Deze website maakt gebruik van Cookies.

17/03/21

Interview: Stel Tentoon #2: Elfride & Elise

STT8

STEL TENTOON EXPO #2 - ELFRIDE & ELISE (MIJNLEUVEN)

Van­af vrij­dag 19 maart tot en met zon­dag 28 maart kan je op Stel­plaats de kunst van Elfri­de & Eli­se bezich­ti­gen. Deze twee vrien­din­nen ken­nen elkaar al van­af de lage­re school, het was dus van­zelf­spre­kend om voor hun eer­ste expo de han­den in elkaar te slaan. Tij­dens Stel Ten­toon #2 tonen ze hun evo­lu­tie en de zoek­tocht naar hun artis­tie­ke identiteit. 

Kunnen jullie wat meer vertellen over de expo?

Elfri­de: De laat­ste tijd zijn er niet veel ten­toon­stel­lin­gen geweest, dank­zij coro­na, dus nu heb­ben we een kans om onze wer­ken aan het publiek te laten zien. We zijn nog op zoek naar wat we echt wil­len doen en wel­ke rich­ting we wil­len uit­gaan. Je zal dus voor­al de zoek­tocht naar onze artis­tie­ke iden­ti­teit kun­nen zien. 

Eli­se: We heb­ben voor deze ten­toon­stel­ling geen extra wer­ken gemaakt, voor­al bestaan­de. Wel zal er een evo­lu­tie te zien zijn in onze wer­ken, voor­al bij Elfri­de, zij heeft zich de laat­ste tijd voor­al bezig­ge­hou­den met teke­nen. Ikzelf ben met van alles en nog wat bezig: teke­nen, maar ook schil­de­ren en klei en gra­fiek voor mijn oplei­ding Plas­ti­sche Opvoe­ding in het secun­dair onderwijs. 

Elfri­de: Je zal ook veel ver­schil­len­de thema’s zien bij ons, we heb­ben ons niet toe­ge­spitst op één bepaald onderwerp. 

Eli­se: En ook stu­dies, zoals kleu­ren men­gen en stu­dies naar het teke­nen van een men­se­lijk lichaam, krij­gen een plaats in onze expo.

Hebben jullie een favoriet werk dat jullie gaan tentoonstellen?

Eli­se: Mijn favo­riet werk staat toe­val­lig al op de web­si­te, het kera­miek beeld­je met geo­me­tri­sche vor­men. Dat was mijn eer­ste kera­mie­ke erva­ring en ik vond dat heel tof om te maken, ik word daar nog altijd blij van als ik ernaar kijk. 

Elfri­de: Voor mij is het een teke­ning van een jaar of twee gele­den van een meis­je in een zetel. Voor die teke­ning heb ik geëx­pe­ri­men­teerd met ver­schil­len­de tex­tu­ren, zoals eco­li­ne, pas­tel­k­rijt en pot­lood. Het resul­taat was iets wat ik niet had ver­wacht, dus daar­om is het één van mijn favo­rie­ten. Mijn ande­re favo­riet is er een­tje uit een reeks van pot­lood­te­ke­nin­gen met een wit­te pas­se par­tout. De teke­ning in kwes­tie is geba­seerd op een foto van mijn moe­der en mijn broer. Omdat het een foto van de fami­lie is, geeft dat toch meer eigen­heid, vind ik. 

Eli­se: Ik heb eigen­lijk ook wel een favo­rie­te teke­ning dan. Het is er een­tje van een kake­toe, met inkt, pas­tel­k­rijt en houts­kool, omdat die teke­ning zowel heel zwart als heel kleur­rijk is. Ook vond ik dat een leu­ke teke­ning om aan te wer­ken, omdat die vrij snel op papier stond. Nor­maal gezien werk ik heel traag, dus het was eens leuk om zo vlot te kun­nen werken.

Hoe hopen jullie dat het publiek de expo zal beleven?

Elfri­de: Ik hoop dat ze er voor­al van genie­ten en een tof­fe namid­dag of avond heb­ben. We wil­len voor­al aan men­sen laten zien wat we doen en ons­zelf even voor­stel­len. We zoe­ken er niet al te veel achter.

Jullie hebben ook een playlist opgesteld met jullie favoriete muziek. Waarom de keuze voor deze muziek?

Eli­se: Ik zet eigen­lijk niet zo vaak muziek op om te wer­ken, omdat ik al zoveel lawaai heb tij­dens de dag van mijn klas­kind­jes. Maar als ik dan wel muziek opzet is het vaak pop­mu­ziek of muziek die her­in­ne­rin­gen los­maakt. Een vrien­din had mij bij­voor­beeld eens last-minu­te uit­ge­no­digd voor het con­cert van Der­mot Ken­ne­dy, en toen hij Power Over Me’ speel­de, gaf mij dat kip­pen­vel. Daar­om staat dat in mijn playlist. 

Elfri­de: Ik zet ook niet zoveel muziek op als ik teke­nin­gen maak, maar muziek waar­mee ik een band heb en her­in­ne­rin­gen los­maakt, dat vind ik altijd wel goed. Ik heb Kate Bush bij­voor­beeld een plek­je gege­ven in mijn play­list, omdat haar cas­set­tes vaak gespeeld wer­den in de auto vroeger.

Hebben jullie tips voor creatieve jongeren die niet goed weten waar te beginnen?

Eli­se: Work­shops vol­gen is altijd goed. 

Elfri­de: MIJN­LEU­VEN is een hele goe­de spring­plank. In het begin is het altijd wel wat zoe­ken naar loca­ties waar je kan ten­toon­stel­len en het hoe en wat van het hele ver­haal, maar zul­ke net­wer­ken kun­nen jou onder­steu­nen. Doe het gewoon, door stap voor stap din­gen te pro­be­ren en te zien wat het geeft. 

Eli­se: Ga ervoor.

Inter­view en beel­den door Anne­lies Rom.

STT8
STT9
STT2
STT10