Deze website maakt gebruik van Cookies.

24/04/24

Interview met Montorollo

2024 04 24 10 12 44 INTERVIEW DOOR LUPE ARENS Google Drive

Een laat­ste keer club­ben voor de zomer begint! Hip­hop stri­kes down in Stel­plaats, voor het eerst in een lan­ge tijd. Vol­gen­de week zater­dag 4 mei sluit Mon­to­rol­lo het club­sei­zoen van dit voor­jaar in Stel­plaats af. Live con­cer­ten en DJ’s in de club. Tattoo’s, tooth-gems, jewels, een bar­ber en snacks in de hal. Pre­pa­re for lif­toff to Montospace!


Dag Team Montorollo. Wie zijn jullie?

Wij zijn een Leu­vens Hip-Hop col­lec­tief dat bestaat uit een aan­tal jeugd­vrien­den die samen met een paar ande­re bestuurs­le­den onze VZW HBin­ter­na­ti­o­nal­se­ries vor­men. Hier­mee zet­ten we pro­jec­ten op zoals Mon­to­rol­lo, Mon­to­spa­ce en Futu­re Fusi­on. Onze groep draait om vriend­schap en com­mu­ni­ty-buil­ding met een por­tie hoge ambi­ties en door­zet­tings­ver­mo­gen. Die dyna­miek, onze waar­den en de unie­ke mix van karak­ters zie je dui­de­lijk terug in onze evenementen.

Vorig jaar organiseerden jullie de eerste editie van Montorollo Festival. Hoe is het verlopen?

De eer­ste edi­tie van Mon­to­rol­lo Fes­ti­val vond plaats in jeugd­huis de JooW in Oud-Hever­lee. Onze groep was toen nog anders samen­ge­steld, maar we waren al alle­maal gedre­ven door het­zelf­de doel: iets nieuws bren­gen in de hip­hop-scè­ne, een wereld waar we als arties­ten al actief waren. Met de steun van onze part­ners en onze geni­a­le gra­fisch ont­wer­per, Kasper De Kneef, slaag­den we er in om een breed publiek aan te spre­ken en het fes­ti­val tot een suc­ces te maken.

De test’ edi­tie van het fes­ti­val trok onge­veer 200 – 300 bezoe­kers, waar­door we snel begon­nen te dro­men over toe­kom­sti­ge edi­ties. Kort daar­na volg­de een twee­de eve­ne­ment bij Sportoa­se en ons nieu­we pro­ject, Futu­re Fusi­on, in het oude stad­huis van Leu­ven. We stre­ven ernaar om door onze eve­ne­men­ten jon­ge, geta­len­teer­de arties­ten die nog niet de erken­ning heb­ben ont­van­gen die ze ver­die­nen, podi­um­kan­sen en onder­steu­ning te bie­den. We kij­ken uit naar meer en gro­te­re pro­jec­ten om onze com­mu­ni­ty te ver­gro­ten en de cre­a­tie­ve sfeer onder Leu­ven­se jon­ge­ren te bevor­de­ren, met een focus op hip­hop natuurlijk.

Wat is jullie kijk op de Leuvense hiphopscene?

De hip­hop­sce­ne in Leu­ven is heel divers, ook al was die voor een tijd­je stil­ge­val­len. Natuur­lijk waren er de afge­lo­pen jaren al vas­te spe­lers als Vin­ci, Chi­noir en Jelle, maar we mer­ken dat er steeds meer aan­dacht en inte­res­se voor is. Er komen voort­du­rend jon­ge, geta­len­teer­de arties­ten op, wat ook leidt tot aller­lei nieu­we con­cep­ten. Denk aan de break­batt­les bij de ope­ning van de nieu­we Velo­droom, het hip­hop-con­cept van Het Depot RAUW!”, open-mic avon­den, BURn, … 

Hoe­wel onze eve­ne­men­ten door­gaans aan­slaan bij ons trou­we publiek, is het essen­ti­eel om ook ande­re groe­pen te berei­ken. Bij Mon­to­rol­lo stre­ven we ernaar om hip­hop zo toe­gan­ke­lijk moge­lijk te maken voor een breed publiek, met een ster­ke nadruk op inclu­si­vi­teit. Hoe­wel onze events door­gaans ons trou­we publiek berei­ken, is het essen­ti­eel om ook ande­ren te betrek­ken bij hiphop.

Wat kan een plek als Stelplaats betekenen voor de Leuvense hiphopscene?

Met de snel­le groei van deze sce­ne zijn er veel jon­ge talen­ten die op zoek zijn naar infra­struc­tuur en expo­su­re. Als loca­tie die stu­dio­fa­ci­li­tei­ten en een club- en con­certruim­te biedt, zou Stel­plaats een waar­de­vol­le plek kun­nen zijn voor deze artiesten.

Het idee ach­ter Mon­to­spa­ce is om een hip­hop­club­avond te ini­ti­ë­ren, waar­bij we niet alleen focus­sen op optre­dens, maar ook op het samen­bren­gen van de Mon­to­rol­lo- en Stel­plaats­com­mu­ni­ties. Ons doel is om aan te tonen dat hip­hop meer omvat dan enkel rap; het kan ook club­mu­ziek zijn. Stel­plaats heeft als loca­tie al een beet­je een hip­hop-vibe door haar ruw­heid en de graf­fi­ti­mu­ren, wat het een ide­aal podi­um maakt voor de groei­en­de community.

Op 4 mei organiseren jullie je eerste clubnacht in Stelplaats. Wat kunnen we verwachten?

Ver­wacht een tota­le onder­dom­pe­ling in Mon­to­spa­ce. Stel­plaats wordt omge­to­verd tot onze eigen pla­neet, waar je tattoo’s en tooth-gems kan laten zet­ten, een chain kan halen bij een jon­ge juwe­lier, of kan langs­gaan bij de bar­ber voor een fresh fade. We bie­den ook hala Alien­bur­gers en cro­ques aan. 

Maar last but not least, onze line-up. We begin­nen om 22u met live optre­dens van Big­Bob­by­Bitch, Benz Pha­ra­oh en Maxxo Visi­on. Daar­na nemen DJ’s Ree­se, BoJa­ne, Joseph New­ton & TFLEX de decks over om hun eigen elek­tro­ni­sche twist te geven aan hip­hop.

Beel­den door Lupe Arens
Redac­tie door Timo­thé Jansen

2024 04 24 10 12 44 INTERVIEW DOOR LUPE ARENS Google Drive
2024 04 24 10 12 10 INTERVIEW DOOR LUPE ARENS Google Drive
2024 04 24 10 12 27 INTERVIEW DOOR LUPE ARENS Google Drive
2024 04 24 10 11 57 INTERVIEW DOOR LUPE ARENS Google Drive
2024 04 24 10 11 45 INTERVIEW DOOR LUPE ARENS Google Drive
2024 04 24 10 11 26 INTERVIEW DOOR LUPE ARENS Google Drive