Deze website maakt gebruik van Cookies.

25/02/22

Interview: Skatecafé met Vzweetje

Vzweetje stelplaatssports web res 1

De hele kro­kus­va­kan­tie lang wordt Stel­plaats omge­to­verd tot ska­te­ca­fe. Van dis­cos­ka­ten met DJ’s tot een con­test op de mini­ramp. Orga­ni­sa­tor Vzwee­tje heeft vanal­les in pet­to voor ons. Met alvast veel goes­ting in en in afwach­ting tot, spra­ken wij met Nathan, één van de bezie­lers van het Vzweetje.

Kan je kort uitleggen wat Vzweetje exact doet?

Wij orga­ni­se­ren alles wat met ska­ten te maken heeft in en rond Leu­ven. Zo pro­be­ren we ska­ten onder ande­re toe­gan­ke­lijk te maken voor ieder­een. We heb­ben al work­shops gege­ven in samen­wer­king met Feda­s­il of voor men­sen met een handicap. 

Ver­der pro­be­ren we ook voor­al een spreek­buis te zijn tus­sen de Stad Leu­ven en de ska­te­ge­meen­schap. Hoe­wel we zelf altijd zul­len opko­men voor de ska­ters, is het toch ook voor de Stad inte­res­sant. Dank­zij Vzwee­tje is er één alge­meen aan­spreek­punt voor de hele Leu­ven­se skategemeenschap.

Leuven heeft een best grote skatescène, hoe komt dat?

De Leu­ven­se ska­te­scè­ne was al groot — toch wel een dik­ke shout­out to Twits hier­voor — maar dank­zij coro­na is die nog meer gegroeid. Zowel jon­ge man­ne­kes als een meer vol­was­sen publiek staan open om iets nieuws te pro­be­ren. Zij ver­tel­len hun vrien­den dan ver­der dat ska­ten echt wel cool’ is en zo krijg je al gauw een sneeuw­bal­ef­fect dat meer en meer men­sen in de scè­ne binnenbrengt. 

Wat maakt skaten dan zo ‘cool’?

De troef van ska­ten is, vol­gens mij, dat het een niet-geor­ga­ni­seer­de acti­vi­teit is. Je kan altijd op jouw plank sprin­gen voor een ses­sie. Er zijn ook geen regels over wat wel of niet kan. Je bent vrij en kiest zelf je gren­zen. Als je die gren­zen dan ver­vol­gens ook nog eens zelf kan ver­leg­gen, krijg je al hele­maal een goed gevoel. 

Maar mis­schien nog belang­rij­ker dan dat, is het soci­a­le gege­ven van ska­ten. Je krijgt er een hele com­mu­ni­ty bij waar je voor alles en nog wat bij terechtkan. 

De krokusvakantie in Stelplaats staat volledig in het teken van skaten. Wat kunnen we verwachten van deze week Skatecafe?

Ik denk gewoon héél véél ska­ters die héél hard zul­len ska­ten. Ver­der ver­wacht ik ook een aan­ge­na­me sfeer waar­in ieder­een zal samen­wer­ken. Op ande­re ska­te-eve­ne­men­ten zagen we bij­voor­beeld dat jon­ge­ren spon­taan wou­den mee­hel­pen. Het wordt dan een eve­ne­ment voor en door jongeren. 

Heeft Skatecafé een bepaald doel?

Naast gewoon heel hard ska­ten, wil­len we met Ska­te­ca­fé ook sub­tiel inspe­len op de vraag naar meer indoor ska­teruim­te in Leu­ven. We wil­len de stad tonen dat des­on­danks de extra ruim­te tij­dens Ska­te­ca­fé (de gro­te zaal in Stel­plaats), het nog steeds te veel volk opeen is. 

Wanneer we ten slotte — nieuwsgierig als we zijn —nog vragen naar de naam Vzweetje, verschijnt er een grote glimlach op het gezicht van Nathan.

Onze naam Vzwee­tje is er omdat we eigen­lijk nog altijd geen ech­te naam heb­ben. We kon­den op niets komen dus ble­ven we maar zeg­gen: Doen we dit met het vzwee­tje?’ of Het gaat goed met vzwee­tje!’. Nadien zijn er nog spe­ci­a­le naam’-vergaderingen geweest, maar we von­den niets beter. Én de naam Vzwee­tje is nu natuur­lijk ook al inge­bur­gerd begrip bij onze jongeren. 

Ook al zin gekre­gen om die nieu­we mini­ramp uit te pro­be­ren? Zak van­af zater­dag 26 febru­a­ri t.e.m. don­der­dag 3 maart af naar Stel­plaats! Ont­dek het vol­le­di­ge pro­gram­ma hier.

Vzweetje stelplaatssports web res 1
Vzweetje stelplaatssports web res 13
Vzweetje stelplaatssports web res 17
Vzweetje stelplaatssports web res 20
Vzweetje stelplaatssports web res 44
Vzweetje stelplaatssports web res 24