Deze website maakt gebruik van Cookies.

31/03/22

De zomer van Stelplaats zoekt jobstudent co-coordinator

Vieze meisje010

Stel­plaats zoekt een hands-on co-coo­r­di­na­tor om het zomer­pro­gram­ma van 2022 mee vorm te geven én te realiseren.

Stel­plaats is een brui­sen­de plek die jon­ge ini­ti­a­tie­ven en idee­ën een plaats wil geven om zich te ont­plooi­en en ver­ster­ken. Het is de (tij­de­lij­ke) invul­ling van de oude gara­ges van de Lijn en wil syno­niem zijn met Leu­ven­se jongerencultuur. 

Stel­plaats brengt tij­dens de maan­den juli en augus­tus een zomer­pro­gram­ma dat inspeelt op de leef­we­reld van jon­ge Leu­ve­naars. Wie, wat en hoe? Daar­voor zoe­ken we jou!

Wat houdt dat allemaal in?

 • Inhou­de­lijk vorm­ge­ven van het zomer­pro­gram­ma in mei.

Je hebt voe­ling met de leef­we­reld en noden van jon­ge Leu­ve­naars en zoekt samen met het team van Stel­plaats uit hoe het zomer­pro­gram­ma hier­op kan inspe­len. Je gaat mee op zoek naar de juis­te part­ners voor de invul­ling ervan.

 • Voor­be­rei­ding van het zomer­pro­gram­ma in juni.

Je bereidt de geplan­de acti­vi­tei­ten van a tot z mee voor rich­ting realisatie. 

 • Uit­voe­ring van het zomer­pro­gram­ma in juli & augustus.

Je zet je all­round in tij­dens de acti­vi­tei­ten en geeft alles om ze zo goed moge­lijk te laten sla­gen. Je doet wat daar­voor nodig is. Het ene moment sleep je mee aan mate­ri­aal, het ande­re moment ben je ach­ter de bar te vin­den. Je bent daar­bo­ven­op mee het aan­spreek­punt voor alle ver­schil­len­de acto­ren (arties­ten, vrij­wil­li­gers, bezoe­kers,..) en zorgt ervoor dat ze zich thuis voe­len in Stelplaats.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt zicht op de leef­we­reld van jon­ge­ren en bent gepas­si­o­neerd door alles wat met (Leu­ven­se) jon­ge­ren­cul­tuur te maken heeft. 

 • Je laat je cre­a­tie­ve brein graag wer­ken, maar tege­lijk heb je ook een gezon­de por­tie orga­ni­sa­tie hon­ger om zelf de han­den uit de mou­wen te steken. 

 • Je bent zelf­stan­dig, flexi­bel en men­sen kun­nen op je rekenen. 

 • Je bent goed geor­ga­ni­seerd en hebt een gezond oog voor detail en afwerking.

 • Je bent stress­be­sten­dig en cre­a­tief in het zoe­ken naar de juis­te oplos­sin­gen met het nodi­ge doorzettingsvermogen.

 • Je ver­wacht geen 9‑to‑5 job en je werkt met ple­zier in de avond.

 • Je bent in het bezit van een rij­be­wijs B.

 • Stel­plaats ver­kiest 100% enga­ge­ment boven oplei­ding of ervaring.

 • Je hebt res­pect voor ieder­een onge­acht diens huids­kleur, nati­o­na­li­teit, etni­ci­teit, taal, geslacht, han­di­cap of sek­su­e­le geaardheid. 

 • Stel­plaats moe­digt diver­si­teit aan: geïn­te­res­seer­den kun­nen onge­acht hun etni­sche, reli­gi­eu­ze of cul­tu­re­le ach­ter­grond hun kan­di­da­tuur stellen.

PERIODE

Mei t.e.m. augus­tus 2022

 • Mei: 2 denk­da­gen in totaal

 • Juni: n.t.b.

 • Juli en augus­tus: 3 dagen per week (dagen te bepa­len op basis van programmatie

(Onbe­taal­de) vakan­tie­da­gen tij­dens de zomer­maan­den juli en augus­tus op voor­hand te bespreken.

ONS AANBOD

 • Je komt terecht in een klein maar leven­dig team waar je ken­nis maakt met het rei­len en zei­len van Stel­plaats. Samen met het team rea­li­seer je boven­staan­de taken.

 • Je krijgt een zeer afwis­se­len­de func­tie met veel ruim­te voor eigen inbreng.

Je wordt ver­goed onder het sta­tuut van job­stu­dent voor de gepres­teer­de dagen. Ook je onkos­ten (bv. open­baar ver­voer) wor­den vergoed. 

CONTACT

Mail voor 21 april je moti­va­tie­brief en cv naar info@​stelplaats.​be. Nog vra­gen? Con­tac­teer ons gerust via sabine@​stelplaats.​be of op 0497 68 49 46.

Vieze meisje010
18790007
IMG 0757
Stelplaats De Serre takeover www wallisannika com 26 August2021 097
IMG 2277
Stelplaats 9 Juli 2021 Fotograaf Birgit Sterckx 0924