Deze website maakt gebruik van Cookies.

03/12/20

Interview: Emma Hallemans selecteert

Sp Emma 22

Emma had zich 2020 onge­twij­feld wat anders voor­ge­steld, toen ze begin dit jaar haar came­ra afstof­te en hele­maal klaar was om te gaan foto­gra­fe­ren. Toch bleef ze niet bij de pak­ken zit­ten en schoot ze als­nog indruk­wek­ken­de beel­den. Zo indruk­wek­kend, dat ze zich sinds kort huis­fo­to­graaf van Stel­plaats mag noe­men. Hoe heeft ze haar draai kun­nen vin­den? Wat zijn haar ver­de­re doe­len? Lees zeker ver­der om deze vra­gen beant­woord te zien!

Hoe ben je begonnen als fotograaf?

Ik ben er deze zomer pas echt mee gestart. Daar­voor had ik wel al een came­ra, maar was toen nog niet echt met foto­gra­fie bezig. Ik ben dit jaar begin­nen expe­ri­men­te­ren met ver­schil­len­de stij­len, zoals ook met ana­lo­ge foto­gra­fie. Stel­plaats heeft me hier­bij veel kan­sen gege­ven. Ze heb­ben geen te hoge ver­wach­tin­gen en laten me voor­al mijn ding doen.

Wat zijn de moeilijkheden als starter in het vak?

Momen­teel ben ik voor­al op zoek naar mijn eigen stijl, want er zijn er zo veel. Ik pro­beer een beet­je van alles te proe­ven en zo te ont­dek­ken wat er het best bij me past. Ook de vraag Waar vind ik de juis­te infor­ma­tie?” houdt me wel bezig. Er zijn zoveel onli­ne­cur­sus­sen en boe­ken over foto­gra­fie dat het ant­woord niet altijd mak­ke­lijk te vin­den is. Deze zomer heb ik een cur­sus gevolgd bij WISPER, dat was wel al een goe­de inspi­ra­tie­bron. Ik ben ook heel erg bezig met meer zelf­ze­ker te wor­den op het vlak van foto­gra­fie. Ik heb geen diplo­ma in dit vak, dat zorgt ervoor dat ik vaak nog onze­ker durf te zijn.

Je bent jouw eigen stijl aan het zoeken, welke stijl trekt je momenteel het meeste aan?

Dan kies ik voor ana­lo­ge foto­gra­fie, voor zover dat een stijl is. Ik vind dit heel authen­tiek en de came­ra maakt ook echt dat oude geluid­je. Het geeft mij het gevoel van authen­ti­ci­teit. Wan­neer je dan jouw foto’s gaat ont­wik­ke­len, is het elke keer weer span­nend. Je gaat de momen­ten meer selec­tief kie­zen, omdat je maar één kans hebt om de juis­te foto te nemen en dat maakt het toch iets waar­de­vol­ler. Ver­der vind ik de foto’s ook mooi­er, door de inten­se­re kleuren.

Welke impact heeft de corona crisis op jou als startende artiest?

Ener­zijds wel een goe­de impact, want ik had meer tijd door­dat alle eve­ne­men­ten weg­vie­len. Maar ja, ander­zijds had ik dus ook veel min­der kan­sen om pro­jec­ten te doen en spon­ta­ne foto­shoots te orga­ni­se­ren, want met mond­mas­kers is dat ook niet altijd leuk. Er komt veel meer bij kij­ken. Ook het feit dat mijn scherm­tijd nog meer stijgt, kan wel­eens zor­gen voor demo­ti­va­tie. Na een lan­ge dag onli­ne les­sen en talks heb je niet altijd zin om alweer ach­ter een scherm foto’s te gaan bewerken.

Waar ben je nu zoal mee bezig?

Momen­teel werk ik aan pro­jec­ten voor MIJN­LEU­VEN en Stel­plaats. Voor MIJN­LEU­VEN heb ik net twee opdrach­ten afge­werkt voor het aan­ko­men­de maga­zi­ne en voor Stel­plaats zet ik resi­den­ten in de kij­ker met mijn came­ra. Ik ben nu dus voor­al bezig met exter­ne opdrach­ten, maar na de exa­mens hoop ik een eigen pro­ject te star­ten en mijn ana­lo­ge foto­gra­fie meer uit te werken.

Wat is de belangrijkste tip die je tot nu al kreeg op vlak van ‘dromen najagen’?

Het belang­rijk­ste advies dat ik al heb gekre­gen is Doe gewoon uw eigen ding.” Ik mag me niet laten doen en mag me voor­al niet ver­lie­zen in ver­wach­tin­gen van opdracht­ge­vers. Een foto is en blijft uw eigen per­spec­tief van het moment.

Waar heb je dit advies al kunnen toepassen?

Bij een pro­ject over men­taal wel­zijn. Ik stel­de me heel veel vra­gen over opdracht en wil­de me vor­men naar hun ver­wach­tin­gen. De per­soon waar­mee ik samen­werk­te zei toen: Doe gewoon jouw ding, het zijn jouw foto’s”.

Welke reeks foto’s is jouw favoriet?

Ik ben meer fan van mijn ana­lo­ge foto’s en als ik écht een moment moet kie­zen, dan is het mis­schien wel de Ambient Brunch van nacht. Ik heb die dag veel geëx­pe­ri­men­teerd met een hoge ISO-waar­de en daar heb ik toen ook het schil­der­ach­ti­ge’ effect ont­dekt. Daar ga ik meer mee expe­ri­men­te­ren, dus die reeks is toch wel een mijl­paal in de ont­dek­kings­tocht naar mijn eigen stijl.

"Doe gewoon uw eigen ding."

> EMMA HALLEMANS

Welke fotoreeks zou je het liefst diep onder de grond begraven?

Ik heb eigen­lijk niet echt foto’s die ik zou wil­len weg­gooi­en, maar als ik toch moet kie­zen, dan zijn het de oud­ste foto’s op mijn came­ra, omdat die niet van een heel erg hoog niveau zijn. Alhoe­wel, het is toch ook wel iets om te ver­ge­lij­ken en te zien hoe ik gegroeid ben.

Welke muziek zet je op als je motivatie zoekt?

Vorig jaar in maart kreeg ik meer inte­res­se in elek­tro­ni­sche muziek en ben ik ook zelf wat daar­mee begin­nen prut­sen. Ik word ook altijd heel hap­py van muziek van arties­ten als FKJ, Tom Misch en Loy­le Car­ner, om er enke­len te noe­men.

In mijn vrije tijd ben ik heel veel met muziek bezig, dat was mijn voor­naams­te hob­by, voor foto­gra­fie erbij kwam. Nu heb ik zoiets van we kun­nen niet meer uit­gaan’, dus ga ik vaak op mijn kamer effe los op muziek en pro­beer ik zelf een dans­vi­be te cre­ë­ren. Ik mis het wel.

Welke lessen leerde je in 2020?

Ik ging nor­maal gezien op Eras­mus en dat ging last-minu­te niet door, fes­ti­vals wer­den afge­zegd etc. Eerst was ik echt teleur­ge­steld, maar na een tijd heb ik geleerd dat het mis­schien beter is om geen ver­wach­tin­gen te stel­len en blij te zijn met wat je hebt.

Wat neem je mee naar 2021?

Nu is ieder­een hoop­vol, want er komt een vac­cin aan, maar langs de ande­re kant is het belang­rijk om te blij­ven rela­ti­ve­ren. Ander­zijds wil ik ook mijn eigen stijl vin­den en trots blij­ven zijn op wat ik zelf maak en doe en hier­mee ook mijn eigen pro­ject opstarten.

Inter­view door Anne­lies Rom.
Beel­den door Vijfvoortwaalf.

Sp Emma 22
Sp Emma 17
Sp Emma 21
Sp Emma 24
Sp Emma 8
Sp Emma 18
SP Emma 4
Sp Emma 25