Deze website maakt gebruik van Cookies.

21/01/22

Interview: Grafisch Ontwerper Otis Verhoeve

Otis stelplaats sweatshirt 11

Interview: Otis Verhoeve

Otis Ver­hoe­ve, gra­fisch ont­wer­per en het gezicht ach­ter de huis­stijl van nacht, liep de afge­lo­pen maan­den sta­ge bij Cor­bin Mahieu, de gra­fisch ont­wer­per van Stel­plaats. Hij speel­de met de ico­ni­sche huis­stijl en ont­wierp zo de nieu­we swea­ters. Samen met Amé­lie Lorent blikt hij terug op zijn stageperiode.

Kan je ons wat meer vertellen over het ontwerp van de sweater?

Ik kreeg wat beper­kin­gen opge­legd door Cor­bin en ben daar­mee aan de slag gegaan. Aan­ge­zien ik enkel lij­nen en maar één kleur mocht gebrui­ken, maak­te ik direct de link met mijn eigen prak­tijk als let­ter­ont­wer­per. Ik plaatste de let­ters van Stel­plaats over elkaar, ver­deel­de ze in lij­nen en liet wat delen weg, maar zorg­de er wel voor dat de her­ken­baar­heid van de let­ters behou­den werd. 

Je deed deze opdracht als stagiair bij Corbin. Wat heeft deze stageperiode je bijgeleerd?

Heel wat tech­ni­sche zaken, voor­al druk­tech­nisch. Hij toon­de me wat meer de prak­ti­sche kant van het ver­haal, zoals het run­nen van een stu­dio. We heb­ben onder ande­re ook een druk­ke­rij bezocht, dat was inte­res­sant om eens in prak­tijk te zien. Dat prak­ti­sche en tech­ni­sche was wat ik wat in een sta­ge zocht, dus ik ben er echt tevre­den van.

Wat spreekt je aan in typografie?

Het feit dat ik vol­le­dig zelf­stan­dig kan zijn in typo­gra­fie. Je cre­ëert je eigen tools en je bent niet afhan­ke­lijk van wat er op het inter­net te vin­den is. Ik hoef ook niet in opdracht van iemand te werken. 

Daar­om vind ik het een goe­de aflei­ding van spe­ci­fie­ke opdrach­ten voor klan­ten. Het is wel echt detail­werk, maar het is de afwis­se­ling tus­sen gra­fisch en typo­gra­fie dat me aan­spreekt. Ik denk wel niet dat ik me er hon­derd pro­cent op wil focus­sen, ik wil zowel gra­fisch ont­werp als typo­gra­fie blij­ven doen. 

Is het niet moeilijk om steeds nieuwe ontwerpen te bedenken?

Het goe­de is dat dat bij typo­gra­fie niet hoeft. Typo­gra­fie is zo traag geë­vo­lu­eerd, dat de tech­no­lo­gie en let­ters al hon­der­den jaren bij­na onver­an­derd zijn geble­ven. Je gaat dus hoe dan ook vroe­ge­re typo­gra­fie als refe­ren­tie gebrui­ken voor je eigen werk, maar er is altijd veel ruim­te om daar­in cre­a­tief te blijven.

Waar haal je je inspiratie voor ontwerpen vandaan?

Dat hangt van het pro­ject af. Ik start altijd de zoek­tocht naar een goed let­ter­ty­pe, nadien kan het alle kan­ten uitgaan. 

De huis­stijl van nacht is bij­voor­beeld geba­seerd op de pixels in led dis­plays. Die pixels vorm­den de basis en gaven een soort struc­tuur om elke keer mee te gaan spe­len. Later ben ik die struc­tuur meer begin­nen gebrui­ken als grid op zich, zon­der steeds die recht­streek­se refe­ren­tie naar led displays. 

Jouw opdrachtgevers hebben vaak een gelijkaardig profiel. Hoe ben je in die wereld beland?

Die bal is rede­lijk orga­nisch aan het rol­len gegaan. Vroe­ger orga­ni­seer­de ik zelf eve­ne­men­ten met Anti­co, waar ik later ook art­work voor ben begin­nen maken. Dan kwam nacht, mijn eer­ste gro­te opdracht. Dat heeft veel deu­ren heeft geo­pend. Daar­na is het gewoon wat stel­sel­ma­tig gelo­pen. Ik ga niet bewust op zoek naar nieu­we klanten.

Wat zou jouw droomopdracht zijn?

De klant moet ergens weten wat die wilt. Daar­om niet per se visu­eel, maar hij moet idee­ën heb­ben over hoe hij zijn pro­ject wilt uit­bou­wen en me tege­lij­ker­tijd genoeg tijd en vrij­heid geven om mijn eigen ding te doen. Daar­om is het ook belang­rijk dat een pro­ject vol­doen­de bud­get heeft voor zaken zoals druk­werk. Ik pro­beer wel altijd din­gen te doen die ik inte­res­sant vind en waar dat ik echt ach­ter sta. 

Heb je tips voor beginnende grafische ontwerpers?

Het is sowie­so belang­rijk is om zelf ini­ti­a­tief te nemen. Als je geen aan­bie­din­gen krijgt, maak dan je eigen werk. Het is heel waar­de­vol om naast je stu­dies ook je eigen ding te doen. Dan heb je de vol­le­di­ge con­tro­le over wat je maakt en kan je daar ook gewoon ple­zier uit halen.

Otis stelplaats sweatshirt 11
Otis stelplaats sweatshirt 17