Deze website maakt gebruik van Cookies.

14/03/24

Interview: clubnacht met Lemme Live

DSCF9272

Zater­dag host Lem­me Live hun eer­ste clubnacht in Stelplaats.

Het befaam­de Leu­ven­se jon­ge­ren­fes­ti­val maakt zich klaar voor hun nach­te­lij­ke event. Deze keer niet op het Lem­me­kes­veld, maar in de club van Stel­plaats. Om hun tien­ja­ri­ge bestaan te vie­ren, ont­wierp Lem­me Live een sce­no­gra­fie in eigen stijl en zet­ten ze nie­mand min­der dan Aza, Nya Bee en Leu­ven­se rising stars mogu mogu & Klei­ne­fri­go on the decks.


Dag team Lemme Live. Voor zij die nog niet bekend zijn met jullie organisatie - wie zijn jullie?

Wij zijn een groep jon­ge­ren die al tien jaar het Lem­me Live-fes­ti­val orga­ni­seert in de Mata­di­wijk. Oor­spron­ke­lijk waren wij gekop­peld aan scouts Sint-Pau­lus, maar dit jaar heb­ben we de stap geno­men naar een onaf­han­ke­lij­ke vzw. Zo kun­nen we nóg meer inzet­ten op onze eve­ne­men­ten. Ons doel is om erva­rin­gen te cre­ë­ren waar­bij Leu­ven­se jon­ge­ren zich kun­nen uit­le­ven, genie­ten en ont­dek­ken. Bin­nen ons team moe­di­gen we elkaar aan om ieders talen­ten ten vol­ste te benut­ten en te ont­wik­ke­len, wat onze samen­wer­king ver­sterkt en ons fes­ti­val elk jaar weer onver­ge­te­lijk maakt.

Met Lemme Live zetten jullie jaarlijks de zomer in op het Lemmekesveld. Kunnen jullie hier wat meer over vertellen?

Lem­me Live Fes­ti­val start­te tien jaar gele­den als een rom­mel­markt met een muzi­kaal toets op het Lem­me­kes­veld, maar is onder­tus­sen uit­ge­groeid tot een brui­send fes­ti­val met 3 podia en een ster­ke aan­hang. Elk jaar trans­for­me­ren we, met de hel­pen­de han­den van Scouts Sint Pau­lus, het veld in een vol­waar­dig fes­ti­val­ter­rein. We nodi­gen jon­ge, opko­men­de arties­ten uit, zowel lokaal als inter­na­ti­o­naal, om hen de kans te geven op een fes­ti­val­wei­de te staan. Wie Lem­me Live zegt, zegt zon, muziek, dan­sen en genieten.

Op 16 maart bijten jullie de spits af met de eerste clubnacht van het jaar. Wat hebben jullie hiervoor in petto?

We bestaan tien jaar, dus er is geen bete­re reden om een feest te geven! We wil­len ons­zelf uit­da­gen door de sce­no­gra­fi­sche en muzi­ka­le iden­ti­teit van onze Cast­le-sta­ge toe te pas­sen in een club­con­text. Met enke­le nieuw­ko­mers in ons team is dit de per­fec­te gele­gen­heid voor hen om erva­ring op te doen en bij te leren. Bereid je voor op een jun­gle in de nacht!

Verschilt het organiseren van een clubnacht sterk met een festival? Op welke manier?

Er is zeker een ver­schil, hoe­wel de manier van wer­ken vrij gelijk­aar­dig is. Bij een clubnacht moet je meer naden­ken over de ver­wach­tin­gen van je publiek en hoe je een intie­me sfeer cre­ëert die past bij de loca­tie en de muziek­stijl. Voor dit eve­ne­ment focus­sen we ons voor het eerst uit­slui­tend op DJ-per­for­man­ces, dus we moesten goed naden­ken over hoe we ons muziek­pro­gram­ma samenstelden.

Daar­naast is ons zomer­fes­ti­val ook best wel groot: er zijn drie podia, drie bars en ver­schil­len­de eet­stand­jes. Daar kruipt logi­scher­wijs veel tijd en werk in. Een clubnacht is voor ons eigen­lijk een mooie kans om op een klei­ne­re schaal te kun­nen expe­ri­men­te­ren met nieu­we idee­ën. Voor dit eve­ne­ment wil­den we voor­al inzet­ten op sce­no­gra­fie en sfeer.

Wat kunnen we muzikaal van jullie avond verwachten?

Eigen­lijk is het een voor­proef­je van ons zomer­fes­ti­val, met focus op de Cast­le-sta­ge. Dit is het podi­um waar we DJ’s op pro­gram­me­ren en het publiek aan­zet­ten om zich vol­le­dig uit te leven. Deze clubnacht wordt een nach­te­lij­ke weer­spie­ge­ling van de Castle.

Beel­den door Floor Elli

DSCF9272
DSCF9308
DSCF9254