠ko¬≠men, samen heb¬≠ben we er echt een visie bij bedacht. Sinds¬≠dien is Sar¬≠dien wel blij¬≠ven evo¬≠lu¬≠e¬≠ren en ver¬≠an¬≠de¬≠ren, we blij¬≠ven de visie afstem¬≠men met de groep. Het is klein¬≠scha¬≠lig en uit een vriend¬≠schap gestart, en dat is het eigen¬≠lijk nog steeds. 

Wat betekent Sardien dan voor jullie?

Ik vind dat we eigen¬≠lijk een heel goe¬≠de base¬≠li¬≠ne heb¬≠ben. Ons sta¬≠te¬≠ment omvat het wel. ‚Äč‚ÄúSar¬≠dien, met alle neu¬≠zen in √©√©n rich¬≠ting. Samen dicht op elkaar, zoals sar¬≠die¬≠nen in een blik.‚ÄĚ 

Dat is voor ons wel echt het omvat­ten­de. Ook pro­be­ren we zo het Lim­burg­se samen te bren­gen, door lokaal talent te com­bi­ne­ren met acts die we zelf heel cool vin­den van­uit ande­re provincies.

Heeft Hasselt jullie veel kunnen bieden of was het echt starten op eigen houtje?

Ja, eigen¬≠lijk wel. Het is begon¬≠nen bij Jan, die een hele leu¬≠ke stu¬≠dio heeft opge¬≠bouwd in Has¬≠selt genaamd ‚Äč‚ÄúFar¬≠rm‚ÄĚ. Die stu¬≠dio heeft ook een heel leuk zaal¬≠tje en ska¬≠te¬≠park. We zijn dan met ons con¬≠cept naar Jan gegaan. De stad Has¬≠selt heeft dat dan snel opge¬≠pikt en zo zijn we langs kun¬≠nen gaan voor subsidies. 

De Muziek­o­droom is ook heel belang­rijk geweest. We zijn gestart bij Far­rm, op de hoek van de Muziek­o­droom. Je hebt daar de stu­dio, maar ook een podi­um en dan heb­ben we daar onze eer­ste eve­ne­men­ten geor­ga­ni­seerd. Nadien ont­ving de Muziek­o­droom ons graag om er iets te organiseren.

Jullie zijn er dan echt wel met open armen ontvangen, leuk! En werd er dan ook echt op gesprongen?

Cor¬≠rect me if I‚Äôm wrong‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČmaar ik denk niet dat er op gespron¬≠gen werd. Alles heeft zijn tijd nodig om bekend te wor¬≠den. Maar eens dat dan die eer¬≠ste band of con¬≠nec¬≠tie met onder ande¬≠re de stad gelegd kan wor¬≠den, denk ik dat ieder¬≠een wel vrij gre¬≠tig was om ons te helpen.

In Has­selt ligt het pro­bleem voor­al bij de infra­struc­tuur. Zeker nu dat de Muziek­o­droom weg is. We vin­den ook wel dat er dan wei­nig gedaan werd om een alter­na­tief aan te bie­den. Maar de stad wil ons wel graag in Has­selt hou­den. Ze heb­ben heel veel schrik dat we naar een ande­re stad zou­den trekken.

Zijn er bepaalde dromen die jullie hebben of bepaalde samenwerkingen die jullie echt wel willen realiseren?

De Muziek­o­droom uit­ba­ten (lacht).

Ik denk voor­al dat het wel leuk zou zijn als we nog meer onze voet­af­druk kun­nen ach­ter­la­ten op Has­selt en echt een vas­te waar­de kun­nen wor­den. We wil­len er zijn voor de Has­selt­se jeugd die opkomt.

Ook echt de com­mu­ni­ty aan­dik­ken, zowel intern als extern. Dit zodat je zowel een com­mu­ni­ty hebt met je publiek als met je eigen orga­ni­sa­tie. En uit­ein­de­lijk ook blij­ven doen waar we ach­ter staan. Blij­ven onder­zoe­ken en ont­dek­ken hoe we dat kun­nen uiten; con­cer­ten orga­ni­se­ren of club­avon­den doen? Dat gaat altijd blij­ven fluc­tu­e­ren, maar dat mag ook wel best gewoon.

Bij PXL onder¬≠ne¬≠men stu¬≠den¬≠ten wel veel‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČzowel in muziek¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment als muzi¬≠kaal en tech¬≠nisch. We heb¬≠ben dan ook altijd heel hard inge¬≠zet op onze vrien¬≠den, wat heel leuk was. We zit¬≠ten bij¬≠voor¬≠beeld echt bij de bron van nieu¬≠we tech¬≠nie¬≠kers, dus als we dan hulp nodig had¬≠den, stond ieder¬≠een paraat en dat is zowel fijn voor ons als een meer¬≠waar¬≠de voor hen.

Naar de toe­komst toe, zou­den we PXL er wel zo veel moge­lijk bij wil­len blij­ven betrek­ken. Het feit dat je elkaar iets kan bie­den, daar kan een mooie samen­wer­king uit ontstaan.

Om dan terug te komen op Stelplaats - jullie huiskamerconcert komt eraan. Wat mogen we verwachten?

We pro¬≠gram¬≠me¬≠ren weer een com¬≠bi¬≠na¬≠tie van arties¬≠ten van ‚Äč‚Äėbij ons‚Äô‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČuit Lim¬≠burg via onze com¬≠mu¬≠ni¬≠ty‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČen arties¬≠ten die niet uit Lim¬≠burg afkom¬≠stig zijn. Lin¬≠dy Versy¬≠ck is bij¬≠voor¬≠beeld van Lim¬≠burg, echt heel vet!

Vanuit Leuven hebben jullie dan Nykolaes & Dani√ęl Paul?

Ja, regio Leu¬≠ven‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČBrus¬≠sel‚ÄČ‚ÄĒ‚ÄČAntwerpen.

Dat is ook weer een act typisch voor Sar­dien, omdat we hen zelf ook gewoon heel goed vin­den. Dat zijn acts die wij ergens anders zien en dan ook zelf wil­len programmeren.

Wat brengt de toekomst voor Sardien?

We kun¬≠nen er eigen¬≠lijk wel heel trans¬≠pa¬≠rant in zijn. Momen¬≠teel zijn we echt aan het zoe¬≠ken wat we in het nieu¬≠we sei¬≠zoen wil¬≠len doen. 

We gaan waar¬≠schijn¬≠lijk meer inzet¬≠ten op live¬≠con¬≠cer¬≠ten, omdat daar nu echt een groot tekort aan is. Het staat nog echt in zijn kin¬≠der¬≠schoe¬≠nen, het is echt zoe¬≠ken van ‚Äč‚Äėhoe-wat-waar?‚Äô, maar dat maakt het ook extra uitdagend. 

Ik denk dat het na twee jaar ook niet meer dan nor¬≠maal is dat je even moet eva¬≠lu¬≠e¬≠ren. Je moet je echt blij¬≠ven aan¬≠pas¬≠sen. Trouw blij¬≠ven aan je iden¬≠ti¬≠teit en blij¬≠ven naden¬≠ken over wat belang¬≠rijk is. Has¬≠selt blijft ver¬≠an¬≠de¬≠ren en wij ook.

Vroe¬≠ger werk¬≠ten we vaak naar ieder eve¬≠ne¬≠ment apart toe. Nu we alle¬≠maal gaan wer¬≠ken, zou het heel fijn zijn als we een duur¬≠za¬≠me pro¬≠gram¬≠ma¬≠tie kun¬≠nen realiseren. 

Daar­om is het ook heel fijn om hier in Stel­plaats iets te kun­nen doen, om te bekij­ken hoe Sar­dien kan samen­wer­ken met ande­re orga­ni­sa­ties bui­ten Has­selt. Zo heb­ben we ook al eens iets met Fabrik geor­ga­ni­seerd in Has­selt. Onze kern­ac­ti­vi­tei­ten blij­ven wel in Hasselt.

Hebben jullie een bepaalde boodschap die jullie zouden willen meegeven?

KOM NAAR HAS­SELT! [lachend] Has­selt is soms wel een gek­ke stad, want soms kan er wel echt veel gebeu­ren en zit er veel poten­ti­eel in. Er kan heel veel. In ste­den als Leu­ven is er wel rela­tief gezien meer dan in Has­selt, dus reden te meer om ook eens naar Has­selt te komen. Niet enkel om te shop­pen, maar bekijk ook eens onze pro­gram­ma­tie dan [lachend]

En, cli¬≠ch√©, maar streef ook je doe¬≠len na. Uit¬≠ein¬≠de¬≠lijk komt het daar op neer.

SUP¬≠PORT THE LOCAL SCENE!

♡ Zomer­lief­de ♡

Da‚Äôs een zomer vol piz¬≠za, cock¬≠tails en vlin¬≠ders in de buik ūüíĎ 

Negen weken lang ver¬≠sprei¬≠den jon¬≠ge chefs, sce¬≠no¬≠gra¬≠fen, DJ‚Äôs, col¬≠lec¬≠tie¬≠ven en bands hun zomer¬≠lief¬≠de in Stel¬≠plaats. Inclu¬≠sief: zon¬≠over¬≠go¬≠ten ter¬≠ras en ver¬≠schil¬≠len¬≠de activiteiten ūüĆĽ

Open van 16 tot 22u iede¬≠re dins¬≠dag, woens¬≠dag & don¬≠der¬≠dag van 30 juni tot 25 augustus ! 

DSC04762
DSC04742
DSC04763
DSC04773