Deze website maakt gebruik van Cookies.

09/03/23

Interview: Lise Leën

Lise stelplaats web res origineel 13

Stel­plaats gaat haar zes­de levens­jaar in met een nieu­we huis­stijl, vorm­ge­ge­ven door Lise Leën. 

Lise ging, van­uit haar ster­ke link met Stel­plaats — onder ande­re als vorm­ge­ver van nacht — op zoek naar een iden­ti­teit die het speel­se en ver­bin­den­de karak­ter van Stel­plaats reflec­teert. Het resul­taat is een vorm­ge­ving opge­bouwd uit ico­ni­sche, kleur­rij­ke ron­de stickers. 

Emma Rot­ty zat samen met Lise voor een gesprek over de nieu­we huisstijl. 

Wat is je link met Stelplaats?

Hoe­wel ik ben opge­groeid in Leu­ven, was ik de link met de stad wat ver­lo­ren tij­dens mijn stu­die gra­fisch ont­werp aan Sint-Lucas in Gent. Het leek voor mij dat er in ste­den als Gent en Brus­sel zo veel meer moge­lijk was dan in Leu­ven op dat moment. 

Sinds het ont­staan van Stel­plaats, ben ik regel­ma­ti­ger terug in Leu­ven te vin­den. Na het afstu­de­ren ver­voeg­de ik het team van nacht als gra­fisch vormgever.

Zoals je al aangeeft, doe je dus ook het grafische werk voor nacht. Hoe maak je het verschil tussen deze opdrachten en die van Stelplaats?

In het begin was dat inder­daad puz­ze­len. nacht heeft een zeer ana­lo­ge taal, wat tegen­woor­dig niet meer zo typisch is voor visu­als omdat daar heel wat werk in kruipt. Bij gro­te­re opdrach­ten als Stel­plaats is dat dan ook min­der haalbaar. 

Daar­naast moet het werk voor Stel­plaats func­ti­o­ne­ler en gebruiks­vrien­de­lij­ker zijn. Dat gaat over zaken als sig­na­li­sa­tie of over de moge­lijk­heid om tem­pla­tes te kun­nen maken van de ont­wer­pen. Ik heb ook het gevoel dat het voor nacht alle­maal wat rui­ger en vui­ler mag zijn — zoals bij­voor­beeld de visu­e­le iden­ti­teit van ons vori­ge club­sei­zoen, die opge­bouwd is uit graf­fi­ti. Op die manier voe­len men­sen aan dat nacht club­by’ is. 

Stel­plaats daar­en­te­gen is opge­bouwd uit ver­schil­len­de groe­pen, waar­door de gra­fi­sche iden­ti­teit iets meer over­koe­pe­lend moet zijn.

Kan je ons wat meer vertellen over het concept van de nieuwe vormgeving?

Ik ver­trok van­uit de ruim­te van Stel­plaats, die super inte­res­sant is. Over­al vind je over­blijf­se­len zoals stic­kers en sig­na­li­sa­tie van haar vori­ge func­tie als bus­her­stel­plaats. Mijn insteek werd om een eigen visu­e­le iden­ti­teit te cre­ë­ren die ook zo’n fysiek nala­ten­schap kan vor­men in de ruim­te. Van­daar kwam het idee om te wer­ken met stickers. 

Ik beslis­te om zowel het logo als het let­ter­woord van Stel­plaats te base­ren op de ico­ni­sche ron­de stic­kers in ver­schil­len­de kleu­ren. Zo’n stic­kers wor­den in het dage­lijk­se leven voor­al gebruikt om zaken te orde­nen. Dit link­te ik aan de diver­si­teit van ver­schil­len­de groe­pen en acti­vi­tei­ten bin­nen Stelplaats. 

Boven­dien maken de kleu­ren en vor­men van de stic­kers het ont­werp dyna­misch en fun. Het idee van het ont­werp is dat het publiek mee zal kun­nen cre­ë­ren, dat ook zij gebruik kun­nen maken van de stic­kers om er hun eigen let­ters en vor­men mee te maken. De her­ken­baar­heid van de nieu­we vorm­ge­ving zit dus in de stic­kers zelf, het is een soort van modu­lair systeem. 

Is die analoge manier van werken iets dat vaak bij je terugkomt?

Ik werk inder­daad steeds meer ana­loog, dat voegt een bepaal­de speels­heid toe aan het ont­werp. Ik vind ook dat een ana­lo­ge manier van wer­ken veel idee­ën biedt voor de toe­komst. Bij Stel­plaats zorgt het er bij­voor­beeld voor dat het publiek zelf dus aan de slag kan gaan. Ander­zijds is deze ana­lo­ge manier van wer­ken vaak ook een uit­da­ging, zeker bij gro­te opdrachten. 

Toch ga ik niet doel­ge­richt steeds ana­loog te werk. Het is voor mij eer­der een gevoels­ma­tig pro­ces, als ik een mate­ri­aal of tech­niek tegen­kom die mij op idee­ën brengt voor een bepaal­de opdracht ga ik daar­mee ver­der aan de slag. 

Op welke manier komt de identiteit van Stelplaats terug in de huisstijl?

Ik baseer­de me op het speel­se, dyna­mi­sche en ener­gie­ke in Stel­plaats. Ieder­een kan er zomaar bin­nen en bui­ten, die ver­an­der­lijk­heid vind ik zelf heel belang­rijk. Door te wer­ken met deze ron­de stic­kers is ook de huis­stijl ver­an­der­lijk en tel­kens uniek. 

De vrij­heid bin­nen de vorm­ge­ving zorgt er ook voor dat het ont­werp alge­meen en over­koe­pe­lend blijft voor de ver­schil­len­de groe­pen bin­nen Stel­plaats. En door het ont­werp inter­ac­tief te maken, wordt de ste­de­lij­ke iden­ti­teit van Stel­plaats geïn­te­greerd. Je kan de stic­kers zo in elke ruim­te plakken.

Ook de rauw­heid van de plek was voor mij een belang­rij­ke inspi­ra­tie­bron. Door de geschie­de­nis van de plek, lijkt er nog zoveel meer mogelijk.

Waar ben je, naast deze opdrachten, nog mee bezig?

Naast mijn gra­fisch werk voor nacht en Stel­plaats, werk ik ook op vas­te basis samen met de Gent­se win­kel en label Objects & Sounds. Voor hen maak ik de mood talk publicaties. 

Daar­naast heb ik samen met vijf mede-afge­stu­deer­den een publis­hing hou­se opge­richt: Bir­th­day, Felo­ny & Fuss. In decem­ber brach­ten we voor het eerst een boek uit met bij­be­ho­ren­de book launch in Brus­sel, genaamd Wel­co­me to the Shit­show’. Van­af maart werk ik ook enke­le maan­den mee als vorm­ge­ver bij Leu­ven­se kun­sten­cen­trum STUK. Hier deed ik vroe­ger sta­ge, dus dat voelt als thuiskomen. 

Tus­sen­door heb ik nog wat klei­ne din­gen lopen. Er lij­ken heel veel din­gen te gebeu­ren in mijn omge­ving, men­sen zijn vol­op aan het cre­ë­ren. Dat gaat dan over films, expo’s, muziek en nog zoveel meer. Het geeft me ener­gie om mijn vrien­den mooie din­gen te zien cre­ë­ren en natuur­lijk is het dan heel fijn om inge­scha­keld te wor­den voor het gra­fi­sche aspect. 

Lise stelplaats web res origineel 13
Lise stelplaats web res origineel 31
Lise stelplaats web res origineel 1
Lise stelplaats web res origineel 36