Deze website maakt gebruik van Cookies.

15/12/22

Interview: 7Hills Skatepark

Kas 7hills itv stelplaats web res 4

Dag Kas! Wat is 7Hills en wat is jouw rol binnen de organisatie?

7Hills is een Bel­gisch-Jor­daans soci­aal ska­te-ini­ti­a­tief en lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­tie dat ik mee heb opge­richt in 2016

Met 7Hills zet­ten we voor­na­me­lijk in op het bou­wen van ska­te­par­ken, maar ook van publie­ke par­ken, om zo vei­li­ge plek­ken te cre­ë­ren voor jon­ge­ren en hun ouders.

Ver­der orga­ni­se­ren we voor­na­me­lijk ska­te­les­sen en artis­tie­ke acti­vi­tei­ten voor kwets­ba­re jon­ge­ren, waar­on­der veel vluch­te­lin­gen. Het ska­te­boar­den gebrui­ken we als een tool om jon­ge­ren te empo­we­ren’, dich­ter bij elkaar te bren­gen en inclu­sie­ve super­di­ver­se com­mu­ni­ties te bouwen. 

7Hills geeft jon­ge­ren en hun fami­lies toe­gang tot vei­li­ge plek­ken waar ze zich wel­kom voe­len, kun­nen uit­le­ven, vrien­den maken, leren skaten, …

"7Hills geeft jon­ge­ren en hun fami­lies toe­gang tot vei­li­ge plek­ken waar ze zich wel­kom voelen."

> Kas Wauters

Hoe kwamen jullie op het idee om dit initiatief op te starten?

7Hills start­te voor mij van­uit mijn stu­dies soci­a­le- en cul­tu­re­le peda­go­giek en mijn pas­sie voor ska­te­boar­den. Ik wou graag een sta­ge doen waar ik mijn pas­sie voor ska­ten kon com­bi­ne­ren met jeugd­werk. En voor­al zo ska­te­boar­den kon inzet­ten als een tool om men­sen te onder­steu­nen, samen te bren­gen en ster­ker te maken. 

In mijn zoek­tocht naar een sta­ge­plek kwam ik in con­tact met Make Life Ska­te Life, een orga­ni­sa­tie die voor­al in ont­wik­ke­lings­lan­den ska­te­par­ken bouwt. Zij bouw­den een aan­tal maan­den voor mijn sta­ge het eer­ste ska­te­park in Jor­da­nië, 7Hills ska­te­park. Na de bouw bleek dat het ska­te­park gro­ten­deels leeg bleef, dat de jon­ge­ren hun weg er niet naar­toe von­den en dat er dus nood was aan een werking.

Mijn sta­ge ver­trok dus van­uit deze nood om het ska­te­park toe­gan­ke­lijk te maken voor kwets­ba­re jon­ge­ren in Jor­da­nië, meer spe­ci­fiek voor jon­ge­ren die op de vlucht waren. Mijn docen­ten von­den het een heel goed idee en niet veel later vloog ik naar de hoofd­stad Amman. 

In Amman leer­de ik mijn part­ner in cri­me Zak­aria ken­nen. Hij was er één van de eni­ge loka­le ska­ters. Samen start­ten we met het orga­ni­se­ren van ska­te­les­sen en con­tact te zoe­ken met de loka­le bevolking. 

Zak­aria en ik wil­len onze pas­sie voor ska­te­boar­den delen met jon­ge­ren. Voor­al omdat we zelf zo veel van het ska­ten heb­ben geleerd. Ska­ten heeft ons gevormd als per­soon, ons geleerd om op een goe­de manier om te gaan met ande­ren. Ska­ten bracht ons ook op de meest random plek­ken over de hele wereld, leid­de het ons naar muziek, foto­gra­fie, mon­ta­ge, en nog zo veel meer.

"Ska­ten gebrui­ken we als een tool om jon­ge­ren te empo­we­ren’ en dich­ter bij elkaar te brengen."

> Kas Wauters

Waarom kozen jullie specifiek Jordanië voor de bouw van het skatepark?

Jor­da­nië speelt een enorm belang­rij­ke rol in de wereld­wij­de vluch­te­lin­gen­op­vang. Het is zowat het eni­ge sta­bie­le land in de regio, omge­ven door lan­den geteis­terd door oorlog. 

De afge­lo­pen 70 jaar zijn er van­uit ver­schil­len­de (buur)landen mil­joe­nen men­sen in Jor­da­nië terecht geko­men. Alle­maal fan­tas­ti­sche men­sen die hun thuis moesten ach­ter­la­ten. De Jor­daan­se popu­la­tie ont­plof­te, maar de leef- en woon­in­fra­struc­tuur of loka­le eco­no­mie was hier nooit echt op voor­be­reid. Hier­door leven enorm veel vluch­te­lin­gen, maar ook loka­le gezin­nen in armoe­de. Van­daag is meer dan 60% van de tota­le bevol­king jon­ger dan 30 jaar. Young bloodz! We wil­len met 7Hills armoe­de bestrij­den en jon­ge­ren een plek, een com­mu­ni­ty en een uit­laat­klep geven!

De hoofd­stad Amman, waar wij voor­al actief zijn, is een enorm cha­o­ti­sche en druk­be­volk­te groot­stad. Je vindt er amper publie­ke par­ken of infra­struc­tuur voor sport, recre­a­tie of ont­moe­ting. Zijn ze er wel, dan zijn ze vaak gepri­va­ti­seerd of ontoe­gan­ke­lijk, waar­door enkel rij­ke men­sen er toe­gang tot heb­ben. En de over­he­den zien dit pro­bleem abso­luut niet als een prioriteit. 

Men­sen leven daar­door enorm gese­gre­geerd. Dit geldt voor rijk en arm, jon­gens en meis­jes, Oost- en West Amman, maar ook voor men­sen van Jor­da­nië of bepaal­de vluch­te­lin­gen­ge­meen­schap­pen. Segre­ga­tie is nooit goed. Elkaar ont­moe­ten en leren ken­nen is essen­ti­eel om elkaar te leren res­pec­te­ren. En dit is wat we doen in onze ska­te­par­ken: men­sen van ver­schil­len­de ach­ter­gron­den samen­bren­gen en doen ver­ge­ten dat ze ver­schil­len door ze zich te laten iden­ti­fi­ce­ren met iets gemeenschappelijk. 

De stad inves­teert niets in onze wer­king en werkt ons zelfs tegen. Het gehe­le stads­be­stuur is totaal cor­rupt, net zoals de gehe­le over­heid. Any­way, de aan­hou­der wint. Batt­lin’ sin­ce 2016 and still stan­ding. Stap voor stap krij­gen we de stad wel meer over­tuigd van het belang van ons werk. 

"Segre­ga­tie is nooit goed. Elkaar ont­moe­ten en leren ken­nen is essen­ti­eel om elkaar te leren respecteren."

> Kas Wauters

Wie komt er bij jullie zoal skaten?

In onze ska­te­les­jes heb­ben we kids van meer dan tien ver­schil­len­de nati­o­na­li­tei­ten! We zijn ook best wel fier op de 50% meis­jes die we heb­ben. Niet evi­dent voor deze regio! 

De mees­te jon­ge­ren die naar onze acti­vi­tei­ten komen, heb­ben het niet breed. Er is in Jor­da­nië een enor­me onge­lijk­heid en een klei­ne mid­den­klas­se. Ook van de rij­ke­re klas­sen zijn er jon­ge­ren die naar het ska­te­park komen, wat super belang­rijk is! Zij vin­den wel zelf de weg naar het skatepark. 

Wij zet­ten ons net in met onze wer­king om jon­ge­ren in armoe­de de kans te geven om ook naar het ska­te­park te komen. Zo wer­ken we met de com­mu­ni­ties die rond­om de ska­te­par­ken wonen, maar leg­gen we ook bus­sen in van­uit vluch­te­lin­gen­kam­pen of bui­ten­wij­ken naar het skatepark.

We heb­ben ook een youth lea­der­ship pro­gram, waar we jon­ge meis­jes en jon­gens coa­chen om zelf ska­te­le­raar of ‑lera­res te wor­den en zo com­mu­ni­ty lea­ders en rol­mo­del­len te wor­den! Zo trach­ten we lokaal en duur­zaam te werken. 

We pro­be­ren ook tel­kens groei­mo­ge­lijk­he­den te cre­ë­ren voor onze youth lea­ders en hen ook tewerk te stel­len waar we kun­nen. Meer dan 40% van de jon­ge­ren in Jor­da­nië is werk­loos en vele kin­de­ren wor­den ver­wacht hun gezin mee finan­ci­eel te onderhouden. 

"We leg­gen ook bus­sen in van­uit vluch­te­lin­gen­kam­pen of bui­ten­wij­ken naar het skatepark."

> Kas Wauters

Hoe financieren jullie je project?

Hust­lin! Finan­cie­ring ain’t easy, maar we sla­gen er in om via super diver­se kana­len aan de nodi­ge finan­ci­ë­le mid­de­len te komen. Ener­zijds zijn dat fund­rai­sers die we bij­voor­beeld doen in samen­wer­king met Vzwee­tje en Stel­plaats en ander­zijds zijn dat pro­ject­part­ners, sub­si­dies, etc. 

Ook de ver­koop van onze merch, onli­ne cam­pag­nes op onze web­si­te, spon­so­ring en col­labs zor­gen voor inkom­sten. Zo deden we bij­voor­beeld een coo­le pyja­ma-col­lab met Vzwee­tje of met Twits drop­ten we een fresh shop-deck. Geïn­te­res­seer­den, hit me up om eens samen te zit­ten voor events, col­labs of meer info! 

Stap voor stap trach­ten we niet meer afhan­ke­lijk te blij­ven van dona­ties en bui­ten­land­se fun­ding, vol­le­dig zelf­voor­zie­nend te wor­den en mee te draai­en op de loka­le eco­no­mie. Best wel uit­da­gend, maar komt goed! Zo orga­ni­se­ren we pri­vé ska­te­les­sen voor rij­ke­re gezin­nen die beta­lend zijn, waar­mee we onze ande­re acti­vi­tei­ten kun­nen financieren. 

Ondertussen bouwden jullie al een tweede skatepark in de Jordaanse hoofdstad Amman. Hebben jullie nog toekomstplannen?

Yes­sir! We bouw­den 2 ska­te­par­ken, een maker­spa­ce, reno­veer­den we een publiek park en cre­ëer­den een mobiel ska­te­park voor out­reach ska­te pro­grams, waar­mee we het ska­te­park naar de jon­ge­ren bren­gen die niet naar het ska­te­park kun­nen komen. Deze plek­ken zijn de zaad­jes, maar even belang­rijk is de opvol­ging en wer­king die volgt! 

In de toe­komst, hopen we ook meer en meer met een nieu­we doel­groep te wer­ken, name­lijk jon­ge­ren met een beper­king. We heb­ben het gehe­le ska­te­park bv rol­stoel­vrien­de­lijk gemaakt en deden al een pro­gram­ma afge­lo­pen jaar met jon­ge­ren met spe­ci­al needs. Heel pure en heer­lij­ke ener­gie in deze skatelessen!

In onze maker­spa­ce gaan we een sto­ry­tel­ling pro­ject doen voor vluch­te­lin­gen­meis­jes met stop­mo­ti­on ani­ma­tie, waar­bij we cre­a­tie­ve tools wil­len aan­bie­den voor expres­sie. Daar­naast gaan we ver­der aan de slag met de radio­stu­dio die we heb­ben gebouwd om jon­ge­ren de kans te geven om zich te ver­die­pen in audio- en radio­pro­duc­tie. Dit is een samen­wer­king met een het Ber­lijn­se radio­sta­ti­on Refu­ge Worldwide. 

En dan zul­len er vast ook nog nieu­we ska­te­par­ken vol­gen! Volg het alle­maal via onze Inst­agram-pagi­na.

Wat is de link tussen 7Hills en Stelplaats?

Inspi­ra­tie en support!

Ik ben zelf sinds de start van Stel­plaats betrok­ken geweest via Vzwee­tje en het ska­te­park. Het ver­haal van Stel­plaats is zeker een­tje om mee te nemen. Zo heb­ben we bij­voor­beeld inspi­ra­tie uit Stel­plaats gehaald voor onze makerspace.

Daar­naast zijn er super good vibes met de bewo­ners van Stel­plaats. Zo heb­ben we al tof­fe samen­wer­kin­gen gedaan en steun gehad van Vzwee­tje, BCB en Scheefdruk! 

"Bin­nen het Ska­te­ca­fé doen we ook een NYE take-away om geld in te zame­len voor in Jordanië."

> Kas Wauters

In de kerstvakantie organiseren jullie samen Vzweetje en BCB een skatecafé in Stelplaats, kan je hier wat meer over vertellen?

Yes! De win­ter­edi­tie van Ska­te­ca­fé komt eraan!

Tus­sen 28/12 en 4/1 orga­ni­se­ren we ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten zoals wed­strij­den, ini­ti­a­ties, gara­ge sale, film scree­nings, etc. in Stelplaats. 

Je kan ook de hele week 7Hills -, Vzwee­tje — en BCB merch ver­krij­gen om ons te steu­nen! Er is ook tel­kens iets te eten en de opbrengst van het eten gaat naar onze wer­king in Jordanië.

Bin­nen het Ska­te­ca­fé doen we ook een take-away ein­de­jaar­seve­ne­ment om geld in te zame­len voor in Jor­da­nië. We heb­ben een top kook­team die een drie­gan­gen diner maakt! Vegetarisch/​vlees/​aangepaste wijntjes/​kids? Alle opties zijn er! Je kan ook zeker voor groe­pen inschrijven! 

Inschrij­ven doe je via de onder­staan­de link en kan tot met kerst! Af te halen op 31/12 in Stel­plaats. Spread the word!

Alle merch ver­toond op de foto’s is te koop tij­dens het Ska­te­ca­fé. Meer info ivm ska­te­ca­fé beschik­baar op de soci­als van Vzwee­tje.

Kas 7hills itv stelplaats web res 4
Kas 7hills itv stelplaats web res 11
Kas 7hills itv stelplaats web res 5
Kas 7hills itv stelplaats web res 27
Kas 7hills itv stelplaats web res 13
Kas 7hills itv stelplaats web res 15
Kas 7hills itv stelplaats web res 9
Kas 7hills itv stelplaats web res 39
Kas 7hills itv stelplaats web res 41