Deze website maakt gebruik van Cookies.

08/03/21

Interview: Corbin Mahieu & Mathieu Serruys

2 IMG 2230

Cor­bin Mahieu en Mathieu Ser­ruys zijn de gra­fisch ont­wer­per en web devel­o­per van Stel­plaats. Zo zor­gen zij er bij­voor­beeld voor dat jij deze tekst op dit moment goed kan lezen, mét oog voor de wer­ve­len­de iden­ti­teit van de plek. Tijd om ken­nis te maken met Team Gra­fisch Ontwerp’.

Corbin, jij bent al vanaf het begin van Stelplaats betrokken in het verhaal. Hoe is de identiteit van deze plek geevolueerd doorheen de jaren?

Cor­bin: De iden­ti­teit van Stel­plaats bestaat voor­na­me­lijk uit het dyna­mi­sche lij­nen­spel. De lij­nen illu­stre­ren abstrac­te par­keer­plaat­sen, want Stel­plaats was name­lijk vroe­ger de gara­ge­plaats van DeLijn te Leu­ven. Er staan nog steeds lij­nen en weg­wij­zers op de grond waar de bus­sen vroe­ger moesten par­ke­ren en hun draai nemen. Daar­naast refe­reert het lij­nen­spel ook zeer direct naar het inte­ri­eur van de plaats. Het ras­ter­pa­troon op de poor­ten of het rit­mi­sche kader­spel van het pla­fond en de vloer. Vroe­ger waren die lij­nen zeer sta­tisch, onze laat­ste toe­voe­ging zijn ron­din­gen en cur­ves. Als je de hui­di­ge com­bi­na­tie ervan bekijkt, heb je de asso­ci­a­tie dat er band­spo­ren ach­ter­ge­ble­ven zijn door­heen de rit­mi­sche par­keer­plaat­sen, visu­eel geeft dat ook een eclec­ti­sche vibe, wat beter past bij de wer­king van Stelplaats.

Ik heb ook het gevoel dat Stel­plaats, tegen­over de vori­ge jaren, hun wer­king aan het ver­vol­le­di­gen zijn. Ze begin­nen te den­ken in con­cep­ten, geven bewo­ners ruim­tes en geven meer aan­dacht aan hun eigen pro­gram­ma … waar het in het begin nog een zoek­tocht was naar de invul­ling van de plek.

Mathieu: Het is wel een feit dat een web­si­te vaak ont­staat uit een bestaan­de iden­ti­teit, maar we heb­ben ook wel nage­dacht over hoe we die lij­nen mis­schien wat meer inter­ac­tief en wat meer onder­deel van de web­si­te kon­den maken. We heb­ben dan uit­ein­de­lijk geko­zen om die lij­nen te gebrui­ken als een soort van divi­ders, waar­door we con­tent opde­len en onder­schei­den van elkaar. Op som­mi­ge plek­ken heb­ben we er dan weer bewust voor geko­zen om het lij­nen­spel een iets wil­de­re vorm te laten aan­ne­men, bij­voor­beeld bij de hea­der van de website. 

Cor­bin: Met deze huis­stijl par­ke­ren we de web­con­tent dus mooi tus­sen­in de rit­mi­sche lij­nen van Stel­plaats. Het is daar­naast ook tof dat je met lij­nen kan blij­ven spe­len. Je kan er abstract mee aan de slag gaan, maar ook heel illu­stra­tief. Ik zeg ook altijd: een goe­de iden­ti­teit werkt zon­der logo. Eigen­lijk zou je, zon­der dat er Stel­plaats boven staat, moe­ten kun­nen her­ken­nen dat het een pro­duct van Stel­plaats is. Ik denk dat we hier wel in geslaagd zijn, ook dank­zij ons her­ken­ba­re lettertype.

Hoe past Stelplaats binnen jullie eigen portfolio?

Cor­bin: Ik ben voor­na­me­lijk actief in de cul­tuur­sec­tor en dat gaat heel breed, van the­a­ters en kunst­boe­ken tot muzi­kan­ten en clubs. Maar ik ben zeker niet vies van wat com­mer­ci­ë­le­re opdrach­ten, zoals de gra­fi­sche bege­lei­ding voor bedrij­ven, win­kels of res­tau­rants. Stel­plaats com­bi­neert dit alles zeer mooi en ik denk ver­der ook dat het inte­res­sant is om dicht bij jon­ge­ren te staan, want Stel­plaats wil in eer­ste plaats de jon­ge­ren­cul­tuur kade­ren. Op zo’n plaat­sen is er een soort van ruwe ener­gie en het sti­mu­leert om dicht bij der­ge­lij­ke vibe te zit­ten, om op die manier ook zelf die ener­gie op te pik­ken. Het is daar­naast ook mooi dat de stad Leu­ven een ini­ti­a­tief zoals Stel­plaats onder­steunt, een plaats waar het expe­ri­ment van de Leu­ven­se jeugd een def­ti­ge kans krijgt.

Mathieu: Ik ben ook voor­al bezig in de cul­tuur­sec­tor en ik heb ook een eigen muziek­la­bel B.A.A.D.M. dat ik beheer samen met gra­fisch ont­wer­per Jor­is Ver­doodt, dus wat Stel­plaats uit­a­demt heeft sowie­so wel veel raak­vlak­ken met mijn inte­res­se­vel­den. Ook hoe ze omgaan met muziek en het nacht­le­ven vind ik wel interessant. 

Cor­bin: Mathieu is ook een muzi­kant die per­fect past bin­nen Stel­plaats. Ik plaats zeker één van zijn cre­a­ties in mijn play­list. Stel­plaats heeft natuur­lijk de club, maar het is ook een idee om meer live con­cer­ten te orga­ni­se­ren in de han­gar, zoals ze al een paar keer deden tij­dens Stel­pla­ge. Echt een prach­ti­ge plek hier­voor. Ik kijk er alvast enorm naar uit.

Mathieu, kan je iets meer vertellen over dat muzieklabel?

Mathieu: Het idee ach­ter het label, B.A.A.D.M., is dat we een soort van fra­me­work opzet­ten dat bui­ten de muziek staat. Zo geven we bij­voor­beeld een reeks foto’s aan iemand en die maakt er dan muziek bij. Zo ont­staat er een soort van dia­loog: wij geven de artiest iets, de artiest geeft ons muziek terug en daar rea­ge­ren wij nog eens op met gra­fisch ont­werp. Op die manier pro­be­ren we rond elke plaat een soort van dia­loog te laten ont­staan en daar­bij komen altijd fun­da­men­te­le vra­gen over gra­fisch ont­werp naar boven: is gra­fisch ont­werp iets esthe­tisch? Iets inhou­de­lijk? Kan het ook redac­ti­o­neel inge­zet wor­den?’ We mer­ken, wan­neer we die vra­gen stel­len en ver­der kij­ken dan de stan­daard, dat er heel mooie din­gen ontstaan.

"Lie­ver zeer goed voor som­mi­gen, dan mid­del­ma­tig voor iedereen."

> CORBIN MAHIEU

Muziek speelt dus overduidelijk een grote rol in jullie portfolio, maar welke muziek zetten jullie op tijdens het werk?

Cor­bin: Ik denk dat het bij mij een beet­je alles door elkaar is, ik luis­ter ook naar ver­schil­len­de gen­res na elkaar. Van Japan­se pop en coun­try, tot tech­no en hip­hop. Het kan niet altijd feest zijn, denk ik dan. Mijn muziek is wat rus­ti­ger, want als het te dans­baar is, heb ik zin om te gaan fees­ten, zeker in deze tijden. 

Mathieu: Ik moet dat een klein beet­je tegen­spre­ken, want bij mij is het daad­wer­ke­lijk elke dag feest. Ik kan vrij goed wer­ken op rit­mi­sche elek­tro­ni­sche muziek. Ik denk dat er bepaal­de fre­quen­ties zijn waar­op de her­se­nen zich beter kun­nen con­cen­tre­ren. Die voor­spel­baar­heid (met soms wat vari­a­ties erop) haalt een aflei­ding weg.

Hoe kijken jullie terug op 2020?

Mathieu: Ik heb er heel veel deugd aan gehad dat het leven ver­traag­de voor een tijd en tege­lij­ker­tijd heb ik vorig jaar meer werk gehad dan ande­re jaren, maar op een rare manier viel de peer pres­su­re er wel van af. Er zijn geen eve­ne­men­ten, je kan ner­gens naar­toe, dus je kan niet anders dan jezelf begin­nen voe­den met prik­kels die je mist. Bij mij is dat gere­sul­teerd in dat ik vrij veel begin­nen lezen ben, niet alleen romans maar ook non-fic­tie. Dat draagt alle­maal bij tot zelfontwikkeling.

Cor­bin: Naast het tra­ge rit­me en min­de­re werk­ze­ker­heid heb ik toch enke­le onder­ne­men­de stap­pen geno­men in het jaar van de coro­na. Zo ben ik net een gra­fi­sche stu­dio begon­nen met co-piloot Lenn­art Van den Bos­sche in het Gent­se en het is de bedoe­ling dat deze plek uit­groeit tot een gra­fi­sche hub. Ik ben zeer benieuwd naar de invul­ling van de stu­dio voor de vol­gen­de jaren. De plek heeft trou­wens geen naam, enkel 3 ico­nen op de ramen, kwes­tie van bezoe­kers het niet te mak­ke­lijk te maken. 

Ik denk, met coro­na, dat het goed is dat we even pau­ze heb­ben kun­nen nemen en heb­ben kun­nen reflec­te­ren waar we pre­cies staan. Nu alles terug op gang is aan het komen en de opdrach­ten opnieuw mond­jes­maat bin­nen­stro­men, heb ik het gevoel dat men­sen meer zin heb­ben om terug din­gen te gaan doen en te onder­ne­men, dat ieder­een met veel enthou­si­as­me terug aan pro­jec­ten en eve­ne­men­ten wil begin­nen wer­ken. Ik vind het dan niet slecht dat we het even rus­tig aan heb­ben kun­nen doen om er dan nu weer met vol­le goes­ting aan te begin­nen. Ik denk dat ieder­een nu goed heeft kun­nen naden­ken over de vra­gen wat is belang­rijk voor ons? Wat is dat soci­a­le contact?’. 

Mathieu: Ik hoop dat het gaat zijn als­of we ont­wa­ken uit onze win­ter­slaap. Dat ieder­een extra cre­a­tief is en dat er kruis­be­stui­ving ont­staat tus­sen idee­ën. Er gaat veel vibre­ren, ik ben benieuwd. 

Cor­bin: Er is de laat­ste jaren veel afge­snoept van cul­tuur, door de over­heid. Ik hoop dat men­sen door­heb­ben dat cul­tuur essen­ti­eel is, nu we het een jaar zon­der heb­ben moe­ten doen. Ik hoop dat de over­heid nu zoiets heeft van okee men­sen zijn niet enkel geluk­kig als ze eten kun­nen afha­len en gaan wer­ken.’ Nee, men­sen heb­ben meer prik­kels en con­nec­ties nodig dan dat.

"De bes­te tip die ik dan kan geven, is om gewoon non-con­for­mis­tisch te doen wat jou interesseert."

> MATHIEU SERRUYS

Om af te sluiten: welke tips hebben jullie voor ondernemende jongeren?

Cor­bin: Lie­ver zeer goed voor som­mi­gen, dan mid­del­ma­tig voor ieder­een’. Het is niet erg om jezelf in een niche te smij­ten en daar­in te expe­ri­men­te­ren. Je moet niet met­een den­ken aan het com­mer­ci­ë­le ervan of het hap­kla­re ver­koop aspect, zolang je zelf maar voelt dat je iets hebt gevon­den waar jij jezelf goed bij voelt. Ik denk ook dat er voor­al veel schrik is bij jon­ge­ren om iets te onder­ne­men. Ik weet ook zelf hoe het is, je pani­keert mis­schien over een even­tu­e­le nega­tie­ve reac­tie, maar het is voor­al belang­rijk dat je durft din­gen te doen, durft te onder­ne­men en durft mails te stu­ren of con­tact te zoe­ken met men­sen die jij inte­res­sant vindt. Dan pas krijg je echt moti­va­tie (of ga je op je bek, dat kan ook, maar dan leer je daar ook uit). 

Mathieu: Het gaat mis­schien raar klin­ken, wat ik ga zeg­gen, maar het is een inte­res­sant her­sen­spin­sel voor mij. Ik heb name­lijk het gevoel dat er steeds meer een soort van appro­val see­king is door soci­a­le media. Daar­bij komt kij­ken dat je arg­waan wordt om din­gen naar bui­ten te bren­gen en te veel nadenkt wat ande­re men­sen ervan gaan den­ken. De bes­te tip die ik dan kan geven, is om gewoon non-con­for­mis­tisch te doen wat jou inte­res­seert. Ik heb dat gedaan door een caset­te­la­bel op te rich­ten in 2015 waar­op we expe­ri­men­te­le noi­se uit­brach­ten. Ik was toen totaal niet bezig met de gedach­te wat gaan men­sen daar­van den­ken’, want het was van­zelf­spre­kend dat we het gros van de men­sen toch niet zou­den over­tui­gen met ons idee. Dat zorg­de voor een soort relax, en daar ont­staat ook cre­a­ti­vi­teit voor mij.

Inter­view door Anne­lies Rom.
Beel­den door Vijfvoortwaalf.

2 IMG 2230
IMG 2175
IMG 2242