Deze website maakt gebruik van Cookies.

14/08/23

Interview: Zomerliefde met Entree

DSCF7149

Muzi­kant in Bel­gië? De taal­grens is the limit! 

Maar al te vaak botst opko­mend talent in Bel­gië op een taal­pla­fond. Frans­ta­li­ge muzi­kan­ten krij­gen — onte­recht — wei­nig erken­ning in Vlaan­de­ren en vice ver­sa. Daar pro­be­ren Kaat, Kor­neel & Klaas met Entree ver­an­de­ring in te brengen. 

Entree, gebo­ren op PXL-Music in 2022, orga­ni­seert eve­ne­men­ten met con­cer­ten van Neder­lands- en Frans­ta­li­ge arties­ten langs bei­de kan­ten van de taalgrens. 

Mor­gen pre­sen­te­ren zij op Zomer­lief­de optre­dens van twee opko­men­de talen­ten vol­gens de geken­de for­mu­le. Wel­kom om 22u in de club van Stel­plaats voor con­cer­ten van de Leu­ven­se Han­ne en Brus­sel­se Doro­thy Gale!

Voor de gele­gen­heid spra­ken we af voor een ter­ras­ge­sprek over de geschie­de­nis, toe­komst en visie van hun col­lec­tief. Lees het vol­le­di­ge inter­view hier. 

Dag team Entree! Wie zijn jullie en wat is jullie functie binnen de organisatie?

Dag Stel­plaats! Wij zijn Kaat, Kor­neel & Klaas. Wij stu­deer­den alle­maal aan PXL-Music en heb­ben elkaar daar ook leren ken­nen. Entree is zo begon­nen bin­nen een vak projectmanagement. 

We zijn van­uit de mis­sie om Waal­se en Vlaam­se arties­ten samen op één podi­um te krij­gen ver­trok­ken. Na onze eer­ste eve­ne­men­ten voel­den we heel hard de zin om Entree ver­der uit te bou­wen en dat heb­ben we dus ook gedaan, eigen­lijk heeft nie­mand een vas­te func­tie maar komt alles echt van ons drie. 

Entree is dus niet zomaar een concertorganisator. Wat willen jullie met het platform bereiken?

Het voor­naams­te is om speel­kan­sen te bie­den aan Waal­se en Frans­ta­li­ge Brus­sel­se arties­ten in Vlaan­de­ren en om Vlaam­se arties­ten een podi­um te bie­den in Wallonië. 

We vin­den het super belang­rijk dat die kruis­be­stui­ving op een laag­drem­pe­li­ge manier kan gebeu­ren en zet­ten daar extra op in door tic­kets zo goed­koop moge­lijk of gra­tis te hou­den voor ons publiek en door in ver­schil­len­de pro­vin­cies te organiseren. 

Wat waren voor jullie hoogtepunten in het bestaan van Entree?

We zijn begon­nen met orga­ni­se­ren in 2022, maar heb­ben na de eer­ste twee edi­ties ook even alles op scherp gesteld. We waren eerst met vijf, maar met drie vor­men we nu echt de har­de kern. 

Dit jaar heb­ben we onder ande­re een edi­tie gehad in Trix in Ant­wer­pen en heb­ben we ook een podi­um mogen cure­ren op Boom­to­wn tij­dens de Gent­se Fees­ten. Een van de voor­naams­te hoog­te­pun­ten is dat we de Brus­sel­se band Ada Oda echt in het aller begin van hun car­ri­è­re ont­dekt’ heb­ben, zij ston­den dit jaar op alle gro­te fes­ti­vals in bin­nen- en bui­ten­land en het geeft heel veel vol­doe­ning om hen zo te zien groeien. 

Het leuk­ste is dat de bands die we boe­ken ook altijd heel dank­baar zijn voor de speel­kan­sen en dat we ons publiek ken­nis kun­nen laten maken met arties­ten die ze anders mis­schien nooit (samen) zou­den zien.

Als concertorganisator in zowel Franstalig - als Nederlandstalig België, merken jullie verschillen qua concertcultuur?

Jaze­ker, het con­cert­cir­cuit in Wal­lo­nië is veel min­der gepro­fes­si­o­na­li­seerd en meer DIY maar daar­door ook heel com­mu­ni­ty based, het com­mer­ci­ë­le maakt daar iets min­der uit en het loka­le is nog belang­rij­ker. Het is daar­om soms ook wel moei­lij­ker om met Vlaam­se arties­ten publiek te trek­ken maar dat zorgt ook voor uitdaging. 

Het valt op dat eigen­lijk zowel Vlaan­de­ren als Wal­lo­nië echt muzi­ka­le eilan­den zijn en dat er op zich onder­ling wei­nig uit­wis­se­ling is tus­sen de loka­le under­ground, zeker bij opko­men­de arties­ten. Sowie­so is er ook een cul­tu­reel ver­schil op veel niveaus maar dat maakt het ook inte­res­sant. Er is min­stens even­veel enthou­si­as­me, talent en goes­ting in Frans­ta­lig als in Neder­lands­ta­lig België. 

Welke Franstalige muzikant verdient volgens jullie meer erkenning in Vlaanderen?

Op onze laat­ste edi­tie in Trix stond het Luik­se Eosi­ne, een heel jon­ge shoe­ga­ze band die daar­voor nog nooit in Vlaan­de­ren gespeeld had maar wel de Waal­se edi­tie van Sound Track won. Mega veel potentieel! 

Ver­der is het ook altijd echt de moei­te om de Brus­sel­se sce­ne in het oog te hou­den: Gut Model, Ciao Ken­ne­dy, Pur­r­ses, maar ook Doro­thy Gale die we bij jul­lie geboekt heb­ben zijn bij­voor­beeld alle­maal arties­ten om in het oog te houden. 

Op woensdag organiseren jullie twee clubconcerten op Zomerliefde. Wat kunnen we verwachten?

Jon­ge, expe­ri­men­te­le live elek­tro­ni­ca arties­ten die alle­bei de moei­te waard zijn om te chec­ken. Han­ne is een Leu­ven­se die net haar weg bin­nen het cir­cuit aan het zoe­ken is en naar onze mening heel ver gaat komen. Doro­thy Gale is een Fran­çai­se die in Brus­sel woont, zij speel­de eer­der al bij de band J3M3I en komt nu haar solo­pro­ject voor­stel­len in Leu­ven. Mega veel zin in! 

De gra­tis club­con­cer­ten van Entree met Doro­thy Gale en Han­ne vin­den plaats van 22 tot 00u op woens­dag 16 augus­tus in Stel­plaats. Lees er hier alles over. 

DSCF7149
DSCF7100
DSCF7118