Deze website maakt gebruik van Cookies.


Stel­plaats heeft een pro­fes­si­o­neel inge­rich­te keu­ken van 50 m² en stelt deze ter beschik­king aan jon­ge (amateur)chefs, zowel voor lang­du­rig als een­ma­lig gebruik. 

Waar beschikt deze keuken over?

Vol­le­di­ge basis­in­rich­ting: van pot­ten, pan­nen, scho­tels, scha­len, kook­ge­rei (mes­sen­sets, gar­des, soep- en roer­le­pels,…) tot weeg­scha­len, mixers, bor­den, bestek en basis kruiden.

  • gas­vuur (6 bekken)
  • oven
  • micro­golf­oven
  • pro­fes­si­o­ne­le vaat­was­ser en spoelbak
  • vrie­zer
  • walk-in koel­cel
  • meng­ma­chi­ne
  • 3 snij­ta­fels (inox)

Langdurig gebruik

Een aan­tal (amateur)chefs kun­nen voor bepaal­de duur vas­te gebrui­ker’ wor­den van de keu­ken a.d.h.v. een gedeel­de plan­ning en zo de keu­ken lang­du­rig gebrui­ken wan­neer en hoe ze wil­len. Ook de hal staat hun ter beschik­king voor het orga­ni­se­ren van culi­nai­re eve­ne­men­ten. Voor deze groep stelt Stel­plaats de keu­ken gra­tis ter beschik­king en wil hen zo onder­steu­nen in het waar­ma­ken van hun culi­nai­re dromen.

Eénmalig gebruik

(Amateur)chefs kun­nen één­ma­lig of voor een kor­te peri­o­de de keu­ken gebrui­ken. Ook de hal staat hun ter beschik­king voor het orga­ni­se­ren van culi­nai­re eve­ne­men­ten zoals diners.

Stel­plaats werkt met een vas­te for­mu­le: basis­prijs + prijs/​categorie. Dit bete­kent dat de ruim­te een vas­te basis­prijs heeft, waar nog een extra kost bij­komt naar­ge­lang de cate­go­rie van de gebrui­ker. Star­ten­de, jon­ge ini­ti­a­tie­ven beta­len zo eer­der een gra­tis of zeer sym­bo­li­sche prijs. Met dit prijs­ver­schil wil Stel­plaats voor­rang geven aan jon­ge­ren en hen aan­moe­di­gen hun culi­nai­re pro­jec­ten te realiseren.

Meer info of contact

Terug
Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 428
Horst x nachtplan lab 2022 jw web res 457
350480096 976642563782354 7810180163999365979 n
Stelplaats ED 2021 15 1
DSF1132