Deze website maakt gebruik van Cookies.

08/04/22

Interview: CLUBDINER #4 met Lisa Desager & Zoë Van der Pas

Clubdiner zoelisa web res 32

Lisa Des­ager en Zoë Van der Pas ver­zor­gen van­avond voor de twee­de keer de sce­no­gra­fie voor het CLUB­DI­NER. Met hun focus op dyna­miek, ver­ras­sing en her­ge­bruik weten ze opnieuw de hal van STEL­PLAATS op een prach­ti­ge manier te trans­for­me­ren. In vol­le voor­be­rei­ding voor CLUB­DI­NER #4, namen ze even de tijd om wat meer te ver­tel­len over hun kunst en wat er alle­maal bij komt kijken.

Inter­view door Mart­he Algoed.

Beel­den door Jen­te Waer­zeg­gers.

"Het is niet iets wat je op voor­hand ont­werpt en dan neer­zet, sce­no­gra­fie is tri­al and error. En dat is heel leuk, want zo leer je veel bij."

> Zoë

Wat betekent scenografie voor jullie?

Lisa: Sce­no­gra­fie schept de sfeer. Het is een bestaan­de ruim­te zo inkle­den en ver­an­de­ren dat je een nieu­we lijkt te creëren. 

Zoë: We zijn alle­bei archi­tec­ten van oplei­ding en vin­den sce­no­gra­fie inte­res­sant, juist omdat het zo vluch­tig en tij­de­lijk is. Een gebouw neer­zet­ten duurt meer­de­re jaren, ter­wijl we alles hier opzet­ten en afbre­ken op twee dagen. Je kan het pro­ces gemak­ke­lijk mee vol­gen en zelf vorm­ge­ven. Dat zorgt ervoor dat er veel ruim­te is voor expe­ri­ment. Het is niet iets wat je op voor­hand ont­werpt en dan neer­zet, sce­no­gra­fie is tri­al and error. En dat is heel leuk, want je leert zo veel bij.

Waar halen jullie je inspiratie vandaan?

Zoë: De inge­pak­te plan­ten zijn een toe­val­li­ge refe­ren­tie naar Chris­to en Jean­ne-Clau­de. Ver­der her­ge­brui­ken we veel mate­ri­a­len. Zo heb­ben we bij het eer­ste CLUB­DI­NER gewerkt met afge­dank­te’ the­a­ter­doe­ken en heb­ben we de stof­fen voor van­daag gere­cy­cleerd van het vori­ge CLUBDINER.

We den­ken na over hoe we mate­ri­a­len uit de bouw­we­reld op een ande­re manier kun­nen inzet­ten. Dat leidt soms tot werf-ach­ti­ge struc­tu­ren, zoals van­avond met onze werflamp­jes als ver­lich­ting. Ook in de kunst- en cul­tuur­we­reld is zo veel her­bruik­baar, maar het is nog geen gewoonte.

Lisa: Archi­tec­tuur is al een heel ver­vui­len­de busi­ness, maar sce­no­gra­fie vaak nog meer. Meters stof kopen voor één avond om ze daar­na nooit meer te gebrui­ken, is niet duur­zaam. Daar­om kij­ken we eerst naar wat we kun­nen doen met mate­ri­a­len van de vori­ge CLUBDINERS

Voor de the­a­ter­doe­ken bel­len we wat rond en zo komen we soms echt op zot­te plek­ken terecht. Zoë is zo een keer beland in een depot van een the­a­ter­huis vol met oude decor­stuk­ken. Daar krijg je dan weer nieu­we inspi­ra­tie en idee­ën. Op kor­te tijd leer je veel bij over mate­ri­a­len en dat is het leuke.

"Bij ons eer­ste CLUB­DI­NER lag de focus op het intie­me en het gezel­li­ge, van­avond ligt ze op het feest. Ieder­een mag weer aan één gro­te tafel zit­ten, de cir­kel is geopend."

> Lisa

Dus jullie hebben op een bepaalde manier verder gebouwd op het vorige diner?

Zoë: De bedoe­ling bij onze eer­ste edi­tie was om een ande­re ruim­te te cre­ë­ren dan de STEL­PLAATS die ieder­een kent. De plan­ten zijn iets typisch van hier, dus dan von­den we het een leuk idee om die in te pak­ken. Toen was ons con­cept een soort Grieks the­a­ter vol sculp­tu­ren. Voor van­avond heb­ben we enke­le ele­men­ten van de vori­ge keer behou­den – zoals de inge­pak­te plan­ten – maar alles is veel ope­ner: het the­a­ter is een beel­den­tuin geworden.

Lisa: Het the­a­ter­zaal­tje van vori­ge keer had­den we gecre­ëerd door doe­ken rond de tafels op te han­gen in een cir­kel. Nu doen we dat weer, maar bre­ken we die con­struc­tie open. Bij ons eer­ste CLUB­DI­NER lag de focus op het intie­me en het gezel­li­ge, van­avond ligt ze op het feest. Ieder­een mag weer aan één gro­te tafel zit­ten, de cir­kel is geopend.

"Dat is het leu­ke aan het CLUB­DI­NER: ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes zoals muziek, sce­no­gra­fie en koken vloei­en door elkaar. Ieder­een inspi­reert elkaar, wat heel leer­rijk is."

> Lisa

Houden jullie rekening met het eten of de muziek voor jullie ontwerp?

Zoë: We pro­be­ren dat zeker te doen. We zoe­ken de DJ’s op en kij­ken naar wel­ke soort muziek ze spe­len. Vori­ge keer waren het alle­maal vrou­wen, wat we super leuk von­den. We heb­ben toen ook de kok gecon­tac­teerd, maar ons ont­werp niet echt afge­stemd op het eten zelf. Wel had­den we de schik­king van de tafels en het ver­loop van de avond met haar besproken. 

Van­avond staat er een Japans diner op het menu. Ook voor de inkle­ding van de ruim­te heb­ben we over­legd met de chef. Ons idee van één gro­te tafel vond hij leuk, omdat men in de Japan­se cul­tuur ook samen aan één gro­te tafel eet. Het licht en de kleu­ren ver­wij­zen naar Tokyo en haar vele neon lights.

Lisa: Eerst waren we hele­maal niet van plan om die neon lights te doen, maar dat is het leu­ke aan het CLUB­DI­NER: ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes zoals muziek, sce­no­gra­fie en koken vloei­en door elkaar. Ieder­een inspi­reert elkaar, wat heel leer­rijk is. 

Zoë: Het is een pro­ces van bab­be­len met die per­soon en dan ons ont­werp hele­maal omgooi­en’. Dat vind ik ook het tof­fe aan sce­no­gra­fie, je kan er altijd nog iets aan veranderen. 

Is er een rode draad doorheen jullie projecten?

Lisa: In het alge­meen is dat onze dyna­mi­sche sce­no­gra­fie. Ons cen­tra­le idee is dat je in de loop van de avond nieu­we din­gen tevoor­schijn ziet komen. Niet dat je aan­komt, alles snapt en dat ver­vol­gens vier uur lang het­zelf­de blijft.

Zoë: De rode draad hier is de meta­mor­fo­se: van de eer­ste edi­tie naar de twee­de, maar ook door­heen de avond zelf.

Hebben jullie een bepaald doel voor ogen met jullie werk in Stelplaats?

Zoë: Het leu­ke aan STEL­PLAATS vind ik de mix tus­sen muziek en sce­no­gra­fie. Het zou leuk zijn ver­der te groei­en in die wereld.

Lisa: Een optre­den kan je op wel hon­derd ver­schil­len­de manie­ren bele­ven. De plaats van de DJ of zan­ger is zo bepa­lend voor de erva­ring. Het kan veel meer zijn dan gewoon daar is het podi­um en hier het publiek’. In een ruim­te als deze heb je ontel­baar veel moge­lijk­he­den op dat vlak. 

Clubdiner zoelisa web res 32
Clubdiner zoelisa web res 43
Clubdiner zoelisa web res 14
Clubdiner zoelisa web res 48
Clubdiner zoelisa web res 58
Clubdiner zoelisa web res 61