Deze website maakt gebruik van Cookies.

10/05/23

Interview: Clubnacht met gemak!

DSC03147

Met gemak! is Leu­ven een nightli­fe-con­cept rij­ker! Het zes­de­li­ge col­lec­tief orga­ni­seert deze vrij­dag in Stel­plaats hun eer­ste clubnacht, waar­bij een totaal­er­va­ring van muziek, kunst, sce­no­gra­fie en licht feest­gan­gers een meer dan memo­ra­be­le avond zal bezor­gen.

Wolf, Tim, Ales­sio, Phil, Max en Renaud deden hun club­con­cept uit de doe­ken in onder­staand interview 👇

Dag team! Wie zijn jullie en wat is jullie functie binnen gemak! ?

Momen­teel zit­ten we met 6 in gemak!. Kort samen­ge­vat zijn we 6 stu­den­ten met een pas­sie voor muziek. Wolf staat in voor alles wat te maken heeft met vorm­ge­ving; de huis­stijl, illu­stra­ties, alles wat je visu­eel te zien krijgt van ons. 

Nauw in con­tact hier­mee staat Tim, die instaat voor de com­mu­ni­ca­tie­ve kant van de orga­ni­sa­tie. De tek­sten, soci­al media posts en ande­re event­com­mu­ni­ca­tie komen van hem. 

Ales­sio neemt de admi­ni­stra­tie op zich. Dit komt neer op het bewa­ren van het over­zicht van kos­ten, inkom­sten en bud­get. Hier­naast ver­zorgt hij ook onze scha­kel met het sce­no­gra­fisch team, Floor en Alexandra. 

Phil is onze safe® spa­ce ver­ant­woor­de­lij­ke. Hij heeft ons beleid uit­ge­werkt, waar wij alle 6 met vol­le trots ach­ter staan. Max staat in voor alles wat met logis­tiek te maken heeft en Renaud neemt de pro­duc­tie taken op zich.

Hoe­wel ieder­een zijn taak bin­nen de groep heeft, staat ieder­een open om elkaar te hel­pen. Het is belang­rijk dat ieder­een zich com­for­ta­bel voelt in zijn rol bin­nen gemak!. Daar­om staat niet alles vast. Com­mu­ni­ca­tie bin­nen de groep is key.

Kan je wat meer vertellen over het idee achter jullie clubavond(en) ?

Ons doel is om zowel de feest­gan­gers te ver­wen­nen bin­nen en bui­ten de club­ruim­te. We wil­len op ver­schil­len­de manie­ren de grens tus­sen de orga­ni­sa­tie en de bezoe­kers zo klein moge­lijk maken en hen betrek­ken in het gebeuren. 

Daar­naast wil­len we ook een plat­form cre­ë­ren voor jong, nieuw talent. Zo zul­len we altijd bin­nen onze line-up vers talent heb­ben en hen onder­steu­nen om hun eigen plat­form uit te bouwen.

Naast diversiteit, is immersie ook een pijler van jullie avond. Wat willen jullie hiermee bereiken?

We wil­len dat de men­sen weg­gaan van het eve­ne­ment met het gevoel dat ze een spe­ci­a­le avond heb­ben mee­ge­maakt, niet een aver­a­ge” clubnacht. We wil­len een memo­ra­be­le avond en sfeer cre­ë­ren. Dit doen we bij­voor­beeld met een ver­ras­sing voor de laatblijvers. 

Ook wil­len we aan de hand van instal­la­ties de bezoe­kers laten mee­wer­ken aan iets memo­ra­bel, door hen vol­le­dig artis­tie­ke vrij­heid te geven op een ori­gi­neel canvas.

Immersie is ook het cre­ë­ren van een totaal­plaat­je. Muziek, kunst en licht wor­den op elkaar afge­stemd om een har­mo­ni­eu­ze erva­ring te bie­den. We wil­len dat ons hele event dezelf­de uit­stra­ling heeft, zodat ieder­een door­heen de hele avond is opge­no­men in de ervaring.

Welke scenografische plannen hebben jullie in Stelplaats?

Als je naar Stel­plaats gaat, wordt de gro­te ruim­te vaak niet vol­le­dig benut. Dit von­den we vrij jam­mer, aan­ge­zien dit een groot deel is van Stelplaats. 

Ons doel is om deze gro­te zaal in te kle­den met kunst­in­stal­la­ties. Dit doen we aan de hand van net­ten, rook, instal­la­ties… Bij het bin­nen­ko­men wer­ken we met een tun­nel. Zo slui­ten we de bui­ten­we­reld van de feest­we­reld af en kan je als het ware als de kast van Nar­nia” in een vol­le­dig nieu­we omge­ving binnenkomen.

Wie voorziet de soundtrack van jullie clubnacht ?

De eer­ste act wordt gege­ven door Han­ne Debout­te. Zij is een jong talent van­uit Leu­ven die live muziek zal maken en spe­len. Zij leek ons per­fect bin­nen het kader van immersie. 

Erna geven we het podi­um aan Luk­as van Impe. Hij is een Lim­burg­se, in Leu­ven stu­de­ren­de, DJ die al dan­send een ener­ge­ti­sche set met vele invloe­den van afro­hou­se en ste­vi­ge rit­mes neer­zet. Hij is onze ver­se’ DJ van de avond. Hij heeft nog niet veel live gespeeld, maar heeft meer­de­re top­mixen onli­ne staan.

Erna volgt onze head­liner Rick Baguet­te, uit Ant­wer­pen. Rick staat bekend om zijn eigen radio show, Radio Hot Buns. Hyp­no­ti­se­ren­de syn­ths en drij­ven­de bas­lij­nen ken­mer­ken zijn ener­ge­ti­sche sets! 

Als final act draai­en Klei­ne­fri­go & mogu mogu (Tim en Wolf) om de avond goed af te slui­ten. Zij heb­ben al veel erva­ring in het loka­le DJ- en producermilieu.

DSC03147
DSC03143
DSC03137