Deze website maakt gebruik van Cookies.

29/10/21

Interview: Clubnacht met Fabrik

Team fabrik 11

31/10 CLUBNACHT MET FABRIK

Hun naam is al jaren een gekend begrip in Leu­ven­se huis­hou­dens. Met hun meer­daag­se fes­ti­vals en ver­nieu­wen­de con­cep­ten voor jon­ge­ren staan ze al jaren stee­vast in onze agen­da gemar­keerd. En nu mogen ze weer. Deze zon­dag komen ze ste­vig dan­sen in onze club.

Wat is Fabrik?

Alexan­der: Fabrik is een orga­ni­sa­tie die jon­ge­ren­cul­tuur in Leu­ven in de spot­light zet. Meer­be­paald door jaar­lijks een drie­daags eve­ne­ment te orga­ni­se­ren waar we kunst van jon­ge kun­ste­naars in de spot­light zet­ten via een expo, work­shops en talks die inpik­ken op wat dat er leeft onder de jon­ge­ren. Natuur­lijk hoort muziek daar ook bij. Daar­naast orga­ni­se­ren we ook aller­lei ande­re eve­ne­men­ten die in lijn lig­gen met wat dat er leeft onder de jongeren.

In 2017 organiseerden jullie al een editie van jullie meerdaags festival in Stelplaats, hoe voelt het om na vier jaar terug te zijn?

Luk­as: Echt tof. Voor­al omdat Stel­plaats toen nog niet echt een gebruik­te ruim­te was en dat Fabrik als eer­ste hier iets mocht orga­ni­se­ren. Toen is geble­ken dat dit een per­fec­te plaats is voor jongeren.

Alexan­der: Ook al zijn Stel­plaats en Fabrik twee ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties, voe­len we wel aan dat we qua doel­pu­bliek en cul­tu­re wel dicht bij elkaar lig­gen. Zo voelt het ook voor ons ver­trouwd aan om hier iets te mogen organiseren.

Hoe is Fabrik doorheen de jaren geëvolueerd?

Blom­me: We zijn wel wat meer indu­stri­eel gewor­den. In het begin was ons fes­ti­val echt cozy en hou­sey. Nu zijn we iets har­der en duis­ter­der, maar dat is mis­schien ook wel omdat de jon­ge­ren meer zo geë­vo­lu­eerd zijn.

Waaraan mogen we ons zondag verwachten?

Fer­re: Een deel van ons eve­ne­ment is nog steeds gra­tis, zoals we dat altijd doen. Uit­ein­de­lijk zet­ten we in de eer­ste blok alle­maal vrien­den van ons op het podi­um, alle­maal met ver­schil­len­de stij­len en dat zorgt echt voor een leu­ke sfeer. Bij de clubnacht heb­ben we gepro­beerd om een nieu­we sound naar Leu­ven te halen. Voor­al Sexa­pil, onze head­liner, heeft echt een ori­gi­ne­le stijl met veel Oos­ter­se en Afri­kaan­se invloeden. 

Alexan­der: Het ding met Fabrik was altijd al dat we zo veel moge­lijk wou­den inpik­ken op wat er bij de jeugd leeft, maar dat we tege­lij­ker­tijd ook altijd voor­uit­stre­vend wou­den blij­ven. Toen we hier in 2017 zaten had­den we bij­voor­beeld ook Blu Samu gestrikt, dat was nog voor dat hij boo­m­ing ging. 

Fer­re: Ik denk dat we nu voor de eer­ste keer echt eens wat ste­vi­ger gaan met Fabrik. We gaan vet­tig zwe­ten zondag. 

Hoe hebben jullie de voorbije periode ervaren?

Alexan­der: Tij­dens ons kort­film­fes­ti­val in sep­tem­ber van 2020 was de insteek kei­hard om jon­ge­ren een eer­ste kans te geven om din­gen, of ja films, ten­toon te stel­len. Ik heb het gevoel dat die men­ta­li­teit er toen wel extra dik is uit­ge­ko­men en dat het ook belang­rij­ker is gewor­den voor ons om extra in te zet­ten op het bie­den van kan­sen aan jon­ge artiesten.

Luk­as: Het deed echt deugd om toch die eer­ste edi­tie van Cine­ma Fabrik te orga­ni­se­ren. Ondanks al de maat­re­ge­len van toen, was het een dik succes. 

Fer­re: Ik denk ook dat we altijd wel heb­ben gepro­beerd om te zien wat er moge­lijk was en klaar te zijn voor als er terug iets kon en mocht. Nor­maal­ge­zien komt er eind maart terug een drie­daags festival.

Vinden jullie clubcultuur echte cultuur?

Fer­re: Ja, sowie­so. Ik denk dat dat meer­de­re cul­tu­ren samenbrengt.

Blom­me: Omdat ieder­een in dezelf­de vibe zit, samen hard aan het dan­sen is en er zo in opgaat, zie ik het echt als een cultuur.

Alexan­der: Inder­daad, Als je met een hele groep samen­komt om van één ding te genie­ten, dan wordt het moei­lijk om het niet als een cul­tuur te beschouwen. 

INTERVIEW DOOR AMELIE LORENT + BEELDEN DOOR JENTE WAERZEGGERS

Team fabrik 11
Team fabrik 3
Team fabrik 5
Team fabrik 14
Team fabrik 2
Team fabrik 7
Team fabrik 23
Team fabrik 9
Team fabrik 8
Team fabrik 1
Team fabrik 19