Deze website maakt gebruik van Cookies.

02/06/20

Het is niet langer genoeg om niet racistisch te zijn... Het is tijd om anti-racisme te implementeren in ons dagelijks leven.

Schermafbeelding 2020 06 22 om 17 35 35

"White silence is violence".

Anti-racis­me is jouw inzet om actief tegen racis­me te vech­ten. Ga de dis­cus­sie met jezelf en je omge­ving niet uit de weg als je getui­ge bent van racis­ti­sche uit­spra­ken en bele­di­gen­de voor­oor­de­len. Sta er dus niet neu­traal bij en geef actief aan dat het ver­keerd is. Ook bij een vriend(in) of familielid.

Durf je oncomfortabel te voelen als blank persoon.

Whi­te pri­vi­le­ge’ bete­kent dat je als blan­ke per­soon onte­recht voor­de­len ervaart in de wereld ten opzich­te van gekleur­de men­sen. Whi­te pri­vi­le­ge’ wil niet zeg­gen dat je niet gedis­cri­mi­neerd kan wor­den op ande­re vlak­ken, of dat je een mak­ke­lijk leven hebt. Het wil zeg­gen dat jouw blan­ke huids­kleur geen deel van het pro­bleem is. Dit niet erken­nen is onres­pect­vol, frus­tre­rend en pijn­lijk ten opzich­te van gekleur­de mensen.

Jij maakt zelf deel uit van de oplossing.

Het laat­ste dat gekleur­de men­sen wil­len horen van blan­ke men­sen is hoe ze moe­ten omgaan met racis­me. Ook al is het goed bedoeld, als blank per­soon moet je erken­nen dat je nooit (!) racis­me kan onder­vin­den en als zeker niet die erva­rin­gen in de dis­cus­sie kan inbren­gen. Het bete­kent niet dat blan­ke men­sen uit de dis­cus­sie moe­ten blij­ven, het bete­kent dat ze moe­ten focus­sen op oplossingen.

Informeer jezelf correct.

Neem je ver­ant­woor­de­lijk­heid en voed jezelf op via films, boe­ken, toe­spra­ken,… Wees daar­naast waak­zaam over de geco­ver­de’ vor­men van racis­me die niet altijd hoor­baar of zicht­baar zijn, maar wel even aan­we­zig zijn. Net­flix tips: 13th, Ame­ri­can Son, Dear Whi­te Peo­p­le, See You Yes­ter­day, When They See Us.

Respecteer elkaars gevoelens. Luister en leer van elkaar. Een open conversatie is goud waard.

Schermafbeelding 2020 06 22 om 17 35 35
107568616 898971017246127 6151220192282108959 o