Deze website maakt gebruik van Cookies.

20/04/23

Interview: Clubnacht met OpenMindCollective

DSCF5446

Op zater­dag neemt Open­Mind­Col­lec­ti­ve Stel­plaats over tij­dens hun eer­ste expo en clubnacht. Het nieu­we Leu­ven­se col­lec­tief wijdt hun eer­ste edi­tie aan ver­schil­len­de kunst­vor­men voor en door open min­ded feest­gan­gers. Meer info & tic­kets via onder­staan­de link.

Ter gele­gen­heid zat Emma Rot­ty samen met orga­ni­sa­tor Len­nert voor een kor­te intro­duc­tie tot de wereld van Open­Mind­Col­lec­ti­ve. Lees het inter­view hier! 

Dag Lennert. Kan je wat meer over jezelf vertellen?

Ik heb heel mijn leven ASO gestu­deerd en begon ver­vol­gens aan een oplei­ding psy­cho­lo­gie. Het was toen dat ik besef­te hoe belang­rijk kunst voor me is om me goed te voe­len. Ik had dit heel mijn leven gemist en wil­de die ver­lo­ren tijd inha­len. Ik start­te onder meer met pia­no­les­sen en leg­de me toe op fashion. 

Ook had ik al een twee­tal jaar het idee van Open­Mind­Col­lec­ti­ve in mijn hoofd en dat kreeg steeds meer vorm. Ik droom­de ervan een plat­form te kun­nen geven aan ieder­een die daar­naar ver­langt – of het nu gaat om visu­al arts of muziek, alles mag. Toen Stel­plaats hun open call voor jon­ge­ren­col­lec­tie­ven lan­ceer­de dacht ik: dit is mijn moment. 

Is dit de eerste clubnacht die jullie organiseren?

Klopt. Hier­voor gaven we enke­le under­ground events maar dat was expe­ri­men­te­ler. Voor een eer­ste ech­te clubnacht wil­den we het juis­te moment en (voor­al) de juis­te loca­tie afwachten. 

Dank­zij Stel­plaats heb­ben we die gevon­den: men­sen lij­ken echt te komen voor de rave men­ta­li­teit en de plek voelt aan als een safe spa­ce waar ieder­een zich­zelf kan zijn. 

Hoe probeert Open Mind Collective het verschil te maken met andere nightlife-concepten?

Onze focus ligt op music dedi­ca­ted to the open mind: we staan open voor alle gen­res en uit­een­lo­pen­de samen­wer­kin­gen. Zo vor­men we een over­koe­pe­lend col­lec­tief en hopen we op ter­mijn echt een nieu­we sce­ne te cre­ëe­ren. Daar­naast wil­len we kan­sen bie­den aan indi­vi­du­e­le kun­ste­naars: ieder­een die met kunst bezig is, is wel­kom bij ons.

In de namiddag organiseren jullie ook een kunstenexpo in Stelplaats. Wie komt er wat tentoonstellen?

We brach­ten voor­al men­sen uit onze nabije omge­ving samen die hun werk wil­den ten­toon­stel­len. Naamloos.bestand zal een klei­ne expo opzet­ten rond zwart-wit foto­gra­fie en Pel­le toont 6 schil­de­rij­en rond onze con­nec­tie met de natuur en ons­zelf. Ver­der zul­len ook Joseph Tha­bang en Olie hun werk tentoonstellen. 

Het wordt met ande­re woor­den een com­bi­na­tie van prints, schil­de­rij­en en gro­te­re opstel­lin­gen: ieder­een is wel­kom om op zijn eigen manier te exposeren.

Hoe ontstond het idee om een expo te combineren met een clubnacht?

Alles is kunst, ook muziek. Ik zou dus niet weten waar­om je muziek- en kun­ste­vents apart zou hou­den. Ook heb­ben we een voor­keur voor kunst met een street­vi­be, zoals graf­fi­ti en straat­fas­hi­on. Muziek geeft die extra vibe: men­sen zijn los­ser, bewe­gen meer.

Kan je ons wat meer vertellen over de artiesten die komen spelen?

We zet­ten de avond in met Cata­li­na, die ook op de clubnacht van affair draai­de. Daar­na wordt de crowd ver­der opge­hy­ped met dj’s De Groen­dienst, Moes, Ane­mis, BEN­DER en Barf. Afslui­ten doen we met Wal­tur als head­liner. Ze richt­te het col­lec­tief buren­hin­der op, die het momen­teel heel goed doen wat betreft grap­hic design, feest­jes en vibe die ze creëeren.

Alle arties­ten spe­len één uur. Zo kun­nen we, van­uit het open mind idee, ver­schil­len­de muziek­gen­res repre­sen­te­ren bin­nen één eve­ne­ment. De line-up werd zoda­nig opge­bouwd dat de crowd tel­kens een stap­je mee omhoog wordt geno­men, zo zal ieder­een op het ein­de van de avond super­hard gaan. 

DSCF5446
DSCF5454
DSCF5462
DSCF5470