Deze website maakt gebruik van Cookies.

01/04/22

Clubnacht met Inconnu: de soundtrack van Vzw Onbekend

Groepsfoto 3 min

Twee jaar na de lan­ce­ring van Incon­nu, orga­ni­seert Vzw Onbe­kend hun con­cept in de club van Stel­plaats. Zater­dag­avond bren­gen de orga­ni­sa­to­ren van Mea­dow Fes­ti­val Brus­sel­se pro­du­cers Raär, Öspiel en Out­si­der Per­cep­ti­on Syn­dro­me naar Leu­ven voor een nacht vol eer­ste­klas techno. 

Ter voor­be­rei­ding van hun feest stel­den we aan de orga­ni­sa­tie enke­le muzi­ka­le vra­gen die hun col­lec­tief kenmerken. 

Beel­den door Myr­te Doom. 

In de zomer organiseren jullie voor de vierde keer in Herent Meadow Festival. Is er voor jullie een nummer verbonden aan de vorige edities?

Blu Samu — I Run

Dit num­mer heb­ben we gebruikt voor onze eer­ste — rede­lijk ama­teu­ris­ti­sche — pro­mo­tie­vi­deo. In de video plak­ten we stic­kers van Mea­dow in Herent op dit heer­lijk zomer­se hip hop-deun­tje. We had­den er alle­maal enorm veel goes­ting in!

Wat was een van de spannendste momenten in de geschiedenis van VZW Onbekend?

Tij­dens de eer­ste edi­tie van Mea­dow stond nog niet alles hele­maal op punt. Op een bepaald moment begon het heel hard te gie­ten, waar­door er zich een water­zak begon te vor­men in het zeil boven de booth. Het mooie aan dat moment was dat het publiek zich niets leek aan te trek­ken van de regen, het leek voor nòg meer sfeer te zor­gen. Met een glim­lach op ons gezicht zorg­de we ervoor dat de water­val de DJ booth niet zou berei­ken. Een moment dat nog lang in ons col­lec­tief geheu­gen zal zitten.

Zaterdag nemen jullie de club in Stelplaats over. Wat is voor jullie de perfecte track om de avond mee te openen?

Two Shell — Contactless

We kozen dit num­mer om twee rede­nen. De track is breaky, wat sterk aan­sluit bij Jo, pro­gram­ma­tor, zijn muzieks­maak. Daar­naast heeft het num­mer ook hyp­no­ti­sche ele­men­ten, wat mooi aan­sluit bij de muzi­ka­le lijn van de komen­de clubnacht met Inconnu. 

Wat is jullie favoriete nummer voor de opbouw ?

Tech­no­tro­nic — Pump up the jam

Een klas­sie­ker die ons elke keer van de nodi­ge ener­gie voor­ziet bij de opbouw.

Op jullie line-up staat Brussels DJ en producer Raär. Kan je een nummer van hem aanraden voor zij die Raär nog niet kennen?

Raär - L’accomplissement

Raär is een heel veel­zij­di­ge artiest. Van meer don­ke­re, dro­ge pro­duc­ties tot opzwe­pen­de en spa­cey tracks. Dit num­mer is een mooi voor­beeld van dat laat­ste — super aan­ge­na­me sound. 

Is er een closing track onlosmakelijk verbonden aan VZW Onbekend?

Jan Ver­cau­te­ren — Poisoned

Niet echt, aan­ge­zien we een veel­heid aan stij­len bren­gen op onze ver­schil­len­de eve­ne­men­ten. Vori­ge jaar heeft local boy Mea­dow afge­slo­ten met een kei van een set. Dus kie­zen we bij deze vraag voor een track van hem. 

Wat is jullie favoriete nummer voor de afterparty?

OMNISELF — Dreamkeeper

We zijn geen fer­ven­te after­par­tiers, maar als we een­tje doen staat deze zeker op. 

Groepsfoto 3 min
Groepsfoto 4 min