Deze website maakt gebruik van Cookies.

14/03/23

Interview: Lovesafely vzw met Kato Luykx

DSCF5273

Hoe her­ken je een toxi­sche rela­tie? Wat kan je doen als een vriend in een toxi­sche rela­tie zit? 

Belang­rij­ke vra­gen met com­plexe ant­woor­den waar Lovesa­fe­ly zich mee bezig­houdt. Deze vrij­dag orga­ni­seert de orga­ni­sa­tie die toxi­sche rela­ties bij jon­ge­ren bespreek­baar maakt een fund­rai­ser in Stel­plaats. Food, drinks en meer ter finan­cie­ring van hun nieu­we videocampagne.

Ame­lie Lorent zat samen met oprich­ter Kato Luykx voor een gesprek over de mis­sie van Lovesafely. 

Wat doet Lovesafely vzw?

Lovesa­fe­ly wilt toxi­sche rela­ties bespreek­baar maken bij jon­ge­ren en hun tools en infor­ma­tie aan­bie­den via onze web­si­te en soci­a­le media. Veel jon­ge­ren weten nog niet goed wat een toxi­sche rela­tie is en heb­ben het dan ook niet met­een door wan­neer het hen over­komt. Daar wil­len wij ver­an­de­ring in brengen. 

Er hangt nog steeds een groot taboe rond het topic en er bestaat een gro­te drem­pel om er info rond te delen of pagina’s zoals de onze te vol­gen. We pro­be­ren onze con­tent zo toe­gan­ke­lijk moge­lijk te maken, zodat het niet afschrikt. Momen­teel wer­ken we voor­al met infor­ma­tie­ve blog­posts en Inst­agram­posts, maar in de toe­komst wil­len we het inter­ac­tie­ver aan­pak­ken. Bin­nen­kort lan­ce­ren we bij­voor­beeld een video­cam­pag­ne waar­in jon­ge­ren aan het woord komen rond topics als red flags en gas­ligh­ting.

Ook speel­den we onlangs een rode vlag­gen spel op een Chi­ro waar­bij de jon­ge­ren bewus­ter wer­den gemaakt van sig­na­len van toxi­sche rela­ties. Het is belang­rijk om de jon­ge­ren zelf aan het woord te laten. Dat geeft ons ook meer inzicht in wat zij alar­me­rend vin­den, want dat is vaak anders dan bij vol­was­se­nen. Wan­neer je eer­ste roman­ti­sche rela­tie toxisch is, her­val je snel­ler in het­zelf­de patroon. Daar­om is het belang­rijk om ieder­een er op tijd bewust van te maken.

Hoe is jullie organisatie ontstaan?

Ik heb een mas­ter in de cri­mi­no­lo­gi­sche weten­schap­pen en werk rond sen­si­bi­li­se­ring van part­ner­ge­weld bij vol­was­se­nen. Steeds vaker kreeg ik vra­gen van vrien­den en ken­nis­sen over toxi­sche rela­ties en kwam al snel tot de con­clu­sie dat er geen orga­ni­sa­tie bestaat die zich spe­ci­a­li­seert in het infor­me­ren over toxi­sche rela­ties. Dus dan ben ik er zelf maar mee begonnen! 

Onze web­si­te staat nu onge­veer een jaar onli­ne en sinds maart zijn we een offi­ci­ë­le vzw. Heel veel men­sen weten nog niet zo goed wat een gezon­de’ rela­tie is. Ieder­een weet dat fysiek geweld niet kan, maar toch zijn er heel wat sub­tie­le­re din­gen waar men niet snel stil bij staat die indi­ca­ties kun­nen zijn van een toxi­sche rela­tie. En juist dat pro­be­ren wij aan te tonen. 

Wat is je rol binnen de organisatie? Wie is nog betrokken in de organisatie?

Aan­ge­zien de exper­ti­se gro­ten­deels bij mij zit, trek voor­al ik de orga­ni­sa­tie. We zit­ten met drie in de raad van bestuur en heb­ben 1 vrij­wil­li­ger die ver­ant­woor­de­lijk is voor de com­mu­ni­ca­tie. Daar­naast wer­ken we met nog wat vrij­wil­li­gers die vaak mee komen hel­pen. We com­bi­ne­ren het alle­maal met stu­dies of werk en het vergt best wel wat tijd, dus het is een echt passieproject. 

Hoe herken je een toxische relatie?

Er is geen check­list waar­aan je toxi­sche rela­ties kan her­ken­nen en elke rela­tie is anders, dus je moet voor­al je eigen situ­a­tie eva­lu­e­ren en aftoet­sen. Jij beslist zelf wat jij accep­ta­bel vindt. 

Toch zijn er veel­voor­ko­men­de patro­nen die alar­me­rend zou­den kun­nen zijn. Zo zijn extre­me jaloe­zie, niet met vrien­den mogen afspre­ken, elkaars zelf­beeld omlaag halen en con­tro­le­rend gedrag een paar voor­beel­den van sig­na­len dat er iets niet juist zit. 

Dit bete­kent niet dat je het met­een moet uit­ma­ken wan­neer je deze din­gen tegen­komt. Praat er op een rus­ti­ge manier over met je part­ner. Emo­ti­o­neel geweld valt niet te onder­schat­ten. Geen enke­le per­soon is jouw men­ta­le gezond­heid waard. 

Wat kan je doen als een vriend(in) in een toxische relatie zit?

Het belang­rijk­ste is dat je er voor hen bent. Vaak merk je dat per­so­nen in toxi­sche rela­ties erg afhan­ke­lijk zijn van hun lief. Daar­om is het belang­rijk dat zij een goed vang­net heb­ben, want ze gaan pas weg kun­nen gaan wan­neer ze zich daar klaar voor voelen. 

Als je merkt dat een van je vrien­den in een niet zo gezon­de rela­tie zit, kan je er voor­zich­tig over pro­be­ren te pra­ten met hen. Ga voor­al niet het gesprek uit de weg en maak dui­de­lijk dat je er voor hen bent, maar for­ceer niets. Het kan al een gro­te stap zijn om erover te pra­ten, dus pro­beer begrip­vol te zijn en ver­wijt je vrien­den niets. Boven­dien moet je ook oppas­sen dat het niet op jul­lie vriend­schap weegt en het niet te zwaar wordt voor jou. 

Ook in pla­to­ni­sche rela­ties moet je je gren­zen stel­len en je eigen men­ta­le gezond­heid voor­op plaatsen!

Welke organisaties kunnen je, naast LoveSafely, helpen wanneer je in een toxische relatie zit?

Als je nood hebt aan een bab­bel kan je steeds bij AWEL of het JAC terecht. Hier kan je terecht voor aller­lei zor­gen, niet enkel rela­ties. Je kan ook naar 1712 bel­len, dat is een hulp­lijn voor sek­su­eel mis­bruik en geweld. Op onze web­si­te kan je een vol­le­di­ge lijst terug­vin­den met ande­re orga­ni­sa­ties die graag helpen.

Heeft het internet (vormen van) toxische relaties veranderd?

Zeker! Series en plat­for­men als Tik­Tok zor­gen voor een ver­te­kend beeld over rela­ties bij jon­ge­ren. Wan­neer een van je ido­len een niet zo gezon­de rela­tie onder­gaat op je tv scherm, en daar niet bij stil wordt gestaan, ga je dit niet met­een als pro­ble­ma­tisch ervaren. 

Toxi­sche trek­jes als con­tro­le­rend gedrag en jaloe­zie wor­den gero­man­ti­seerd in series en Tik­Tok­film­pjes, waar­door jon­ge­ren hun rela­ties gaan spie­ge­len aan deze eigen­schap­pen. Dat is niet oké. 

Het is belang­rijk om tegen­ge­wicht te bie­den en dat pro­be­ren wij te doen. Beet­je bij beet­je hopen we hier­door jon­ge­ren bewust te maken dat het ook anders kan.

Op 17 maart organiseer je een evenement in Stelplaats. Kan je hier wat meer over vertellen?

Klopt! We orga­ni­se­ren een bene­fiet om onze video­cam­pag­ne te finan­cie­ren. JEZ! (Jong En Zot, de opvol­ger van Rode Neu­zen Dag) had een sub­si­die­oproep gelan­ceerd waar­bij je je pro­ject kon indie­nen. Al het geld dat wij ver­za­me­len wordt ver­dub­beld door hen. 

Ver­wacht je aan een gezel­li­ge avond met gezel­schaps­spel­le­tjes, lek­ker eten en span­nen­de drank­jes. Er zal ook een tom­bo­la zijn met leu­ke prij­zen, zeker komen dus! Als je er niet bij kan zijn, kan je ook wafels bestel­len via onze soci­a­le media en website.

DSCF5273
DSCF5245
DSCF5281
DSCF5254
DSCF5236