Deze website maakt gebruik van Cookies.

11/04/24

Interview: Bauhouse - clubnacht met Existenz

Existenz 025

Exis­tenz is back. Een clubnacht geor­ga­ni­seerd door architecten.

Nog voor­dat de oude stel­plaat­sen van De Lijn bekend ston­den als Stel­plaats’, zet­te Exis­tenz deze plek voor het eerst op de kaart als feest­lo­ca­tie. Nu, zeven jaar later, keren ze terug met een clubnacht in onze wel­be­ken­de club. In samen­wer­king met de licht­de­sig­ners van Solar Col­lec­ti­ve, stort Exis­tenz zich op een archi­tec­tu­ra­le en muzi­ka­le expeditie. 

Dag team Existenz. Voor zij die nog niet bekend zijn met jullie organisatie - wie zijn jullie?

Wel, offi­ci­eel zijn wij de ver­e­ni­ging voor stu­den­ten in hun eer­ste mas­ter bur­ger­lijk inge­ni­eur-archi­tec­tuur van Leu­ven, maar in prak­tijk zijn wij een ambi­ti­eu­ze groep vrien­den die eve­ne­men­ten orga­ni­se­ren waar­bij we archi­tec­tuur op een ande­re manier wil­len bele­ven. Zo orga­ni­se­ren wij eve­ne­men­ten die gaan van lezin­gen tot clubnach­ten. Je kent ons mis­schien ook van de Exis­ten­zweek, waar­bij we een week lang een leeg­staand gebouw doen her­op­le­ven door er een sce­no­gra­fie voor te ont­wer­pen en er activiteiten/​workshops te organiseren. 

Jullie zijn allemaal architectuurstudenten. Op welke manier gebruiken jullie je kennis bij het organiseren van clubnachten?

Als stu­den­ten inge­ni­eur-archi­tect zijn we natuur­lijk gefas­ci­neerd door ruim­te en hoe die te ont­wer­pen. Vaak ont­wer­pen we een vol­le­dig nieu­we ruim­te, al komt her­ge­bruik van plek­ken meer en meer voor in onze ont­werp­op­drach­ten. Een sce­no­gra­fie beden­ken voor een bestaan­de ruim­te sluit daar­om zeker aan bij onze ken­nis. Het vormt een leu­ke uit­da­ging om een ruim­te op een ande­re manier te laten bele­ven d.m.v. een tij­de­lij­ke ingreep. Iets dat per­fect past bin­nen het con­cept van de clubnach­ten die Stel­plaats aanbiedt.

Wat vinden jullie als studenten van het nightlife-aanbod in Leuven?

Het Leu­ven­se nacht­le­ven con­cen­treert zich voor­na­me­lijk op en rond de Oude Markt. Stu­den­ten heb­ben ook toe­gang tot de fak­bars, die ook geba­seerd zijn op het tra­di­ti­o­ne­le con­cept van een dans­ca­fé. Daar is op zich niets mis mee, maar al te vaak draai­en ook zij com­mer­ci­ë­le — excu­ses dat we het zo ver­woor­den — rom­mel. We zijn het met Stel­plaats eens dat Leu­ven een ech­te nacht­club, een plek met karak­ter in haar nacht­le­ven mist, maar voe­gen daar graag aan toe dat ook de stu­den­ten op zoek zijn naar zo’n plek.

Met Existenz zoeken jullie telkens nieuwe locaties om er evenementen te laten plaatsvinden. Wat waren jullie favoriete locaties tot nu toe?

Exis­tenz heeft ver­schil­len­de con­cep­ten voor haar nach­te­lij­ke eve­ne­men­ten. Zo is er het con­cept Bau­hou­se’, waar­bij we jaren­lang een clubnacht orga­ni­seer­den in de Rum­ba. Maar als we wat ver­der terug­gaan in de tijd, vin­den we de tra­di­tie van de beruch­te cock­tail­feest­jes terug. Dit zijn de feest­jes die tel­kens op de loca­tie van de Exis­ten­zweek geor­ga­ni­seerd wor­den. Het meest legen­da­ri­sche cock­tail­feest­je is onge­twij­feld het­geen in het voor­ma­lig ste­de­lijk zwem­bad aan het Hoge­school­plein. De gene­ra­tie Exis­ten­zers uit 2004 – 2005 heeft toen een qua­si ille­ga­le rave geor­ga­ni­seerd. Ondanks het feest vroeg­tij­dig is stil­ge­legd, was deze edi­tie zó legen­da­risch omdat de lege zwem­bad­kom als dans­vloer werd gebruikt! Als we des­tijds niet slechts drie jaar oud waren geweest, was dit zeker onze favo­rie­te loca­tie geworden.

Wat hebben jullie in petto voor de clubnacht in Stelplaats?

Voor onze clubnacht wil­len we het con­cept van Bau­hou­se’ graag nieuw leven inbla­zen. We zet­ten dezelf­de vibe van Bau­hou­se ver­der, maar com­bi­ne­ren dit met de tra­di­tie van de cock­tail­feest­jes door onze clubnacht te orga­ni­se­ren op een karak­ter­vol­le plek. Daar­bij staat niet alleen de muziek en de vibe cen­traal, maar ook de sce­no­gra­fie. Ons jaart­he­ma is Illu­sie?’. We zul­len de gro­te zaal dus trans­for­me­ren tot een sce­no­gra­fie vol ver­ras­sin­gen. Om te weten te komen wat die ver­ras­sin­gen juist zijn, raden we aan om deze zelf te komen ontdekken!

Wat kunnen we muzikaal van de avond verwachten?

Het con­cept van Bau­hou­se bestaat erin een nacht vol alter­na­tie­ve elek­tro­ni­sche muziek te voor­zien, te mid­den van het gecom­mer­ci­a­li­seer­de nacht­le­ven van de Leu­ven­se stu­den­ten­stad. Daar­bij bin­den we ons niet aan één gen­re, maar dur­ven we van hou­se over jun­gle naar tech­no te gaan. Star­ten doen we daar­om met onze eigen DJ RNDR. Daar­na zal Brus­sels-based Zou­zi­ba­be ons mee­ne­men tij­dens een catchy set, gevolgd door yAAri die ons een expe­ri­men­te­le reis brengt door­heen zijn pas­sie en ener­gie. Afslui­ten doen we met het Leu­vens trio SOSU, dat de clubnacht ste­vig zal afsluiten. 

Beel­den door Jen­te Van Bra­bant
Inter­view door Timo­thé Jansen

Existenz 025
Existenz 022
Existenz 018
Existenz 021
Existenz 07