Deze website maakt gebruik van Cookies.

11/02/22

Interview: CLUDBDINER met Hannah Gellens

Hannah gellens web res 15

Stu­den­te Han­nah Gel­lens haalt graag alles uit de kast om haar gas­ten te voor­zien van een heer­lijk diner. Vol­gen­de week prik­kelt deze cre­a­tie­ve dui­zend­poot tij­dens het club­di­ner onze smaak­pa­pil­len met een Afri­kaans geïn­spi­reerd, vega­nis­tisch menu. We strik­ten Han­nah voor een gezel­lig gesprek over haar pas­sies, tahi­ni en kookboeken.

Waar komt je passie voor koken vandaan?

De kook­mi­cro­be zit in mijn genen. Mijn papa was vroe­ger trai­teur en thuis koken we alle­maal erg graag. Maar de éch­te pas­sie kwam tij­dens de over­scha­ke­ling naar een vega­nis­ti­sche levens­stijl. Je begint op een ande­re manier naar eten te kij­ken, en dus ook te koken, wan­neer je in de plant­aar­di­ge wereld terecht­komt. Het dwingt je om wat meer te expe­ri­men­te­ren in de keu­ken. Het soci­a­le aspect van eten spreekt me ook enorm aan: je kan men­sen blij maken met eten, het is meer dan koken op zich.

Waar haal je je inspiratie vandaan?

Ik haal uit alles inspi­ra­tie, maar voor­al van food­blog­gers op Inst­agram. Ik zou heel graag meer weten over de culi­nai­re wereld en wat gro­te chefs ont­dek­ken. Ook zou ik heel graag eens een gro­te reis maken met als doel de keu­ken van ver­schil­len­de lan­den beter te leren kennen.

Je menu is volledig veganistisch en heeft veel invloeden uit de Afrikaanse keuken, vanwaar die keuze?

Na het mid­del­baar heb ik een gap year geno­men en rond­ge­reisd door Mid­den-Ame­ri­ka. Daar kwam ik in con­tact met heel wat men­sen die vega­nis­tisch waren en dat sprak me dan ook aan. Ini­ti­eel was ik vega­nis­tisch om eco­lo­gi­sche rede­nen, maar nu zou ik ook gewoon nooit meer een dood dier kun­nen eten. 

De Afri­kaan­se invloed is vol­le­dig toe­val­lig! Meest­al grijp ik terug naar Azi­a­ti­sche gerech­ten omdat mijn roots daar lig­gen. Het menu is dus echt at random geko­zen en ook een uit­da­ging voor mij. 

Je hebt taal- en letterkunde gestudeerd, is er een kookboek dat deze interesse linkt aan het culinaire?

Kook­boe­ken zijn iets leuks om te heb­ben en om in te kij­ken, maar ik gebruik ze bela­che­lijk wei­nig. Ik denk dat dat wel een alge­me­ne ten­dens is onder men­sen. Kook­boe­ken staan leuk in je keu­ken, maar wie gebruikt ze nu dage­lijks? Het zou een goed voor­ne­men voor mij zijn om al die recep­ten eens uit te pro­be­ren (lacht).

Als je in je leven nog maar één gerecht mocht koken, wat zou het dan zijn?

Dat is een heel moei­lij­ke vraag, maar als ik echt iets moet kie­zen, dan is het cur­ry! Het is heel snel klaar is en je kan er eigen­lijk alles dat je wilt in ver­wer­ken. Je kan er ook veel mee vari­ë­ren. De ene avond maak je bij­voor­beeld een Azi­a­ti­sche, en daar­na eens een Afri­kaans-geïn­spi­reer­de curry. 

Vermoedelijk kook je thuis minder uitgebreid, wat maak je voor jezelf?

Thuis koken we heel divers. Alle gezins­le­den koken graag en veel, dus soms is het een gevecht om te beslis­sen wie mag koken. Geluk­kig heeft ieder­een zijn eigen spe­ci­a­li­tei­ten en komt er steeds iets lek­kers op tafel. Af en toe lachen we met het feit dat we thuis lek­ker­der eten dan op res­tau­rant (lacht).

Wat zijn de 'key ingredients' die in jouw gerechten nooit ontbreken?

Ik kook heel graag met tahi­ni (sesam­pas­ta, red.). Ik gebruik het zelfs in mijn ont­bijt! Onlangs heb ik ook miso (zou­te pas­ta op basis van gefer­men­teer­de soja­bo­nen, red.) ont­dekt, echt een super cool ingre­di­ënt omdat je zowel in har­ti­ge gerech­ten als in gebak kunt gebrui­ken. Het heeft een heel pro­mi­nen­te en zou­te smaak, daar hou ik echt van.

Heb je tips and trick voor beginnende chefs?

Begin met mak­ke­lij­ke recep­ten en eet niet alleen! Wan­neer je voor ande­ren kookt, geniet je er meer van dan wan­neer je enkel voor jezelf kookt. Dan doe je het niet alleen om voe­dings­stof­fen bin­nen te krij­gen, maar ook voor het hele soci­a­le gebeu­ren en de gezelligheid.

Heb je verdere toekomstplannen als chef? Of droom je daar van?

Ja, dat zou ik heel graag doen. Ik zou eerst graag wat rond­rei­zen om ande­re culi­nai­re cul­tu­ren te ont­dek­ken en daar­na wat cate­ren. Mijn droom is om later een klein res­tau­rant­je of huis­ka­mer­con­cept te heb­ben waar­bij ik kook en daar­na mee aan­sluit aan tafel met een glaas­je wijn. Liefst een klein, authen­tiek con­cept met een ver­an­de­ren­de kaart. Ik ben iemand die veel afwis­se­ling nodig heeft, dus het lijkt me heel saai om jaren­lang dezelf­de gerech­ten te koken.

Hannah gellens web res 15
Hannah gellens web res 34
Hannah gellens web res 21